qw30

بند اول: شرایط بازنشستگی………………………………………………………………………………………43بند دوم: موارد استثنائی بازنشستگی………………………………………………………………………..44بند سوم: آثار بازنشستگی………………………………………………………………………………………….46مبحث دوم : از کارافتادگی…………………………………………………………………………………..47گفتار اول: از کارافتادگی کارمندان……………………………………………………………………………48بند اول: انواع از کارافتادگی………………………………………………………………………………………49بند دوم : آثار از کارافتادگی……………………………………………………………………………………..50گفتار دوم: ازکارافتادگی کارکنان ارتش(جانبازی و معلولیت)…………………………………51بند اول: انواع از کارافتادگی………………………………………………………………………………………52بند دوم: آثار ازکارافتادگی…………………………………………………………………………………………55گفتار سوم: از کارافتادگی کارگران……………………………………………………………………………57بند اول: انواع از کارافتادگی………………………………………………………………………………………58بند دوم: آثار ازکارافتادگی…………………………………………………………………………………………60مبحث سوم: استعفاء ……………………………………………………………………………………………62گفتار […]

Read More