— -فایل منابع علمی مقاله-منابع تحقیق-275)

2-11-2 سطح خرد داستان 58
2-11-3 رابطه میان سطوح کلان و خرد ساختار روایی 60
2-12 سازماندهی ساختار گفتمان روایی 60
2-12-1 پیوستگی و انسجام 61
2-12-2 سه انگاره اصلی انسجام 65
2-12-3 رشد انسجام در کودکان 67
2-12-4 انسجام روایی 68
2-12-5 جنسیت وکاربرد عوامل انسجامی 69
2-13 بافت استخراج داستان 70
2-14 نتیجه‌گیری 75
3- فصل سوم: پیشینه مطالعات 76
3-1 مقدمه 77
3-2 سن وجنسیت 80
3-3 تأثیر بافت 85
3-4 طبقه اجتماعی 87
3-5 نارسائیهای زبانی 88
3-6 سواد 90
3-7 دوزبانگی 90
3-8 ابزار استخراج داستان 91
3-9 نتیجه‌گیری 93
4- فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها 94
4-1 مقدمه 95
4-2 متغیرهای پژوهش 95
4-2-1 متغیرهای مستقل 95
4-2-1-1 میزان سن 95
4-2-2 متغیرهای وابسته 96
4-2-2-1 نحوه آزمون بازگویی داستان با درنظرگرفتن انسجام واژگانی، دستوری و ربطی با توجه به
متغیر سن 96
4-2-2-2 نمره آزمون تولید داستان با در نظر گرفتن انسجام وازگانی، دستوری و ربطی 96
4-3 نوع مطالعه و روش گردآوری دادهها 96
4-4 آزمودنیها 96


4-5 آزمونها 98
4-5-1 آزمون استخراج بازگویی داستان 98
4-6 روش تجزیه و تحلیل دادهها 100
4-6-1 تحلیل داده‌های آزمونها 100
4-7 محدودیتها و دشواریهای پژوهش 103
4-8 تجزیه و تحلیل دادهها 104
4-8-1 تجزیه و تحلیل داده‌های آزمون بازگویی داستان برپایه کاربرد ابزارهای انسجام واژگانی 104
4-8-1-1 کاربرد تکرار 104
4-8-1-2 کاربرد باهم‌آیی 105
4-8-1-3 مقایسه کاربرد تکرار و باهم‌آیی در سه گروه سنی آزمودنیهای کودک 106
4-8-1-4 کاربرد کلی ابزار انسجام واژگانی (تکرار وباهم‌آیی) برپایه متغیر سن 107
4-8-2تجزیه و تحلیل داده‌های آزمون بازگویی داستان برپایه کاربرد ابزارهای انسجام دستوری
108
4-8-2-1 کاربرد ارجاع 108
4-8-2-2 کاربرد حذف 109
4-8-2-3 کاربرد جانشینی 110
4-8-2-4 مقایسه کاربرد ابزارهای انسجام دستوری (ارجاع، حذف و جانشینی) 111
4-8-2-5 کاربرد کلی ابزارهای انسجام دستوری (ارجاع، حذف و جانشینی) برپایه متغیر سن
112
4-8-3تجزیه و تحلیل داده‌های آزمون بازگویی داستان برپایه کاربرد ابزارهای انسجام ربطی
(نقش‌نماهای گفتمانی) 113
4-8-3-1 کاربردنقش‌نمای افزایشی 113
4-8-3-2 کاربردنقش‌نمای تقابلی 114
4-8 -3-3 کاربردنقش‌نمای سببی 115
4-8-3-4 کاربردنقش‌نمای زمانی 115
4-8-3-5 مقایسه کاربرد ابزارهای انسجام ربطی (افزایشی، تقابلی، سببی و زمانی) در سه گروه سنی آزمودنی‌های کودک 117
4-8-3-6 کاربردکلی ابزارهای انسجام ربطی (افزایشی، تقابلی، سببی و زمانی(برپایه متغیر سن) 117
4-8-4 مقایسه کاربرد انواع ابزارهای انسجامی در آزمون بازگویی داستان 118
4-8-5 تجزیه و تحلیل داده‌های آزمون تولید داستان برپایه کاربرد ابزارهای انسجام واژگانی
119
4-8-5-1 کاربرد تکرار 119
4-8-5-2 کاربرد باهم‌آیی 120
4-8-5-3 مقایسه کاربرد تکرار وباهم‌آیی 121
4-8-5-4 کاربردکلی ابزارهای انسجام واژگانی (تکرار و باهم‌آیی) برپایه متغیر سن 122
4-8-6 تجزیه و تحلیل داده‌های آزمون تولید داستان برپایه کاربرد ابزارهای انسجام دستوری 122
4-8-6-1 کاربرد ارجاع 122
4-8-6-2 کاربرد حذف 123
4-8-6-3 کاربرد جانشینی 124
4-8-6-4 مقایسه کاربرد ابزارهای انسجام دستوری در آزمون تولید داستان 125
4-8-6-5 کاربرد کلی ابزارهای انسجام دستوری برپایه متغیر سن 126
4-8-7 تجزیه و تحلیل داده‌های آزمون تولید داستان برپایه کاربرد ابزارهای انسجام ربطی 127
4-8-7-1 کاربرد نقش‌نمای افزایشی 127
4-8-7-2 کاربردنقش‌نمای تقابلی 128
4-8-7-3 کاربردنقش‌نمای سببی 129
4-8-7-4 کاربردنقش‌نمای زمانی 129
4-8-7-5 مقایسه کاربرد ابزارهای انسجام ربطی در سه گروه سنی آزمودنیهای کودک 130
4-8-7-6 کاربرد کلی ابزارهای انسجام ربطی برپایه متغیر سن 131
4-8-8 مقایسه کاربرد انواع ابزارهای انسجامی در آزمون تولید داستان 132
4-8-9 تحلیل مقایسه‌ای کاربرد انواع ابزارهای انسجامی هنگام بازگویی و تولید داستان 133
4-8-9-1 تحلیل کاربرد ابزارهای انسجام واژگانی در آزمون بازگویی داستان و تولید داستان
133
4-8-9-2 تحلیل کاربرد ابزارهای انسجام دستوری در آزمون بازگویی داستان و تولید داستان
134
4-8-9-3 تحلیل کاربرد ابزارهای انسجام ربطی در آزمون بازگویی داستان و تولید داستان
135
4-8-10 مقایسه تعداد بندهای بکاررفته در آزمون بازگویی وتولید داستان 136
4-9 نتیجه‌گیری 138
5- فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری 139
5-1 مقدمه 140
5-2 خلاصه پژوهش 140
5-3 بحث 141
5-4 جمع‌بندی نتایج 147
5-5 پیشنهاد برای مطالعات آینده 148
منابع فارسی 158
منابع انگلیسی 158
واژه‌نامه انگلیسی به فارسی 149
واژه‌نامه فارسی به انگلیسی 153
پیوست 186
چکیده انگلیسی 194
فهرست شکل‌ها

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *