— -فایل منابع علمی مقاله-منابع تحقیق-371)

1-1 معنای لغوی..................................................................................................................................................................................................7
1-1-1 دفاع ....................................................................................................................................................................................................... 7
1-1-2دفاع مشروع.............................................................................................................................................................................................. 7
1-1-3 منافی عفت ............................................................................................................................................................................................. 8
1-1-4 مسئوولیت کیفری.....................................................................................................................................................................................8
1-1-5 تعریف حقوقی دفاع مشروع در جرایم منافی عفت .............................................................................................................................. 10
1-1-5-1دفاع مشروع .............................................................................................................. ........................................................................10
1-1-5-2 اقسام دفاع مشروع ....................................................................................................................... ....................................................11
1-1-5-3 تعریف فقهی دفاع مشروع در جرایم منافی عفت............... ................. ............................................................................................. 12
1-2 جایگاه جرایم منافی عفت ............................ ....... .................................................................................................................................... 14
1-2-1 تعریف اعمال منافی عفت در حقوق ایران......... ........ ..................... .................................................................................................... 17
1-2-2 جرایم منافی عفت در فقه............................................................................................. ......................................................................... 18
1-2-2-1 فقه اهل سنت ............... ..................................................................................................................................................................19
1-2-2-2 مذهب حنفی .................................................................................................................................................................................... 19
1-2-2-3 مذهب شافعی .................................................................................................................................................................................. 19
1-2-2-4 مذهب حنبلی ................................................................................................................................................................................... 20
1-2-3 دفاع مشروع عام................................................................................................................................................................................. .20
1-3 ادله شرعی دفاع مشروع ........................................................................................................................................................................... .22
1-3-1 آیات .................................................................................................................................................................................................... 22
1-3-2 روایات ................................................................................................................................................................................................. 22
1-4 تحولات تاریخی دفاع مشروع در قوانین قدیم ، جدید و فقه ................................................................................................................... 23
1-4-1 دفاع مشروع در ادیان آسمانی ....................................................... ........................................................................ ..............................24
1-4-2 دفاع مشروع در قانون مجازات عمومی 1304....................................................................................................................................... 26
1-4-3دفاع مشروع در قانون مجازات عمومی 1352......................................................................................................................................... 26
1-4-4 دفاع مشروع در قانون راجع به مجازات اسلامی 1361........................................................................................................................... 27
1-4-5دفاع مشروع در قانون مجازات اسلامی 1370......................................................................................................................................... 27
1-4-6دفاع مشروع در قانون مجازات اسلامی 1392......................................................................................................................................... 28
1-5 توجیه حقوقی یا فلسفه دفاع مشروع .......................................................................................................................................................28
1-5-1 نظریه اجبار معنوی ............................................................................................................................................................................... 28
1-5-2 نظریه اکراه .......................................................................................................................................................................................... 29
1-5-3 نظریه مقابله به مثل .............................................................................................................................................................................. 29
1-5-4 نظریه اجرای حق و انجام تکلیف ........................................................................................................................................................ 29
1-5-5 نظریه دفاع به عنوان یک حق طبیعی و فطری ...................................................................................................................................... 30
1-5-6 نظریه مبتنی بر نفع اجتماعی ................................................................................................................................................................. 30
1-5-7 نظر فقهی در باب فلسفه دفاع مشروع ................................................................................................................................................... 31
1-5-8 سه نظریه اصلی در حقوق کشورهای اروپایی در باب فلسفه دفاع مشروع ............................................................................................31
1-5-8-1 تئوری اول،توجیه ........................................................................................................................................................................... 32
1-5-8-2 تئوری دوم ،عذر............................................................................................................................................................................... 32
1-5-8-3 تئوری سوم،ضرورت......................................................................................................................................................................... 33
1-5-9 فایده بحث در باب فلسفه دفاع مشروع در جرایم منافی عفت …..................................................................................................... 35
1-6 جایگاه نهاد دفاع مشروع در حقوق کیفری ............................................................................................................................................... 36
1-6-1 در حقوق .............................................................................................................................................................................................36
1-6-2 در فقه ..................................................................................................................................................................................................38
فصل دوم. بررسی نهادهای مشابه با دفاع مشروع و ویژگی ها و مصادیق جرایم منافی عفت .............................................................40
2-1 تحلیل حقوقی مسئوولیت کیفری......................................................................................................................................................................40
2-2 علل موجهه و علل رافع مسوولیت کیفری.......................................................................................................................................................42
2-2-1 علل موجهه...............................................................................................................................................................................................43
2-2-1-1 عوامل موجهه عمومی جرم ...................................................................................................................................................................44
2-2-2 علل رافع مسئوولیت کیفری.........................................................................................................................................................................45
2-2-3 تفاوت عوامل موجهه با عوامل رافع مسئوولیت کیفری.................................................................................................................................46
2-3 رابطه دفاع مشروع با سایر نهادهای مشابه.........................................................................................................................................................48
2-3-1 بررسی دفاع مشروع با حالت اضطرار..........................................................................................................................................................48
2-3-1-1 وجوه اشتراک دفاع مشروع با اضطرار ....................................................................................................................................................49
2-3-1-2 تفاوت دفاع مشروع با اضطرار ...............................................................................................................................................................49
2-3-2 تفاوت دفاع مشروع با حالت اجبار..............................................................................................................................................................50
2-3-3 تفاوت دفاع مشروع با اکراه ......................................................................................................................................................................52
2-4- ویژگی های اعمال منافی عفت در فقه وحقوق ............................................................................................................................................. 53
2-4-1 جنسی بودن................................................................................................................................................................................................54

