— -فایل منابع علمی مقاله-منابع تحقیق-268)

ارتباط بین عناصر قطر اصلی عامل R در تجزیهی QR ماتریس A (یا عناصر قطر اصلی عامل -L در فاکتورگیری LQ ماتریس A) با مقادیر منفرد ماتریس A توسط استوارت در [27] مطالعه شده است. او به صورت تجربی نشان دادهکه بعد از تجزیهی QR با لولا گیری ستونی (QRFCP) و به صورت اختیاری فاکتورگیری […]

–283

1-6- مرور منابع ………………………………………………………………………………………………………………………………………131-7- طبقهبندی روشهای استحصال آب باران و سامانه سطوح آبگیر……………………………………………………161-8- انواع سازههای استحصال آب ………………………………………………………………………………………………………….18فصل دوم: مواد و روش تحقیق2- مواد و روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………212-1- منطقه مورد مطالعه ……………………………………………………………………………………………………………………….212-1-1- توپوگرافی و فیزیوگرافی ……………………………………………………………………………………………………………212-1-2- هوا و اقلیمشناسی ……………………………………………………………………………………………………………………..212-2- روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………..222-2-1- مطالعات کتابخانهای و اقدامات اولیه …………………………………………………………………………………………222-2-2- تهیه نقشه پارامترهای موثر در ایجاد […]

–439

واژگان کلیدی: تسهیم دانش، تعاملات شخصی، تعامل با جامعه، همکاری های مکتوب ، ارتباطات سازمانی، عملکرد شغلی فصل اول: کلیات پژوهش1-1-مقدمه بررسی نظریه اندیشمندان سازمان و مدیریت در دو دهه اخیر انباشته از مفاهیمی است که همگی تاکید بر تغییر در محیط سازمان‌ها ، شرایط و شیوه‌های کسب و کار دارند. دوران کنونی را عصر […]

–476

تاریخ: . . . . . . . . . . . . . . . . .00شماره: . . . . . . . . . . . . . . . . ..تاریخ: . . . . . . . . . . . . . . . . . تعهدنامه اصالت رساله […]

–20

فصل 1: طرح تحقیق وچارچوب کلی پژوهش 31-1- بیان مسأله………………………………………………………………………………………………………………….41-2- سؤالات پژوهش ……………………………………………………………………………………………………….61-3- اهداف پژوهش …………………………………………………………………………………………………………61-4- اهمیت موضوع ………………………………………………………………………………………………………..71-5-روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………..71-6- روشهای گردآوری اطلاعات و ابزار تحقیق…………………………………………………………………….81-7- پیشینه پژوهش ………………………………………………………………………………………………………. 8 1-7-1- سا بقه موضوع در جهان ……………………………………………………………………………………….8 1-7-2- سابقه موضوع در ایران…………………………………………………………………………………………11 1-7-3- سابقه پژوهش در منطقه مطالعاتی ………………………………………………………………………….121- 8- مشکلات پژوهش ……………………………………………………………………………………………………121-9- فرایند […]

–272

مساحت در واحد حجم سطح قابل نفوذ برای کل توده‌هاm/m aaggمساحت در واحد حجم سطح مؤثر پلاتین m/m aeffضریب افت غلظت v Bغلظت mol/m Cضریب نفوذ m/s Dضریب تأثیر Erولتاژ بازگشت‌پذیرv Erevثابت فارادی C/mol 96385.3415 Fثابت هانریatm.m/mol Hچگالی جریانA/m I, iشار مولی mol/m.s Jثابت نیم واکنش 1/s Kcضریب قابلیت هدایت پروتونی S/m Kکسر حجمی اجزاء […]

bew160

1-2- بیان مسئلهبرنامه‌ریزی تولید نقش به‌سزایی در کاهش قیمت تمام‌شده محصولات دارد. این عامل از مهم‌ترین عوامل رقابتی در هر صنعت است. کارخانجات تولید کاشی هم از این قاعده مستثنی نیستند. از آنجاییکه بقای هر بنگاه اقتصادی وابسته به سودآوری آن می‌باشد، باید با بررسی عمیق و ارائه برنامه بهینه تولید به این مهم دست […]

dad89

6-5 مقایسه سیستم های مختلف تبرید:547-5 مزایای سیستم ترمو الکتریک:55فصل ششم58ترموالکتریک در صنعت خوردو و کاهش مصرف سوخت1-6 تاریخپه592-6● بهبود راندمان613-6● تلفیق دو راهکار626-4● تئوری در مرحله اجرا636-5 مواردی برای درک مطلب 70فصل هفتم72موارد تکمیلی ودیدگاها1-7 نتیجه گیری732-7 چالش ها743-7 سنجش میران تاثیر :754- 7وضعیت رقابت تکنولوژی ترموالکتریک765-7سوالات مورد نظر776-7 اهداف:777-7 پیشنهادات:788-8نتیجه گیری کلی: 82فصل […]

—161

تصویر سالن کنفرانس مجموعه تالار شهر شرندروف…………………………………………………………………………..104نمای کلی از تالار شهر مانرسا…………………………………………………………………………………………………… 106فضای داخلیتالار شهر مانرسا………………………………………………………………………………………………….. 107فضای داخلیتالار شهر مانرسا…………………………………………………………………………………………………..108دور نمای تالارشهرلندن………………………………………………………………………………………………………….109دید پرنده تالارشهرلندن……………………………………………………………………………………………………… 110دور نمای تالار شهر تورنتو………………………………………………………………………………………………… 112دور نمای تالار شهر تورنتو…………………………………………………………………………………………………..113فضای تالار کنفرانستالار شهر تورنتو…………………………………………………………………………………….113فهرست نقشه ها صفحهنمای مجموعه تالار شهر شرندروف……………………………………………………………………………………………. 103برش مجموعه تالار شهر شرندروف………………………………………………………………………………………………..103نمایتالار شهر مانرسا…………………………………………………………………………………………………………… 107پلان تالارشهرلندن……………………………………………………………………………………………………………..110برش تالارشهرلندن…………………………………………………………………………………………………………….111فصل […]

—178

(مطهری، مرتضی؛ 1367) در کتابی تحت عنوان «فلسفه اخلاق» که توسط انتشارات صدرا در تهران به چاپ رسیده؛ ضمن بحث در مورد چیستی و فلسفه اخلاق و رویکردهای مختلف پیرامون آن، اخلاق و شاخههای آن را نیز مورد بحث قرار داده است.(فاضلی، قادر؛ 1370) در کتابی تحت عنوان «مبانی اخلاق اسلامی» که در قم به […]