مقالات و پایان نامه ها

منابع پایان‌نامه b (717)

8-1-2) زنجیره ارزش مدیریت منابع انسانی الکترونیک28 1-8-1-2) برنامهریزی، مدیریت و ارتباطات منابع انسانی الکترونیکی28 2-8-1-2) بدست آوردن منابع انسانی، جذب، کارمندیابی، گزینش و حفظ و نگهداری30 3-8-1-2) مدیریت عملکرد الکترونیکی33 4-8-1-2) نظام پاداش دهی ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

منابع پایان‌نامه b (722)

2-2-9-5 قطار شهری212-2-9-6 تاکسی212-2-10- شیراز در اشعار پارسی:21بخش دوم2-3 آشنایی با مفهوم و ماهیت تصویر مقصد232-3-1 سیر توجه به تصویر مقصد232-3-2 بررسی مفهوم تصویر مقصد232-3-2-1 تصویر مقصد، ماهیتی دوگانه262-4- فرایند انتخاب مقصد:29بخش سوم:2-5- اجزای تشکیل ادامه مطلب…

By 92, ago