–68

1-8-1- جامعۀ آماری……………………………………………………………………………………………………………………….101-8-2- روش نمونهگیری…………………………………………………………………………………………………………………101-8-3- حجم نمونه………………………………………………………………………………………………………………………….101-9- متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………..101-9-1- متغیرهای مستقل……………………………………………………………………………………………………………….101-9-2- متغیرهای وابسته………………………………………………………………………………………………………………..111-10- استفادهکنندگان از نتایج پژوهش……………………………………………………………………………………………………….111-11- تعریف مفهومی واژهها و اصطلاحات…………………………………………………………………………………………………..111-11-1- تعریف سرمایه فکری……………………………………………………………………………………………………….111-11-1-1- تعریف کارایی سرمایه به کار گرفته شده……………………………………………………..121-11-1-2- تعریف کارایی سرمایه انسانی……………………………………………………………………….121-11-1-3- تعریف کارایی سرمایه ساختاری…………………………………………………………………..121-11-2- تعریف سرمایه در گردش…………………………………………………………………………………………………..121-11-3- عملکرد مالی و ارزیابی عملکرد………………………………………………………………………………………….121-12- چهارچوب فصول آتی…………………………………………………………………………………………………………………………131-13- خلاصۀ فصل………………………………………………………………………………………………………………………………………14فصل دوم: […]

Read More

—d1855

2-1-15 حاشیه نشینی و عدالت اجتماعی……………………………………………………………………………………292-1-16 پایداری و عدالت اجتماعی………………………………………………………………………………………………302-1-17 عدالت اجتماعی و زمین شهری……………………………………………………………………………………….322-1-17-1 زمین شهری و برخورداری گروه های مختلف از آن……………………………………………………322-1-17-2 قیمت زمین و ارزش افزوده(رانت)……………………………………………………………………………….322-1-18 اقتصاد سیاسی و عدالت اجتماعی……………………………………………………………………………………..352-1-19 طرح های جامع و عدالت اجتماعی…………………………………………………………………………………..372-2 دیدگاه ها، نظریه ها و مکتب ها……………………………………………………………………………………………….392-2-1 عدالت اجتماعی در مکاتب مختلف……………………………………………………………………………………..392-2-1-1 سوسیالیسم و عدالت […]

Read More

–107

1-6، مدلهای نظری (نظریات) موجود در موضوع پژوهش به منظور ارزیابی عملکرد مالی شرکتها از شاخص‌های مالی استفاده نموده‌ایم و این شاخص‌ها را برای شرکتها محاسبه کرده‌ایم. شاخص‌های مورد استفاده در ارزیابی عملکرد مالی شرکت‌ها بسیار متنوع اند، ولی عموما جنبه‌های یکسانی از عملکرد را مورد ارزیابی قرار می‌دهند و به لحاظ مفهوم مدیریتی دارای […]

Read More

–45

عنوان نمودارها و اشکال صفحهشکل 2-1- تاثیر افزایش تعداد اوراق بهادار در انواع ریسک مجموعه 39شکل 2-2- نمودار خط بازار ورقه بهادار 41شکل 2-3- فرآیندارزش آفرینی 53شکل 3-1- روش محاسبه ارزش افزوده سهامدار 83نمودار4-1- روند تغییرات ارزش افزوده اقتصادی (EVA) طی سال های 86 – 90 86نمودار4-2- روند تغییرات ارزش افزوده سهامدار (SVA) طی سال […]

Read More