— -فایل منابع علمی مقاله-منابع تحقیق-447)

نظریه تأثیر محدود 18
نظریه استفاده و رضامندی 19
نظریه برجسته سازی 19
نظریه وابستگی مخاطبان 19
نظریه شکاف آگاهی 20
نظریه کاشت 20
نظریه مارپیچ سکوت 20
نظریه دریافت 21
مکتب تبادل معنا 22
مدل های ارتباط در مکتب انتقال 22
شیوه ارتباط دستوری 22
شیوه ارتباط خدماتی 22
شیوه ارتباط انجمنی 23
الگوهای ارتباطی در مکتب انتقال 27
الگوی کلود شنون و وارن ویور 27
گسترش مدل شنون و ویوور 30
الگوی هارولد لاسول 31

تبیین نظریه سیستم دعوت در قرآن کریم 35
تعاریف و مفاهیم 35
مفهوم دعوت 35
ضرورت و اهمیت دعوت از دیدگاه قرآن 40
شرایط دعوت از دیدگاه قرآن کریم 44
اهداف و آثار دعوت از دیدگاه قرآن کریم 48
گستره دعوت از دیدگاه قرآن کریم 54
روش های دعوت در قرآن کریم 68
شرایط و ویژگى‏هاى دعوت گران 75
دعوت گران در قرآن کریم82
نمونه ها و مصادیق دعوت انبیاء (علیهم السلام) 90
دعوت شوندگان از دیدگاه قرآن کریم101
مقابله با دعوت در قرآن کریم109
فصل سوم: روش تحقیق 116
فصل چهارم: یافته های تحقیق 119
بررسی تطبیقی نظریه کلود شنون، وارن ویوور و هارولد لاسول با نظریه ارتباطی دعوت در قرآن کریم
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها 131
منابع و مآخذ 140

فهرست شکل ها
شکل 1- 2: شیوه های ارتباط و موضوع های نظریۀ ارتباط جمعی 24
شکل 2- 2: سه برداشت از فرایند ارتباط 26
شکل 3- 2: «مدل ریاضی» شنون و ویوور، ارتباطات را به عنوان فرایندی خطی و یک طرفه توصیف می کند (1949) 28
شکل 4- 2 : گسترش مدل شنون و ویوور توسط دفلور که بازخورد را هم گنجانده است (1970)30
شکل 5- 2: فرمول لسول با عناصر معادل در فرایند ارتباط (1948) 32
شکل6- 2: فرمول لسول با حوزه های معادل در پژوهش ارتباطات32
شکل 7- 2: گسترش فرمول لسول توسط بردداک 33
شکل 1- 4: «مدل ریاضی» شنون و ویوور، ارتباطات را به عنوان فرایندی خطی و یک طرفه توصیف می کند (1949) 120
شکل 2- 4 : گسترش مدل شنون و ویوور توسط دفلور که بازخورد را هم گنجانده است (1970) 122
شکل 3- 4 : بازخوانی مدل شنون و ویوور (و گسترده شده آن توسط دفلور)، مبتنی بر مدل ارتباطیِ دعوت در قرآن کریم 127
شکل 4- 4: فرمول لسول با عناصر معادل در فرایند ارتباط (1948) 127
شکل 5- 2: گسترش فرمول لسول توسط بردداک128

فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه:
«مطالعات ارتباطی، یکی از شاخه های جوان علوم اجتماعی معاصر به شمار می رود که در ایران نیز بسیار جوان است. این مطالعات پس از پایان جنگ جهانی دوم رو به رشد گذاشته، و هنوز شالوده های نظری و ابزارهای روش شناسی خاص خود را نیافته است. در طی حدود نیم قرن اخیر، مطالعات ارتباطی، در زمینه های گوناگون از مبانی نظری و شیوه های روش شناسی رشته های علمی دیگر کمک گرفته است.»
«ارتباط» در یکی از اولین مدل های ارتباطی بر محور «انتقال پیام» ترسیم شد که در مطالعات گوناگون پیش از دوران رنسانس عنصر اصلی مورد نظر در ارتباطات «اندیشه های انسانی» و یا «محتوا»ی پیام بوده است، امّا در طول جنگ جهانی دوم به تناسب نیازهای ایجاد شده، تمام شکل های ارتباط مورد توجه خاص قرار گرفت و ارتباطات به عنوان «انتقال اطلاعات» و «اقناع» مورد استفاده و کاربرد قرار گرفته است.
دانشمندان علم ارتباطات در یک سیر تحول مفهومی، نظریه های رو به تکاملی از ارتباطات ارائه کرده اند، از جمله هارولد لاسول که به تعریف و طبقه بندی دقیق نقش های اجتماعی ارتباطات در نظریه های مربوط به نقش های اجتماعی و کارکردهای ارتباطات پرداخته است، ولی با وجود برداشت های جدید در مطالعات ارتباطی، ارتباط همچنان به عنوان وسیله انتقال اطلاعات در جهت اقناع افراد مورد توجّه قرار می گیرد.
در یک مطالعۀ مبنایی- چنان که عنوان پژوهش نشان می دهد- از یک سو، مدل های اولیۀ ارتباط پیرامون مفهوم «انتقال پیام» به عنوان نخستین پایه های علم ارتباط در اندیشۀ هارولد لاسول، کلود شنون و وارون ویوور مورد توجه قرار می گیرد و از سوی دیگر، به بررسی و تدقیق مفهوم ارتباط در دیدگاه قرآن کریم پرداخته می شود تا میزان تطابقِ مفهوم «انتقال پیام» در اندیشۀ دانشمندان علم ارتباطات با مفهوم ارتباط در دیدگاه قرآن کریم (با محوریت مفهوم دعوت) مورد بررسی قرار گیرد.
از آنجا که نظریه های مطرح شده در هر علم نشأت گرفته از مبانی فکری و اصول اعتقادی نظریه پردازان آن علم می باشد و نظریه های علمیِ نظریه پردازان متناسب و هم جهت با مبانی فکری و پایه های اعتقادی هر علم ارائه می گردد، از این رو، باید از طریق مطالعۀ مبانیِ فکری و پایه های اعتقادی هر علم، نظریه های علمی آن علم را پذیرفت و به آنها جامه عمل پوشانید. چنان چه جوامع رو به رشد و موفق پایه های علمی و فکری شان را براساس مبانی اعتقادی شان قرار داده و می دهند.
به طور مثال؛ پایه های علم تجربی براساس مشاهدات تجربی و انجام آزمون و خطا بنیان گذاشته شده است، و یا پایه های علم فلسفه براساس استدلال و منطق عقلانی و برهان های عقلی بنیان نهاده شده است. به همین دلیل مبانی علمی و فکریِ تجربه گرایان تأکید بر مشاهدات و تجربیات شخصی می باشد که بسترهای اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و... جامعه تجربه گرایان براساس آن ترسیم شده است و مبانی علمی و فکریِ فلاسفه مبتنی بر نظریات فلسفی و منطقِ عقلانی است.
در جامعه اسلامی نیز باید مبتنی بر مبانی و پایه های فکری ارائه شده اسلام به علوم مختلف و نظریه های مطرح شده در علوم نگریست و آنها را در راستای مبانی فکری مورد پذیرش اسلام مورد بررسی و مطالعه قرار داد.
مبانی فکری و اعتقادی ما براساس قرآن کریم استوار شده است، به همین دلیل متناسب با این مبانی پیرامونِ چیستی و چگونگی ارتباط در نظریه ها و اندیشه های مطرح شده در قالبِ مکتب انتقال به بررسی و مقایسه پرداخته می شود. بدین ترتیب که ابتدا مفهوم ارتباط در اندیشۀ دانشمندان علم ارتباطات آورده سپس دیدگاه قرآن کریم را مطرح می شود تا میزان تطابق و تناسبِ آن اندیشه ها و مدل ها با دیدگاه قرآن کریم روشن گردد.
در جستجو با کلید واژه «دعوت» و «مفاهیم ارتباطی در قرآن کریم» در منابع علمی مقاله-منابع تحقیق ها و پژوهش های انجام شده در این زمینه تحقیقی صورت نگرفته است. لذا انجام این پژوهش در سطح منابع علمی مقاله-منابع تحقیق ها و پژوهش های علمی بدون پیشینۀ موضوعی می باشد. لازم به ذکر است که ترجمۀ آیات قرآن کریم از تفسیر شریف «المیزان» آورده شده است.
