–446

4-1)مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………592-4. یافتههای توصیفی…………………………………………………………………………………………………………………603-4. یافتههای استنباطی………………………………………………………………………………………………………….65فصل پنجم بحث و نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………… 885-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………….895-2- بحث………………………………………………………………………………………………………………………………..895-3- نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………905-4- محدودیت ها……………………………………………………………………………………………………………1075-5- پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………………1075-5-1- پیشنهادات کاربردی………………………………………………………………………………………………..1075-5-2- پیشنهادات پژوهشی………………………………………………………………………………………………..108منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………………….109منابع انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………….115ضمائم……………………………………………………………………………………………………………………………….119فهرست جداولعنوان صفحهجدول1-4. فروانی، درصد و درصد تجمعی دانش آموزان بر حسب جنسیت……………………………………….60جدول 2-4. فروانی، درصد و درصد تجمعی دانش آموزان بر حسب رشته تحصیلی……………………………60جدول 3-4. فروانی، درصد و درصد تجمعی دانش […]

Read More

–6

به نام خدامنشور اخلاق پژوهشبا یاری از خداوند سبحان و اعتقاد به این که عالم محضر خداست و همواره ناظر بر اعمال انسان و به منظور پاس داشت مقام بلند دانش و پژوهش و نظر به اهمیت جایگاه دانشگاه در اعتلای فرهنگ و تمدن بشری، ما دانشجویان و اعضاء هیات علمی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی […]

Read More

matn asli

4- اصل منافع ملی: تعهد به رعایت مصالح ملی و در نظر داشتن پیشبرد و توسعه کشور در کلیه مراحل پژوهش5- اصل رعایت انصاف و امانت: تعهد به اجتناب از هرگونه جانب داری غیر علمی و حفاظت از اموال، تجهیزات و منابع در اختیار6- اصل رازداری: تعهد به صیانت از اسرار و اطلاعات محرمانه افراد، […]

Read More

user8287

272830313132324-2-2- سطوح خرد و کلان سرمایه اجتماعی 5-2-2- مؤلفه های سرمایه اجتماعی 6-2-2- منابع سازنده سرمایه اجتماعی7-2-2-قالب و ظرف شکل گیری سرمایه اجتماعی8-2-2-نتایج و آثار وجود سرمایه اجتماعی1-8-2-2-اثرات مثبت سرمایه اجتماعی2-8-2-2- اثرات منفی سرمایه اجتماعی9-2-2- نظریه های سرمایه اجتماعی1-9-2-2- نظریه سرمایه اجتماعی جیمز کلمن 2-9-2-2- نظریه بوردیو3-9-2-2- نظریه رابرت دی پوتنام33 3-2-بخش دوم: توسعه پایدار […]

Read More

mex27

بند دوم – ارتباط نظریه ظاهر با مفاهیم مشابه 17الف- نص و ظاهر 17ب – اصل و ظاهر 18بند سوم – اقسام ظهور 19الف – ظهور الفاظ 19ب – ظهور و اعمال 20ج – اصاله الظهور 21د – حجت ظواهر 23ه – نتیجه 24مبحث سوم – پیشینه تاریخی نظریه ظاهر 27گفتار اول – حقوق فرانسه […]

Read More

bew205

چارچوب نظری بنیانی است که تمامی پژوهش بر آن استوار است. این چارچوب شبکهای است منطقی- توصیفی و پرده مشتمل بر روابط موجود میان متغیرهایی که در پی اجرای فرایندهایی چون مصاحبه، مشاهده و بررسی پیشینه شناسایی شدهاند(سکاران؛94:1381). کولهو و هنسلر در سال 2012 در منابع علمی مقاله-منابع تحقیقای با عنوان ایجاد وفاداری در مشتریان […]

Read More

bew199

3) چنانچه بعد از فراغت از تحصیل، قصد استفاده هر گونه بهره برداری اعم از چاپ کتاب، ثبت اختراع و … از این پایان‌نامه داشته باشم، از حوزه معاونت پژوهشی واحد مجوزهای مربوطه را اخذ نمایم.4) چنانچه در هر مقطع زمانی موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشی از آن را می‌پذیرم و واحد دانشگاهی مجاز […]

Read More

bew202

متغییر های تحقیق و تعریف عملیاتی متغییرهای مستقل یا وابستهبا توجه به مدل مفهومی تحقیق، تعریف متغییرها ارائه می گردد: عملکرد مورد انتظار به عنوان درجهای که فرد اعتقاد دارد بهرهگیری از سیستم میتواند به تحقق اهداف در عملکرد شغلیاش کمک کند؛ تعریف می شود.تلاش مورد انتظار: درجهای از سهولت مرتبط با بهرهگیری از سیستم […]

Read More

bew178

1-8 قلمرو تحقیق PAGEREF _Toc396639178 h 121-8-1 قلمرو موضوعی PAGEREF _Toc396639179 h 121-8-2 قلمرو مکانی PAGEREF _Toc396639180 h 121-8-3 قلمرو زمانی PAGEREF _Toc396639181 h 12فصل دوم : ادبیات تحقیق PAGEREF _Toc396639182 h 132-1 مقدمه PAGEREF _Toc396639183 h 142-2 توانمندسازی PAGEREF _Toc396639184 h 142-2-1 سیر تاریخی مطالعه توانمندسازی PAGEREF _Toc396639185 h 152-2-2 سیر تکاملی سبک مدیریت […]

Read More

bew157w

4-2. رضایت مشتری…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 311-4-2. فلسفه رضایت مشتری………………………………………………………………………………………………………………………….. 332-4-2. چرخه خدمت مطلوب…………………………………………………………………………………………………………………………. 333-4-2.پیش نیاز و عوامل موثر بر افزایش رضایت مشتریان………………………………………………………………………… 354-4-2. عوامل موثر بر رضایت مشتریان بانک……………………………………………………………………………………………….. 395-4-2. سنجش رضایت مشتری………………………………………………………………………………………………………………………. 40 6-4-2. اندازه گیری رضایتمندی مشتریان………………………………………………………………………………………………………. 405-2. کیفیت ارائه خدمات و رضایت………………………………………………………………………………………………………………… 411-5-2. رابطه بین کیفیت ارائه خدمات و رضایت مشتری………………………………………………………………………….. 436-2.نظریه پردازان کیفیت………………………………………………………………………………………………………………………………….. […]

Read More