*352

1-8- تعریف مفاهیم کلیدی تحقیق………………………………………………………………………………………12 1-9- مروری بر ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق ………………………………………………………………… 13 1-10- روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………………….18 1-11- موانع، مشکلات و محدودیت های تحقیق ………………………………………………………………….18 1-12- سازماندهی تحقیق ………………………………………………………………………………………………… 19 فصل دوم: بررسی مبانی نظری نقد نظام سرمایه داری و بحران های ناشی از آن………………….202-1- دیدگاه های کارل مارکس درباره نظام سرمایه داری […]

Read More

–20

فهرست مطالبمقدمه: ……………………………………………………………………………………………………………………………………1فصل 1: طرح تحقیق وچارچوب کلی پژوهش 31-1- بیان مسأله………………………………………………………………………………………………………………….41-2- سؤالات پژوهش ……………………………………………………………………………………………………….61-3- اهداف پژوهش …………………………………………………………………………………………………………61-4- اهمیت موضوع ………………………………………………………………………………………………………..71-5-روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………..71-6- روشهای گردآوری اطلاعات و ابزار تحقیق…………………………………………………………………….81-7- پیشینه پژوهش ………………………………………………………………………………………………………. 8 1-7-1- سا بقه موضوع در جهان ……………………………………………………………………………………….8 1-7-2- سابقه موضوع در ایران…………………………………………………………………………………………11 1-7-3- سابقه پژوهش در منطقه مطالعاتی ………………………………………………………………………….121- 8- مشکلات پژوهش […]

Read More

21

4-2-2- روش تحلیل فضایی 185-2-2- دسترسی 196-2-2- روستا و جامعه روستایی 207-2-2- دهستان 208-2-2- توزیع فضایی (پراکندگی) 219-2-2- آموزش و پرورش 2310-2-2- سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) 243-2- نظریه ها و دیدگاهها 261-3-2- نظریه ها و دیدگاه های فضایی 272-3-2- سازمان فضایی و سطح بندی روستاها 344-2- نظریه سرمایه انسانی 361-4-2- تعریف و مفهوم سرمایه انسانی […]

Read More

—d1855

2-1-19 طرح های جامع و عدالت اجتماعی…………………………………………………………………………………..372-2 دیدگاه ها، نظریه ها و مکتب ها……………………………………………………………………………………………….392-2-1 عدالت اجتماعی در مکاتب مختلف……………………………………………………………………………………..392-2-1-1 سوسیالیسم و عدالت اجتماعی………………………………………………………………………………………..402-2-1-2 لیبرالیسم و عدالت اجتماعی……………………………………………………………………………………………442-2-1-2-1 بررسی نظریات تئوری پردازان لیبرالیسم کلاسیک…………………………………………………….472-2-1-2-2 بررسی نظریات اندیشمندان لیبرالیسم نو……………………………………………………………………492-2-1-3 نظریات مربوط به اندیشمندان میانه………………………………………………………………………………..502-2-2 عدالت اجتماعی در اسلام……………………………………………………………………………………………………..542-2-2-1 عدالت اجتماعی در قرآن کریم………………………………………………………………………………………..542-2-2-2 عدالت اجتماعی در […]

Read More

—d1174

جدول 4-3: نتایج کمی نمونه های موردی اجراشده حمل ونقل جادهای در پروژه UNITE ….. 108جدول 4-4: ارتباط هزینه های زمان و سوخت دوگروه وسایل نقلیه………………………………………. 109جدول 4-5: نحوه محاسبه متوسط ارزش زمان سفر اتومبیل های شخصی ……………………………..109جدول 4-6: ارزش زمان سفر اتومبیل ها در کشورهای اروپایی در هر کیلومتر ……………………… 110جدول 4-7: نتایج محاسباتی […]

Read More

user8614

3-6-2- دوره متوسطه عمومی 434-6-2- دوره پیش دانشگاهی 437-2- ضوابط و استانداردهای مربوط به خدمات آموزشی 441-7-2- استانداردهای آموزشی و تعداد دانش آموزان در مدارس ابتدایی و راهنمایی 458-2- مدرسه هوشمند 471-8-2- پیشینه هوشمندسازی مدارس 482-8-2- اهداف ایجاد مدارس هوشمند 493-8-2- پیش نیازها جهت اجرای مدارس هوشمند 50فصل سوم:مواد و روش ها 1-3 – پیش […]

Read More

—d1120

تشکر و قدردانی: (اختیاری)…………………………………………………………………………………………….چکیدهبرای اندازه‌گیری وضعیت دسترسی و استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات یا همان آمادگی الکترونیکی کشورها، تاکنون طیف وسیعی از ابزارهای ارزیابی توسعه یافته‌اند. این ابزارها از تعاریف و روش‌های مختلفی برای اندازه‌گیری آمادگی الکترونیکی استفاده کرده اند و از نظر نتایج حاصله بطور قابل ملاحظه‌ای با یکدیگر متفاوت می‌باشند. بیشر مدل […]

Read More

user8333

در این تحقیق با استفاده از روش رویش نظریه ها، با استفاده از نمونه برداری تئوریک و با بکارگیری نرم افزار Atlas ti، شاخص ها و مدل ارزیابی آمادگی الکترونیکی سازمان خدماتی (مورد مطالعاتی سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح) مناسب و متناسب با شرایط اقتصادی، اجتماعی و فناوری کشور طراحی شده است. سپس با استفاده […]

Read More

user8307

جدول 4-5: نحوه محاسبه متوسط ارزش زمان سفر اتومبیل های شخصی ……………………………..109جدول 4-6: ارزش زمان سفر اتومبیل ها در کشورهای اروپایی در هر کیلومتر ……………………… 110جدول 4-7: نتایج محاسباتی هزینه نهایی تراکم برخی از آزادراه های اروپا در سال 2001 ……. 110جدول 5-1 : ارزش زمان سفر وسایل نقلیه در کشور ایران در سال 1387 […]

Read More

user8309

ماحصل آموخته هایم را تقدیم می کنم به آنان که مهر آسمانی شان، آرام بخش آلام زمینی ام است.”به استوارترین تکیه گاهم،دستان پرمهر پدرم” ” به سبز ترین نگاه زندگیم،چشمان پرعاطفه مادرم” که هرچه آموختم در مکتب عشق شما آموختم و هرچه بکوشم قطره ای از دریای بی کران مهربانیتان را سپاس نتوانم بگویم. ره […]

Read More