بیان مسئله:


با نظر بر سیر تحول مفهومی تبلیغات، از قرون وسطی و عصر رنسانس (در قرن هفدهم) تا رشد احزاب و گروه های تبلیغاتی در قرن نوزدهم، ارتباطات بعد از جنگ جهانی اول بیشتر ناظر بر تبلیغات سیاسی بود. بنابراین آغاز تدوین ارتباطات در چارچوب یک دانش بعد از جنگ جهانی اول (1914) پایه ریزی شد و بعد از جنگ جهانی دوم رو به رشد گذاشت که با هدف انتقال اطلاعات و اقناع در خدمت تبلیغات سیاسی قرار گرفت که به گفته کاظم معتمد نژاد، پدر علم ارتباطاتِ ایران، دانش ارتباطات تا به حال شالوده های نظری و ابزارهای روش شناسی خاص خود را نیافته و در نیم قرن اخیر، مطالعات ارتباطی از مبانی نظری و شیوه های روش شناسی رشته های علمی دیگر وام گرفته است.
همان طور که دانشمندان علوم ارتباطات بیان داشته اند؛ در مطالعات گوناگونی که تا پیش از دوران رنسانس در زمینه های فلسفی و اجتماعی صورت می گرفت، ارتباطات به طور غیر مستقیم طرف توجه واقع می شد که عنصر اصلی مورد نظر در آن «اندیشه های انسانی» و به عبارت دیگر «محتوا»ی پیام بود.
در این زمینه یکی از نخستین مدل های ارتباطی مدل هارولد لاسول بود که به منظور تبلیغات سیاسی مورد استفاده قرار گرفت و تقریباً همزمان با لاسول، شنون و ویوور از دیدگاه ارتباطات الکترونیکی به ارائه مدل تصوری فراگرد ارتباط پرداختند که بسیاری از مفاهیم کلیدی ارتباط در این مدل معرفی شدند. مبنای این مفاهیم بر فراگرد «انتقال پیام» استوار بود.
بنابراین ارتباطات به مثابه یک انتقال شناخته شد که نظریه پردازان ارتباطی آن را به عنوان مدل ارتباطی انتقال و سپس مکتب انتقال معرفی کردند، این مدل به عنوان یک شیوه ارتباطی فرستنده محور شناخته شده است که در آن ارتباط به منظور انتقال معنا به صورت یک طرفه و ساده می باشد. از آنجا که در این رویکرد ارتباطی نسبت مکتب انتقال با فرهنگ مورد مطالعه قرار نمی گیرد، بعدها عالمان ارتباط در راستای نقد این مکتب به مدل های توجّه و آیینی رسیدند و مکتب توجّه و مکتب آیینی شکل گرفتند.
در این جا مبتنی بر رویکرد مکتب انتقال، می توان گفت یکی از مبانی و پایه های نظری در علم ارتباطات «انتقال پیام» است که براساس آن اصول ارتباطات و در راستای آن شیوه های ارتباطات شکل گرفته است که در دیدگاه حاضر (بدون توجّه به دیگر مبانی و اصول ایجاد شده)، بر محور «انتقال پیام» به عنوان مبنای اولیۀ ارتباط به موضوع مورد اشاره پرداخته می شود.
از این رو در این پژوهش، مبانی مکتب انتقال و مفهوم ارتباطی طرح شده در این مکتب با مفهوم ارتباط در مبانیِ فکری قرآن کریم جستجو خواهد شد تا با رویکرد ارتباطی دعوت در قرآن کریم آشنا شده و مفهوم ارتباط در مبانی نظری اسلام جستجو شود که این امر مستلزم آن است که میزان تطابق مفهوم ارتباط در مکتب انتقال با دیدگاه ارتباطی قرآن کریم مورد بررسی قرار گیرذ. بنابراین اقداماتی که در این پژوهش صورت خواهد گرفت در راستای پاسخگویی به این سؤال می باشد:
«در یک مطالعۀ مقایسه ای، تطابق مفهوم ارتباطی انتقال در مکتب انتقال با مفهوم ارتباطی دعوت در قرآن کریم از چه میزانی برخوردار است؟
ضرورت و اهمیّت موضوع
هر مکتبی با به کارگیری روش های خاص پیام خود را به مخاطبانش ارائه می کند، به طوری که از مبانی و اصول حاکم در آن مکتب برگرفته شده است. از آنجا که قوانین مکتب اسلام از یک سو در همه شئون و ابعاد زندگی مسلمان مؤمن نفوذ دارد و از سوی دیگر کثرت قوانین اجتماعی اسلام، این دین را بیشتر با فعالیت های اجتماعی درگیر می کند، در می یابیم که اسلام فقط به رابطه شخصی بین انسان و خدا توجّه ندارد تا در تلاش باشد روح انسانی را صرفاً به صورت فردی تغییر دهد. بسیاری از نظریات اسلامی بر ارتباط بین انسان و اجتماع بنا شده است. اسلام بر این عقیده تأکید دارد که ارتباط انسان و خداوند کامل نمی شود مگر اینکه تمام ابعاد زندگی انسان مؤمن را در بر می گیرد. بنابراین، اگر کسی مؤمن واقعی باشد نمی تواند وظایف اجتماعی اش را نادیده بگیرد.