دانلود پایان نامه ارشد- مقاله تحقیق

 برای دانلود فایل کامل به سایت منبع مراجعه کنید  : homatez.com

یا برای دیدن قسمت های دیگر این موضوع در سایت ما کلمه کلیدی را وارد کنید :

 

2-4-2 تعارض داشتن با ارزشهای دینی ................................................................................................................................................................54
2-4-3 برهم زدن امنیت اخلاقی............................................................................................................................................................................55
2-4-4- تعارض با فرهنگ عمومی.........................................................................................................................................................................56
2-5 مصادیق اعمال منافی عفت.............................................................................................................................................................................. 57
2-5-1 رابطه جنسی نامشروع (زنا).........................................................................................................................................................................58
2-5-1-1 زنا با رضایت ........................................................................................................................................................................................58
2-5-1-2 زنای به عنف........................................................................................................................................................................................59
2-5-1-3 زنا محصنه..............................................................................................................................................................................................60
2-5-1-4 زنا با محارم............................................................................................................................................................................................60
2-5-1-5 زنای ساده...............................................................................................................................................................................................61
2-5-2 همجنس بازی..............................................................................................................................................................................................62
2-5-2-1 لواط.....................................................................................................................................................................................................62
2-5-2-2 مساحقه ................................................................................................................................................................................................64
2-5-3 روابط نا مشروع.........................................................................................................................................................................................65
2-5-3-1 تقبیل.....................................................................................................................................................................................................66
2-5-3-2 مضاجعه................................................................................................................................................................................................66
2-5-4 اعمال غیرجنسی........................................................................................................................................................................................67
2-5-4-1 قوادی................................................................................................................................................................................................. .67
2-5-4-2 قذف ....................................................................................................................................................................................................71
2-6 دیگر جرایم منافی عفت................................................................................................................................................................................73

فصل سوم .شرایط و کیفیات حمل و دفاع در جرایم منافی عفت در فقه و حقوق....................................................................................................75
3-1 شرایط حمله یا تهاجم....................................................................................................................................................................................75
3-1-1 غیر قانونی بودن حمله..............................................................................................................................................................................77
3-1-2 حمله علیه خود شخص یا دیگری ...........................................................................................................................................................80
3-1-3 موضوع حمله............................................................................................................................................................................................81
3-1-3-1 تعرض به نفس......................................................................................................................................................................................81
3-1-3-2 تعرض به عرض....................................................................................................................................................................................82
3-1-3-3 تعرض به ناموس...................................................................................................................................................................................82
3-1-3-4 تعرض به آزادی تن............................................................................................................................................................................. 83
3-1-3-5 موضوع حمله در فقه اسلامی و فقه امامیه............................................................................................................................................ 85
3-1-4 فعلیت یا قریب الوقوع بودن حمله.............................................................................................................................................................87
3-1-4-1- فعلیت تعرض..................................................................................................................................................................................... 87
3-1-4-2 قریب الوقوع بودن تعرض..................................................................................................................................................................... 88
3-1-4-3 تئوری دفاع مشروع ظاهری................................................................................................................................................................... 89
3-1-4-4- موضع فقه در باب قریب الوقوع بودن حمله....................................................................................................................................... 91
3-2 شرایط دفاع................................................................................................................................................................................................... 93
3-2-1- ضرورت هرگونه اقدام دفاعی.................................................................................................................................................................. 93
3-2-1-1 حکم فرار............................................................................................................................................................................................. 95
3-2-2 تناسب دفاع با حمله .................................................................................................................................................................................97
3-2-3- مستند به قرائن معقول یاخوف عقلانی می باشد..................................................................................................................................... 101
3-2-4 تجاوز به سبب اقدام آگاهانه مدافع ........................................................................................................................................................ 101

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *