— -فایل منابع علمی مقاله-منابع تحقیق-268)

حال که توفیق جمع آوری و نگارش این مجموعه را یافته‏ام، بر خود واجب می‏دانم صمیمانهترین مراتب قدردانی و سپاس خود را خدمت جناب آقای دکتر عبدالعزیز عبدالهی که همیشه برایم استاد علم و اخلاق خواهند بود تقدیم نمایم. همچنین از زحمات جناب آقای دکتر غلامحسین ارجائی و جناب آقای دکتر محمد حسن شیر دره […]

–393

5. اصل رعایت حقوق: التزام به رعایت کامل حقوق پژوهشگران و پژوهیدگان (انسان،حیوان ونبات) و سایر صاحبان حق.6. اصل رازداری: تعهد به صیانت از اسرار و اطلاعات محرمانه افراد، سازمان ها و کشور و کلیه افراد و نهادهای مرتبط با تحقیق.7. اصل حقیقت جویی: تلاش در راستای پی جویی حقیقت و وفاداری به آن و […]

—d1231

جدول شماره 3-4: فیلدهای حذف شده داده های صدور و علت حذف آنها28جدول 3-5: فیلدهای استخراج شده از داده های خسارت28جدول 3-6: نتایج نمودار boxplot31جدول 3-7: انواع داده استفاده شده33جدول 3-8: نتایج حاصل از اجتماع فیلدهای با بالاترین وزن در الگوریتمهای مختلف37جدول 3-9: ماتریس در هم ریختگی رکوردهای تخمینی(Predicted Records)38جدول 3-10: قوانین استخراج شده توسط […]

user8254

نتیجه حاصل از این پژوهش نشان می دهد که روشهای داده کاوی با استفاده از الگوریتم های دسته بندی با دقت بالای 91% و الگوریتم های درخت تصمیم با دقت بالای 96% و الگوریتم های خوشه بندی با ایجاد خوشه های قابل قبول قادر به ارائه مدلی برای تشخیص عوامل اثرگذار و تعیین میزان اثر […]

Payannameh

مقدمه2فصل اول: شبکه های عصبی.1-1سیستمهای عصبی طبیعی5.1-1-1 نورون بیولوژیک..6.2-1مقدمه ای بر شبکه های عصبی مصنوعی9.3-1اهمیت استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی10.4-1مدل سازی نورون درشبکه های عصبی مصنوعی.11.5-1انواع شبکه های عصبی مصنوعی12….6-1یادگیری در شبکه های عصبی مصنوعی14….7-1شبکه های عصبی پیش رو15….8-1شبکه های عصبی پس انتشار17.1-8-1روش آموزش پس انتشار18….9-1شبکه های عصبی انعطاف پذیر21…فصل دوم:تشخیص میزان موفقیت داروهای […]

MEC233232

تابع جریان بیبعد fشار جرمی fwعدد گراشف Grشتاب گرانش m/s2gعدد هارتمن Haضریب انتقال حرارت Wm2Khچگالی جریان Jضریب نفوذ‌پذیری Kثابت بولتزمن Kbضریب هدایت حرارتی بی‌بعد kطول مشخصه lعدد ناسلت Nuفشار Pعدد پکلت Peبار الکتریکی qعدد رایلی Raرینولدز Reشعاع ظاهری rcدما Tمولفه سرعت در راستای افقی uسرعت حرکت براونی usمولفه سرعت در راستای عمودی vمحور مختصات افقی […]

bew205

H2رضایت مشتری H7 H3اعتماد مشتری H6 H5 H4وفاداری مشتری شکل (1-1): مدل تحقیق(Coelho – Henseler,2012)فرضیههای تحقیقفرضیههای این تحقیق بر اساس متغیرهای تعیین شده و روش تحقیق مورد استفاده به شرح زیر هستند:سطح بالاتر سفارشی سازی خدمات منجر به کیفیت ادراک شده بالاتر میشود. سطح بالاتر سفارشی سازی خدمات منجر به رضایتمندی بالاتر مشتری میشود.سطح بالاتر […]

bew174

2-2-3-2) نگرش کاربردی172-2-3-3) نگرش ترکیبی ( ادغامی )182-2-3-4) نگرش تحولی182-2-4) ماتریسی برای توسعه فاوا در مدارس192-2-5 ) مراحل اجرای برنامه های فاوا در آموزش و پرورش232-2-5-1) مرحله اول : تا پایان برنامه سوم توسعه24 سامانه نشریات علمی دانشگاه پیام نور 2-2-5-2 ) مرحله دوم : تا پایان برنامه چهارم توسعه242-2-5-3 ) مرحله سوم : پایان برنامه […]

–12

2-10 نقش مدیریت بر مبنای هدف در مهندسی مجدد……………………………………………….182-11 تفکر ناب و مهندسی مجدد…………………………………………………………………..192-12 تعریف سازمان……………………………………………………………………………….202-13 تعریف سازماندهی……………………………………………………………………………202-14 تعریف طرح سازمانی…………………………………………………………………………212-15 تعریف ساختار سازمانی………………………………………………………………………212-16 اهمیت ساختار سازمانی……………………………………………………………………….212-17 انواع ساختار سازمانی…………………………………………………………………………222-18 تمایز ساختار و نمودار سازمانی……………………………………………………………….252-19 طرح ریزی ساختار سازمانی ………………………………………………………………….252-20 ارکان مورد توجه در طرح ریزی ساختار سازمانی………………………………………………262-21 انواع طرح های ساختار سازمانی………………………………………………………………262-22 ابعاد ساختار […]

—218

ماتریس خانه کیفیت و اجزای آن …………………………………………………………………………………………………… 27 شناخت مشخصه ها و نیازمندی های مشتری ……………………………………………………………………….. 28 شناسایی مشخصه ها و نیازمندی های فنی ………………………………………………………………………….. 29 ماتریس ارتباطات …………………………………………………………………………………………………………………….. 30ماتریس همبستگی ……………………………………………………………………………………………………………….. 30 ماتریس طراحی محصول ………………………………………………………………………………………………………………… 31 ماتریس طرح ریزی فرایند ………………………………………………………………………………………………………………. 31 ماتریس کنترل فرایند ……………………………………………………………………………………………………………………… 31 بکارگیری QFD در صنایع مختلف و […]