از آنجا که وجود قوانین اجتماعی در اسلام، خصوصیت ذاتی و ماهوی آن را تشکیل می دهد، هر یک از نظریات مطرح در زمینه های گوناگون از جمله در حوزه ارتباطات باید با قوانین اسلامی ارزیابی گردد. چرا که اولاً؛ اسلام دارای چارچوب اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و... همراه با نظامی از ارزش هاست که نمی تواند هر چارچوب اقتصادی، سیاسی، فرهنگی را که بر اساس خود بنیادی بشر، قطع نظر از فرمان خداوند بنا شده باشد بپذیرد. ثانیاً؛ یکی دیگر از تفاوت های مهم اسلام با سایر ادیان از توجّه و نگرش آن به مسائل دنیوی انسان در کنار زندگی اخروی آن نشأت می گیرد. بسیاری از فعالیت های ما در زندگی وجود دارد که گمان می کنیم افعال دینی نیستند، اما در اسلام هر یک از فعالیت های انسان نه تنها می تواند فعلی دینی بلکه می تواند فعلی توحیدی تلقی گردد. این بدان معناست که معنای عبادت در اسلام با دیگر ادیان متفاوت است و فعالیت برای مسائل دنیوی در جهت فعالیت های معنوی است.
از این رو، مکتب اسلام جهت انتقال پیام خود در زمینه های گوناگون از جمله در حوزه ارتباطات و تبلیغ از اسلوب خاصی بهره می گیرد که اهداف آن مبتنی بر مفاهیم موجود در قرآن کریم شکل گرفته است. مطالعه و کشف مفاهیم راهبردی در حوزه تبلیغ و ارتباط در قرآن کریم با محوریت مفهوم دعوت لازمه سیاست گذاری های متناسب و کاربردی با «محیط زیست فرهنگی» ایران اسلامی است.
هدف های تحقیق
هدف اصلی تحقیق: انجام یک مطالعه اکتشافی جهت شناخت میزان تطابق مفهوم ارتباطی دعوت در قرآن کریم با مفهوم ارتباطی انتقال در مکتب انتقال.
اهداف فرعی:
مطالعه مفهوم ارتباطی دعوت در قرآن کریم؛
مطالعه شرایط مطرح در مفهوم ارتباط در نگاه دعوت مدار قرآن؛
مطالعه شرایط ارتباطی مطرح در دیدگاه مکتب انتقال؛
مطالعۀ میزان تطابق مفهوم ارتباطی دعوت در دیدگاه قرآن کریم با مفهوم ارتباط در مکتب انتقال.
سؤال های تحقیق:
جهت اکتشافی بودن پژوهش، آن چه در این بخش مورد مطالعه قرار می گیرد بیان مجموعه ای از سؤالات کلیدی تحقیق می باشد که به صورت سؤال اصلی و سؤالات فرعی طرح شده است:
سؤال اصلی تحقیق: در یک مطالعه مقایسه ای، تطابق مفهوم ارتباطی انتقال در مکتب انتقال با مفهوم ارتباطی دعوت در قرآن کریم از چه میزانی برخوردار است؟
سؤال های فرعی:
مفهوم دعوت در قرآن کریم چیست؟
نظریه های پیرامون مفهوم دعوت در قرآن کریم چیست؟
دیدگاه دعوت مدار قرآن برای یک ارتباط مؤثر چه شرایطی ترسیم می کند؟
آثار دعوت چیست؟
نگرش و مبنای فکری قرآن کریم نسبت به مفهوم ارتباطی دعوت چیست؟
آیا کاربرد مفهوم ارتباط در مکتب انتقال متناسب با مبانی فکری قرآن کریم و فرهنگ جامعه اسلامی است؟
فرضیه تحقیق
نگرش و مبنای فکری قرآن کریم نسبت به مفهوم ارتباطی دعوت با مفهوم ارتباطی انتقال در مکتب انتقال تطابق دارد.
