*352

بررسی مفاهیم و دیدگاه های تئوریک در نقد نظام سرمایه داری، تبیین شعارها و مطالبات رهبران و اعضای جنبش ضد وال استریت و تحلیل آماری شاخص های توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در جامعه آمریکا به خوبی فرضیه تحقیق حاضر را تأیید می کند که “تبعیض و نابرابری در نظام سرمایه داری آمریکا علت اصلی […]

Read More

–446

2-2-3- سازگاری اجتماعی…………………………………………………………………………………………………..302-3- پیشینه پژوهشی……………………………………………………………………………………………………………442-3-1- پیشینه داخلی………………………………………………………………………………………………………….442-3-2- پیشینه خارجی………………………………………………………………………………………………………..46فصل سوم روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………..513-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………..523-2- روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………..523-3- جامعه آماری، اندازه نمونه و روش نمونه گیری تحقیق …………………………………………………..523-4- روش جمع آوری اطلاعات ………………………………………………………………………………………..543-5- ابزار اندازه گیری تحقیق ……………………………………………………………………………………………….543-6- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات……………………………………………………………………………………….56فصل چهارم تجزیه تحلیل داده های پژوهش……………………………………………………………………………..584-1)مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………592-4. یافتههای توصیفی…………………………………………………………………………………………………………………603-4. یافتههای استنباطی………………………………………………………………………………………………………….65فصل پنجم بحث و نتیجه […]

Read More

–20

در این پژوهش در دو سطح کلان و خرد، نقش شهر سامان بررسی شده است. جایگاه شهر سامان در نظام شهری استان و رابطه این شهر با مناطق اطراف و شهرهای دیگر نشانگر این است که شهر سامان ارتباط ضعیفی با شهر های استان چهارمحال و بختیاری دارد . شاخص های توسعه شهری این شهر […]

Read More

bew125

شناخت مدیریت دانش به عنوان یک روح حاکم بر اعمال سازمانی، برای پیاده‌سازی آن ضروری است. در این شرح کوتاه سعی می‌کنیم، مدیریت دانش را نه لزوماً به صورت آکادمیک، بلکه بر اساس نشان دادن نتایج و راه‌کارهای ملموس آن بشناسیم.مدیریت دانش نیز، چیزی نیست جز مدیریت این سرمایه از ابتدا تا انتهای دوره حیات […]

Read More

—342

1ـ2 اهداف تحقیقهدف اصلی: تبیین و شناخت جایگاه عقلانیت مدرن در بازنمایی اسطوره در تئاتر قرن بیستم.اهداف فرعی:ـ آشنایی با نسبت مبانی برآمده از روشنگری (عقل، علم و …) با اسطوره، طبیعت و تاریخ؛ـ آشنایی با آرای والتر بنیامین در ارتباط با عقلانیت، اسطوره، هنر و زیست‌جهانِ مدرن؛ـ آشنایی با سویه‌های راستین و ابزاریِ عقلانیت […]

Read More

=8

2-2- پژوهشهای انجام شده در داخل کشور ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 502-3- پژوهشهای انجام شده در خارج کشور ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 56فصل سوم- روش پژوهش3-1- روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 593-2- جامعه آماری ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 593-3- چگونگی روش گزینش گروهها (نمونهها) ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 59  برای دانلود فایل کامل به سایت منبع مراجعه کنید  : homatez.com یا برای دیدن قسمت های دیگر این موضوع در […]

Read More

aaz5

2-8. روستاهای ادغام شده و کیفیت محیط آنها………………………………………………………………………..332-9. نتیجه گیری و ارایه رویکرد نظری پایان نامه…………………………………………………………………….33منابع و مأخذ………………………………………………………………………………………………………………………37فصل سوم : روش شناسی تحقیق………………………………………………………………………………….403-1. مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………….413-2. روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………413-3. روش سنجش و ارزیابی کیفیت محیط مسکونی……………………………………………………………….423-4. روش گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………….443-5. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات……………………………………………………………………………………..443-6. روایی و پایایی پرسشنامه………………………………………………………………………………………………453-7. جامعه آماری، روش نمونهگیری و تعداد نمونه…………………………………………………………………46منابع و مأخذ………………………………………………………………………………………………………………………48فصل چهارم […]

Read More

21

1-6-2- دوره ابتدایی 422-6-2- دوره راهنمایی تحصیلی (متوسطه اول) 423-6-2- دوره متوسطه عمومی 434-6-2- دوره پیش دانشگاهی 437-2- ضوابط و استانداردهای مربوط به خدمات آموزشی 441-7-2- استانداردهای آموزشی و تعداد دانش آموزان در مدارس ابتدایی و راهنمایی 458-2- مدرسه هوشمند 471-8-2- پیشینه هوشمندسازی مدارس 482-8-2- اهداف ایجاد مدارس هوشمند 493-8-2- پیش نیازها جهت اجرای مدارس […]

Read More

—d1855

2-1-17-1 زمین شهری و برخورداری گروه های مختلف از آن……………………………………………………322-1-17-2 قیمت زمین و ارزش افزوده(رانت)……………………………………………………………………………….322-1-18 اقتصاد سیاسی و عدالت اجتماعی……………………………………………………………………………………..352-1-19 طرح های جامع و عدالت اجتماعی…………………………………………………………………………………..372-2 دیدگاه ها، نظریه ها و مکتب ها……………………………………………………………………………………………….392-2-1 عدالت اجتماعی در مکاتب مختلف……………………………………………………………………………………..392-2-1-1 سوسیالیسم و عدالت اجتماعی………………………………………………………………………………………..402-2-1-2 لیبرالیسم و عدالت اجتماعی……………………………………………………………………………………………442-2-1-2-1 بررسی نظریات تئوری پردازان لیبرالیسم کلاسیک…………………………………………………….472-2-1-2-2 بررسی نظریات اندیشمندان […]

Read More

—d1120

………………………………………….. تشکر و قدردانی: (اختیاری)…………………………………………………………………………………………….چکیدهبرای اندازه‌گیری وضعیت دسترسی و استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات یا همان آمادگی الکترونیکی کشورها، تاکنون طیف وسیعی از ابزارهای ارزیابی توسعه یافته‌اند. این ابزارها از تعاریف و روش‌های مختلفی برای اندازه‌گیری آمادگی الکترونیکی استفاده کرده اند و از نظر نتایج حاصله بطور قابل ملاحظه‌ای با یکدیگر متفاوت می‌باشند. بیشر […]

Read More