*306

بسمه تعالیدانشکده روانشناسی و علوم اجتماعیواحد دانشگاهی تهران مرکز کدواحد : 101 کدشناسایی پایان نامه : 10121212901عنوان پایان نامه:بررسی عوامل مؤثر در شکل گیری هویت ایرانی– اسلامی دردانش آموزان دوره ابتدایی از نظرمعاونان پرورشی شهرتهراننام و نام خانوادگی دانشجو: مینا رستگاری یزدی شماره دانشجویی: 8909391560رشته تحصیلی: علوم تربیتی – مدیریت آموزشی تاریخ شروع پایان نامه: […]

Read More

*352

تا کنون نظریات گوناگونی در غرب در خصوص تبیین فراشد نظام سرمایه داری و نقد بنیادی و کارکردی آن مطرح شده است؛ امادر این میان ریچارد بی فریمن – اقتصاددان مرکز تحقیقات اقتصادی لندن- نظریه نوین و متفاوتی را در سال 2012 مطرح کرد.نظریه وی بر این انگاره استوار است که نظام سرمایه داری در […]

Read More

–393

با یاری از خداوند سبحان و اعتقاد به این که عالم محضر خداست و همواره ناظر بر اعمال انسان و به منظور پاس داشت مقام بلند دانش و پژوهش و نظر به اهمیت جایگاه دانشگاه در اعتلای فرهنگ و تمدن بشری، ما دانشجویان و اعضاء هیئت علمی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی متعهد می گردیم اصول […]

Read More

–439

فهرست مطالب عنوان صفحه TOC h z t “عنوان فصل,1,تیتر های اصلی,2,تیتر های فرعی,3,تیترهای اصلی,2” چکیده PAGEREF _Toc415153508 h 1فصل اول: کلیات پژوهش1-2- بیان مسـاله PAGEREF _Toc415153512 h 31-3- ضرورت پژوهش PAGEREF _Toc415153513 h 51-4- اهداف پزوهش PAGEREF _Toc415153514 h 71-4-1- هدف اصلی PAGEREF _Toc415153515 h 71-4-2- اهداف فرعی PAGEREF _Toc415153516 h 71-5- فـرضیـه های […]

Read More

–446

منابع انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………….115ضمائم……………………………………………………………………………………………………………………………….119فهرست جداولعنوان صفحهجدول1-4. فروانی، درصد و درصد تجمعی دانش آموزان بر حسب جنسیت……………………………………….60جدول 2-4. فروانی، درصد و درصد تجمعی دانش آموزان بر حسب رشته تحصیلی……………………………60جدول 3-4. فروانی، درصد و درصد تجمعی دانش آموزان بر حسب پایه تحصیلی……………………………..61جدول 4-4. فروانی، درصد و درصد تجمعی دانش آموزان بر حسب سال تولد…………………………………..61جدول 5-4. فروانی، درصد و درصد […]

Read More

–476

00شماره: . . . . . . . . . . . . . . . . ..تاریخ: . . . . . . . . . . . . . . . . . تعهدنامه اصالت رساله یا پایان نامهاینجانب فاطمه رضایی دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته در رشته روانشناسی گرایش عمومی که […]

Read More

–557

2ـ جرم سودبخش……………………………………………………………………………………………323ـ جرم عدالتخواهی کاذب…………………………………………………………………………….334ـ جرم سازمانیافته………………………………………………………………………………………….34ب ـ تفکیک انگیزه از سایر مفاهیم جرمشناسی……………………………………………………………….341ـ علت………………………………………………………………………………………………………….352ـ شرط…………………………………………………………………………………………………………363ـ عامل…………………………………………………………………………………………………………37گفتار دوم ـ تحلیل روانشناختی انگیزه……………………………………………………………………………………39الف ـ ماهیت انگیزه از دیدگاه روانشناختی……………………………………………………………………40ب ـ اقسام انگیزه از دیدگاه روانشناختی……………………………………………………………………….41فصل دوم ـ کیفیت تأثیرگذاری انگیزه در حقوق جزامبحث اول ـ تأثیر انگیزه در تحقق جرم…………………………………………………………………………………………….45گفتار اول ـ انگیزه به عنوان […]

Read More

–20

استاد ارجمند و بزرگوارم جناب آقای دکتر کیومرث حبیبی که برایم بسی افتخار بود که در مقام استاد مشاور، در خدمت ایشان بودم ؛در پایان بر خود لازم میدانماز همه کسانی که به شیوههای مختلف در انجام این پژوهش مرا یاری نموده کمال تشکر و امتنان را داشته باشم و اذعان نمایم که بدون بذل […]

Read More

—161

1-1 کلیات و تعاریف:1-1-1 مقدمه:با رشد روزافزون جمعیت و به تبع آن رشد و توسعه شهرنشینی شرایط جدیدی در زندگی مردم ایجاد می شود ،این شرایط خود نیازهای جدیدی را به دنبال خواهد داشت .وضعیت ایجاد شده موجب بروز تغییرات نسبتا زیادی در کیفیت زندگی مردم و فعالیت های آنان می گردد.لذا پرداختن به زیرساخت […]

Read More

—178

(نجیباوغلو، گلرو؛ 1379) در کتابی تحت عنوان «هندسه و تزیین در معماری اسلامی(طومار توپقاپی)» ترجمه؛ مهرداد قیومی بیدهندی، که توسط انتشارات روزنه به چاپ رسیده است؛ ضمن اشاره به سنت طومارنگاری، به بحث درباره تزیینات هندسی، وجوه جغرافیایی، تاریخی و معنایی نقوش هندسی، کاربردهای هندسه عملی و رسالههای عملی و سنت طومارنگاری پرداخته و همچنین […]

Read More