مفاهیم اصلی تحقیق
دعوت: «لفظ دعوت یک معنی را در بر دارد و آن عبارت است از: میل و گرایش به سوی تو در اثر صدایی که از تو صادر می شود.»
«کلمه دعوت به معناى معطوف کردن توجه و نظر شخص دعوت شده است به سوى چیزى که آن شخص دعوت شده است که هم شامل دعوت کردن به وسیله لفظ مى‏شود و هم شامل آنجایى که کسى را با اشاره و یا نامه دعوت کنند.»
«دعوت به معنى خواندن و خواستن است که مورد توجّه و میل و قبول گردد.»
انتقال: «مکتب ارتباطی انتقال، ارتباط را انتقال پیام ها می داند. انتقال در این مکتب بدان معناست که چگونه فرستندگان و گیرندگان رمزگذاری و رمزگشایی می کنند، و چگونه انتقال دهندگان، مجاری/ مجراها و رسانه های ارتباطی را به کار می گیرند.»
پیشینۀ تحقیق
با بررسی های انجام شده در مورد منابع علمی مقاله-منابع تحقیق، طرح های پژوهشی و مقالات، هیچ گونه منابع علمی مقاله-منابع تحقیق ای مشابه با عنوان تحقیقی مورد مطالعه یافت نگردید، امّا پیشینه این موضوع در منابع زیر پی گیری شده است:
در کتاب های تفسیر در ذیل آیاتِ مرتبط با مفهوم دعوت و تبلیغ؛
تک نویسی پیرامون این موضوع با عنوان «دعوت در قرآن» یا «تبلیغ در قرآن»؛
در مقالات و مجلات پژوهشی متعدد با رویکرد دینی.
از جمله می توان به مطالب زیر اشاره کرد:
مؤلفِ کتاب «تبلیغ اسلامی و دانش ارتباطات اجتماعی»، مسأله «کلیات» و «مبانی» هر علم را از بحث عناصر موضوع آن علم جدا در نظر می گیرد، بر این اساس نتیجه می گیرد که «تبلیغ» در متون اسلامی قابل گنجاندن و نشان دادن در مدل های ارتباطی نیست و در دانش ارتباطات از طریق مدل های ارتباطی، به صورت کلی می توان عناصر ارتباط و نحوه ارتباط آنها را با یکدیگر یافت نه چیزی بیشتر.
منابع علمی مقاله-منابع تحقیقای با عنوان «ویژگی های دعوت نبوی از منظر علّامه طباطبایی»، میان خط و مشی تبلیغ و دعوت اسلامی با آنچه در سایر تبلیغات مرسوم است تفاوت ماهوی قائل است و می گوید به اعتقاد علّامه طباطبایی (ره) دعوت در اسلام به معنای رساندن پیام الهی است، آن هم با تکیه بر شناخت حقیقت و ارائه ی واقعیت. به عبارت دیگر سیاست حاکم بر تبلیغ اسلامی توجّه دادن انسان به کرامت خویش، برانگیختن حس مسؤولیت و تذکار نعمت ها، تبشیر و انذار و جذب و تألیف قلوب است.
منابع علمی مقاله-منابع تحقیقای با عنوان «جاذبه های دعوت نبوی در انگاره قرآن»، ویژگی های دعوت را عبارت از سه مورد می داند: 1- ادبیات و زبان در فرایند دعوت نبوی ادبیات و زبان خرد است. از آیۀ 125 سورۀ نحل روشن است که حکمت، وعظ، جدال منطقی و آرام از شاخصه های زبان خرد هستند؛ 2- روش و شیوه دعوت نبوی بر ساخته و برآمده از ظرفیت آفرینی و شخصیت پروری است؛ 3- ظرفیت اجرایی و قابلیت تطبیق دعوت نبوی به فراخور ظرفیت و ذهنیت مخاطبین است.
در تفاسیر نیز در ذیل آیات مربوط به دعوت و در بحث های مستقل در لابه لای تفاسیر به این مسأله اشاره شده است از جمله:
در ترجمه تفسیر المیزان، ذیل آیۀ 213 از سوره بقره و آیه 61 سوره آل عمران آمده است: «تبلیغ و دعوت، عین نبوت و بعثت نیست‏، هر چند از شئون و لوازم آن و از مناصب و مقامات الهیه‏اى است که شخص نبى متقلّد آن مى‏شود و به همین جهت منافات ندارد که این منصب به امرى و فرمانى جداگانه به غیر شخص نبى نیز داده شود، هم چنان که در تفسیر آیۀ 124 از سوره بقره در بحثى پیرامون مسالۀ امامت خاطر نشان کردیم: که مسالۀ دعوت و تبلیغ عین امامت هم نیست هر چند که به وجهى از لوازم آن هست.»
