–393

2. اصل رعایت انصاف و امانت: تعهد به اجتناب از هرگونه جانب داری غیر علمی و حفاظت از اموال، تجهیزات و منابع در اختیار.3. اصل ترویج: تعهد به رواج دانش و اشاعه نتایج تحقیقات و انتقال آن به همکاران علمی و دانشجویان به غیر از مواردی که منع قانونی دارد.4. اصل احترام: تعهد به رعایت […]

Read More

–430

فصل دومپیشینه‌ تحقیق2-1- مقدمهاین فصل در دو بخش مورد بررسی قرار می گیرد: بخش اول پیشینه‌ی نظری مسئله مورد پژوهش، بخش دوم پیشینه پژوهشی.در بخش نخست مطالبی پیرامون انگیزش، خودپنداره تحصیلی و اضطراب امتحان ارایه می گردد و این موضوعات از دیدگاه دانشمندان بیان می شود و در بخش دوم پیشینه ی پژوهشی تحقیق، مطالعات […]

Read More

–446

منابع انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………….115ضمائم……………………………………………………………………………………………………………………………….119فهرست جداولعنوان صفحهجدول1-4. فروانی، درصد و درصد تجمعی دانش آموزان بر حسب جنسیت……………………………………….60جدول 2-4. فروانی، درصد و درصد تجمعی دانش آموزان بر حسب رشته تحصیلی……………………………60جدول 3-4. فروانی، درصد و درصد تجمعی دانش آموزان بر حسب پایه تحصیلی……………………………..61جدول 4-4. فروانی، درصد و درصد تجمعی دانش آموزان بر حسب سال تولد…………………………………..61جدول 5-4. فروانی، درصد و درصد […]

Read More

user6-739

2-1-2-4-2- صداهای هنجار ( موسیقی)26 2-1-2-4-3-درجه حرارت272-1-2-5-شاخصههای عوامل کاری27عنوان صفحه2-1-2-5-1- تضاد نقش272-1-2-5-2- ابهام نقش ( ابهام در کار) 272-1-2-5-3- حجم زیاد کار272-1-2-6- شاخص های عوامل گروهی در کار282-1-2-6-1- فقدان اتحاد28 2-1-2-6-2- نبود حمایت گروهی282-1-2-7- شاخصههای عوامل کارراهه292-1-2-7-1- بازنشستگی292-1-2-7-2- حد بهینه استرس292-1-2-8- نشانههای استرس302-1-2-8- منابع استرس شغلی312-1-2-8- 1- استرس های ناشی از شغل332-1-2-8- 2- استرس های […]

Read More

dad90

4- آموزش مهارت‌های زندگی بر کاهش کارکرد و کنش اجتماعی افراد تأثیر دارد. 5- آموزش مهارت‌های زندگی بر کاهش افسردگی افراد تأثیر دارد.1-5 متغیرهای پژوهشپژوهش‌ حاضر به بررسی اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی بر سلامت روان دانشجویان دختر شهرستان نجف‌آباد می‌پردازد. بنابراین متغیرهای پژوهش عبارتند از:1-5-1 متغیرهای مستقلدر این پژوهش، مهارت‌های زندگی متغیر مستقل می‌باشد.1-5-2 متغیر […]

Read More

bew226

پژوهش حاضر با هدف تبیین چگونگی افزایش این بیماری به لحاظ تأثیر ازدواجهای خویشاوندی، سطح تحصیلات والدین، تشخیص به موقع بیماری، طرخ غربالگری و تشخیص زودهنگام و تبعات ناشی از بیماری بر خانوادهها به لحاظ هزینهها، بار بیماری، محرومیت اجتماعی و انزوای اجتماعی و محدودیتهای دیگر اجتماعی و امید به زندگی را نشان میدهد.این پژوهش […]

Read More

bew228

فهرست جداولجدول(3-1) جدول مشخصات مشارکتکنندگان MtF ………………………………………………………………………..100جدول (3-2) جدول مشخصات مشارکتکنندگان FtM ………………………………………………………………………100جدول(4-1) تم اصلی نخست: برساخت دوگانگی جنس و جنسیت تجربه شده در دوران کودکی فرد تبدیلخواه………………………………………………………………………………………………………………………………………………….110 جدول(4-2) تم اصلی دوم: تجربهی آزار جنسی و تجاوز…………………………………………………………………….123جدول (4-3) تم اصلی سوم: برساخت عواطف تبدیلخواهان مبتنی بر تجربیات عاشقانهی همپیوند با وضعیت تبدیلخواهی………………………………………………………………………………………………………………………..132جدول (4-4) تم اصلی […]

Read More

dad5

تعریف انگیرش تحصیلی……………………………………………………………………………………………………………………………………… 16نظریات مطرح در زمینه انگیزش …………………………………………………………………………………………………………………………. 17نظریه آلپورت ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 18نظریه تقویت و انگیزش……………………………………………………………………………………………………………………………………… 18نظریه مورای …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19نظریه مک کله لند …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 20نظریه نیاز پیشرفت ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 20نظریه انتظار– ارزش ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 21نظریه هدف گرایی …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 22نظریه خود ارزشی …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 22نظریه خود کارآمدی …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 23نظریه اسناد ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 23نظریه انگیزش درونی و بیرونی …………………………………………………………………………………………………………………………… 24نظریه خود-تعیینی […]

Read More

dad42

تعاریف……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 36تاریخچه بررسی در زمینه حرمت به خود……………………………………………………………………………………………………………….. 37نظریه های مرتبط با حرمت به خود………………………………………………………………………………………………………………………. 39نظر آلبرت الیس…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 39نظر ویلیام جیمز………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 40نظر جرج مید……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 41اجزاء حرمت به خود ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 41اهمیت حرمت به خود………………………………………………………………………………………………………………………………………… 41شکل‌گیری حرمت به خود …………………………………………………………………………………………………………………………………. 44حرمت به خود – خودپنداره – اعتماد به نفس ………………………………………………………………………………………………………. 45حیطه‌های پنج‌گانه حرمت به خود ………………………………………………………………………………………………………………………… 46تاثیر […]

Read More

bew215

افراد مبتلا به این بیماری در طول زندگی خود اختلالات عملکرد متنوع جسمی و روانی ناشی از بیماری را تجربه میکنند. این اختلالات، عملکرد روزانه، زندگی خانوادگی و اجتماعی، استقلال عملکردی و برنامهریزی برای آینده را بشدت تحت تأثیر قرار میدهد (سولاری، 2001). اختلافات خانوادگی، طلاق و ناسازگاری در بین مبتلایان به ام اس شایع […]

Read More