*340

پس از وقوع انقلاب اسلامی در ایران، رفتار عراق با دولت ایران تغییر کرد و تا روز حمله رسمی خود به این کشور یعنی در تاریخ 31 شهریور ماه سال 1359، تعرضات مرزی و همچنین درگیری ها و کشمکش های فراوانی را به وجود آورد. موضوع اصلی این پژوهش به مقطعی خاص در سال دوم […]

–393

واحد ارسنجان19685-1231265شماره: . . . . . . . . . . . . . . . . ..تاریخ: . . . . . . . . . . . . . . . . .00شماره: . . . . . . . . . . . . . . . . ..تاریخ: . . […]

–439

فهرست شکلهاعنوان صفحه TOC f h z t “نمودار,1” شکل (4-1): توزیع فراوانی گروه نمونه بر حسب سن PAGEREF _Toc415154908 h 42شکل (4-2): توزیع فراوانی گروه نمونه بر حسب میزان تحصیلات PAGEREF _Toc415154909 h 43شکل (4-3): توزیع فراوانی گروه نمونه بر حسب جنس PAGEREF _Toc415154910 h 44شکل (4-4): توزیع فراوانی گروه نمونه بر حسب سابقه […]

sad9

بند اول- تقصیر مدنیبند دوم-تقصیر کیفریگفتار دوم- نظریه مسئولیت بدون تقصیرگفتار سوم- مبانی فقهی مسئولیت مدنیبند اول- اتلافبند دوم-تسبیببند سوم- تسبیب در رویه قضاییبند چهارم- لاضرربند پنجم- قاعده من له غرم فعلیه الغرمبخش دوم-تعاریف و مفاهیم راجع به وسائل نقلیهمبحث اول-مفهوم وسیله نقلیهمبحث دوم-مفهوم وسائل موتوریمبحث سوم-تاریخچه مربوط به وسیله نقلیه موتوری زمینیبخش سوم-تصادم و […]

*278

.نظر استاد راهنما برای چاپ در پژوهش نامه دانشگاه مناسب است تاریخ وامضا: مناسب نیست فهرست مطالبعنوانصفحه TOC o “1-6” h z u فصل اول:کلیات تحقیقمقدمه PAGEREF _Toc422609754 h 21-1 بیان مسأله PAGEREF _Toc422609755 h 32-1 اهمیت موضوع تحقیق وانگیزه انتخاب آن PAGEREF _Toc422609756 h 43-1 هدف های تحقیق PAGEREF _Toc422609757 h 61-3-1هدف کلی PAGEREF […]

aar8

2-2-2-مدیریت شهری ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………252-2-3-ارتباط برنامه ریزی شهری و مدیریت شهری ………………………………………………………………………………………………………….292-2-4-مدیریت شهری یکپارچه ………………………………………………………………………………………………………………………………………302-2-5-لزوم دیدگاه سیسمتی در مدیریت شهری …………………………………………………………………………………………………………….342-2-6-کاربرد مفهوم یکپارچگی مدیریت سازمانی در مدیریت شهری ……………………………………………………………………………….362-2-7-سابقه مدیریت شهری در کشور های مختلف جهان ……………………………………………………………………………………………….382-2-8-مدل های مدیریت شهری………………………………………………………………………………………………………………………………………412-2-9-اهداف کلان نظام جامع مدیریت مجموعه های شهری در ایران ……………………………………………………………………………….442-3- بخش دوم: مباحث مربوط به حکمروایی…………………………………………………………………………. 472-3-1-تعریف […]

=8

2-1-4- 1- نقش عامل انسانی در تصادفات جادهای ………………………………………………………………………………………………………………………. 302-1-4- 2- نقش خودرو درتصادفات جادهای …………………………………………………………………………………………………………………………………. 322-1-4- 1- نقش جاده در تصادفات جادهای …………………………………………………………………………………………………………………………………… 332-1-4- 3- نقش شرایط محیطی و عوامل اقلیمی در تصادفات جادهای………………………………………………………………………………………… .352-1-5- آموزش و فرهنگ سازی در جهت کاهش تصادفات جادهای …………………………………………………………………………………………….. 382-1-5- 1- آموزش رفتار رانندگان ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 382-1-5- 2- فرهنگ […]

aaz4

2-2-4-مدیریت شهری یکپارچه ………………………………………………………………………………………………………………………………………302-2-5-لزوم دیدگاه سیسمتی در مدیریت شهری …………………………………………………………………………………………………………….342-2-6-کاربرد مفهوم یکپارچگی مدیریت سازمانی در مدیریت شهری ……………………………………………………………………………….362-2-7-سابقه مدیریت شهری در کشور های مختلف جهان ……………………………………………………………………………………………….382-2-8-مدل های مدیریت شهری………………………………………………………………………………………………………………………………………412-2-9-اهداف کلان نظام جامع مدیریت مجموعه های شهری در ایران ……………………………………………………………………………….442-3- بخش دوم: مباحث مربوط به حکمروایی…………………………………………………………………………. 472-3-1-تعریف حکمروایی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..472-3-2-حکمروایی و حکومت ………………………………………………………………………………………………………………………………………….582-3-3-شاخص های حکمروایی خوب شهری […]

zza48

2-2-4- عوامل مؤثر در بروز سیلاندازه و تکرار سیل در هر نقطه‌ای بستگی به عوامل متعددی دارد که حجم و زمان رواناب سطحی حوضه بالادست و شرایط رودخانه یا مسیل اعم از آنها است. ویژگیهای فیزیکی حوضه نظیر سطح  ناهمواری و ریخت شناسی زمین توام با اختصاصات هیدرولوژیکی مانند: بارش، تبخیر، تعرق و نفوذپذیری و […]

—d1379

141515161719202122222627282935353638393941424445474950565757627275757676777879808082828383858586868696101105105109110110111112120137 فهرست مطالب فصل اول- کلیات پژوهش1-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………..1-2- ضرورت و اهمیت موضوع………………………………………………………………………………………………………………….1-3- بیان مسأله………………………………………………………………………………………………………………………………………..1-4- اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………..1-5- سوالات پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………….1-6- روش پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………..1-7- قلمرو پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………….1-8- تعریف واژه‌ها و اصطلاحات……………………………………………………………………………………………………………… 1-8-1- تعاریف مفهومی………………………………………………………………………………………………………………………… 1-8-2- تعاریف عملیاتی…………………………………………………………………………………………………………………………1-9-ساختار کلی پایان نامه………………………………………………………………………………………………………………………..فصل دوم: ادبیات پژوهش2-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 2-2- مدیریت دانش…………………………………………………………………………………………………………………………………2-2-1-گذری بر مدیریت دانش……………………………………………………………………………………………………2-2-2-دانش……………………………………………………………………………………………………………………………. 2-2-2-1- روابط داده،اطلاعات و دانش…………………………………………………………………………………………2-2-2-2- داده………………………………………………………………………………………………………………………….2-2-2-3-اطلاعات …………………………………………………………………………………………………………………2-2-3-طبقه بندی انواع دانش…………………………………………………………………………………………………………………….2-2-4-منابع […]