در تفسیر روشن ذیل آیه221 از سوره بقره آمده است: «دعوت و دعاء: به معنى خواندن است که جلب توجّه و تمایل کرده و به سوى او سوق شود. و امّا مقصد و هدف آنان که مشرک هستند: عبارت است از آتش و دعوت به آتش است که منظور جهنّم روحانى است که از آن تعبیر مى‏شود به آلودگى و مضیقه و ظلمت و انقطاع از حقّ و نور و رحمت و محبّت و هر آن چیزی که در محیط محجوبیّت و بعد پدید آید. ولی خداوند متعال مردم را دعوت مى‏کند به عالم وحدت و نور و طمأنینه نفس و قرب و ارتباط و لقاء که حقیقت و روح بهشت روحانى است.»
در ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآن، در ذیل آیه 104 از سوره آل عمران آمده است: «باید جماعتى از شما به دین دعوت کنند و امر به اطاعت کنند و نهى از معصیت نمایند اینهایند که رستگارند.»
در ترجمه تفسیر المیزان، ذیل آیۀ 108 از سوره یوسف آمده است: «اینکه رسول خدا (ص) را مأمور نموده تا راه خود را اعلام بدارد، و آن عبارت است از دعوت به چنین توحیدى، دعوتى که از روى بصیرت است. ...تأکید معناى دعوت به خدا و بیان این جهت است که این دعوت به سوى خدا دعوتى نیست که به هر طورى که شد صورت گیرد بلکه دعوتى است که براساس توحید خالص صورت مى‏گیرد، و به هیچ وجه، از توحید به سوى شرک گرایش نمى‏کند.»
در ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآن در ذیل آیه 125 از سوره نحل آمده است: «مردم را به وسیلۀ قرآن به دین خداوند دعوت کن، زیرا دین، یگانه راه رسیدن به خشنودى خداوند است. همچنین مردم را از راه موعظۀ نیکو به راه خدا دعوت کن. موعظه نیکو یعنى ترغیب و تشویق مردم به ترک زشتی ها و به انجام کارهاى پسندیده. به طورى که زشتى‏ها در نظر آنها تنفر آور و نیکى‏ها در نظر آنها لذت بخش جلوه کند. و به وسیله قرآن که بهترین دلیل ها است با آنها به بحث و گفتگو بپرداز. «جدل» یعنى از راه استدلال، نیروى خصومت و مخالفت مخالف را در هم شکستن و او را به راه راست آوردن. برخى گویند: مقصود این است که به اندازۀ قدرت فهم و تحملشان با آنها بحث و گفتگو کند، نه بیشتر، چنان که در حدیث آمده است: ما پیامبران مأموریم که با مردم به قدر عقلشان سخن گوییم.»

روش تحقیق
در این تحقیق گردآوری اطلاعات به روش مطالعه اسنادی و کتابخانه ای می باشد که با بهره گیری از تکنیک تحلیل محتوا، اطلاعاتِ گردآوری شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
ساختار تحقیق
فصل اول شامل کلیّات تحقیق است که به تبیین مسئله، اهمیت و ضرورت تحقیق، اهداف، سؤال ها (اعم از سؤال اصلی و فرعی)، فرضیۀ تحقیق، پیشینه تحقیق، روش تحقیق پرداخته شده است. فصل دوم مبانی نظری تحقیق است که ابتدا به مفاهیم و تعاریف، مدل ها و نظریه های ارتباطی پرداخته شده، پس از آن مبانی نظری دعوت در قرآن کریم تبیین شده است که شامل: بررسی مفاهیم و تعاریف دعوت، اهمیت و ضرورت دعوت، شرایط دعوت گران، شرایط دعوت شوندگان، گستره دعوت، آثار دعوت، اهداف دعوت، شرایط دعوت، مقابله با دعوت و روش های دعوت می باشد. فصل سوم گزارشی از روش تحقیق است. در فصل چهارم یافته های تحقیق آمده است و در فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادهای تحقیق ارائه شده است.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *