–708

و با سپاس از همسر بزرگوار و فرزند گرانقدرم که مرا در راه کسب علم همراهی نمودند. 111442525654000تقدیم بهروح آسمانی مرد عشق و عمل، سردار شهید محمود کاوهکه به کاروان عشق رسید و به قبیله عاشورائیان پیوست. فهرست تفصیلی مطالبعنوان صفحهبسمله أمنشور اخلاق پژوهشب TOC o “1-6” h z u تعهّد نامه اصالت رساله یا […]

Read More

bew125

در نهایت با به توجه نتایج پژوهش توصیه می‌گردد با مدیریت تغییر فرهنگ سازمانی، شاخصه‌های فرهنگی مفید و مؤثر بر مدیریت دانش ارتقاء، حفظ و تقویت گشته و شاخص‌هایی که نامطلوب و غیر مؤثر بودند تغییر یا اصلاح شوند.کلمات کلیدی: گمرک فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره)، فرهنگ سازمانی، مدیریت دانش فصل اول: کلیات تحقیقمقدمهفرهنگ عبارت […]

Read More

nan221

بند دوم-مفهوم مجازات مـجازات در لغت به مـعنای جزا دادن ، پاداش وکیفر آمده است، مجازات پاداش دادن و جزا دادن در نیکی و بدی . جزا و پاداش نیکی و یا بدی دادن و مکافات در اصطلاح تعاریف متفاوتی از مـجازات آمـده اسـت : « مجازات عبارت از تنبیه وکیفری است که بر مرتکب […]

Read More

user7-162

7-1. وظایف امام از دیدگاه اهل سنت PAGEREF _Toc407220327 h 43بررسی PAGEREF _Toc407220328 h 447-2.وظایف امام از دیدگاه امامیه PAGEREF _Toc407220329 h 458 .ویژگیهای امام PAGEREF _Toc407220330 h 468-1. ویژگیهای امام از دیدگاه اهل سنت PAGEREF _Toc407220331 h 46بررسی PAGEREF _Toc407220332 h 478-2. ویژگیهای امام از دیدگاه امامیه PAGEREF _Toc407220333 h 508-2-1.عصمت PAGEREF _Toc407220334 h […]

Read More

dad65

کلمات کلیدی: نظام تشویق و تنبیه ،انگیزش،کارائی کارکنان، ارزیابی عملکرد فصل اولکلیات پژوهش 1-1- مقدمهوجود نظام تشویق وتنبیه مهم ترین بعد افزایش کارایی کارکنان و بهره وری در هر سازمان است و بدون وجود پاداش هیچ سازمانی امکان ادامه حیات نخواهد داشت. حقوق و دستمزدی که فرد در پایان ماه دریافت می کند پاداش کار […]

Read More

–110

895350166370003-2)نوع و روش تحقیق38897775161001003-3)جامعه و نمونه آماری39881149150033003-4)روش و ابزار گردآوری داده ها40897775150264003-5)تعیین اعتبار و اعتماد علمی ابزار گردآوری اطلاعات40903316150380003-6)روش تجزیه و تحلیل داده ها41فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات 871855159384004-1)مقدمه43836816169718004-2)آزمون واریانس به تفکیک در بیمارستان های مورد تحقیق47870066136583004-4)آزمون تحلیل واریانس برای فرضیه های تحقیق57فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات835025160020005-1)نتایج آزمون فرضیه62836816143221005-3)یافته های تحقیق63869951157480005-4)پیشنهادات تحقیق64840105142875005-5)محدودیت های […]

Read More

–27

تقدیم به سه وجود مقدس:آنان که ناتوان شدند تا ما به توانایی برسیم …موهایشان سپید شد تا ماروسفید شویم …و عاشقانه سوختند تا گرمابخش وجود ما و روشنگر راهمان باشند …  برای دانلود فایل کامل به سایت منبع مراجعه کنید  : homatez.com یا برای دیدن قسمت های دیگر این موضوع در سایت ما کلمه کلیدی […]

Read More