*172

3.3.7.2.2نسبت‌های اهرمی PAGEREF _Toc412259153 h 314.3.7.2.2نسبت‌های سودآوری PAGEREF _Toc412259154 h 328.2.2 ارتباط میان نسبت‌ها و پیش‌بینی جریان نقد آتی PAGEREF _Toc412259155 h 321.8.2.2 معرفی نسبت‌ها PAGEREF _Toc412259156 h 331.1.8.2.2 نسبت‌های کفایت PAGEREF _Toc412259157 h 332.1.8.2.2 نسبت‌های کارایی PAGEREF _Toc412259158 h 349.2.2نسبت‌های مالی مبتنی بر صورت جریان‌های نقدی PAGEREF _Toc412259159 h 3510.2.2 رویکردهای سود و جریان […]

Read More

–68

1-6-2- فرضیههای فرعی……………………………………………………………………………………………………………………71-7- مدل مفهومی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………….91-8- جامعۀ آماری، روش نمونهگیری، حجم نمونه……………………………………………………………………………………….101-8-1- جامعۀ آماری……………………………………………………………………………………………………………………….101-8-2- روش نمونهگیری…………………………………………………………………………………………………………………101-8-3- حجم نمونه………………………………………………………………………………………………………………………….101-9- متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………..101-9-1- متغیرهای مستقل……………………………………………………………………………………………………………….101-9-2- متغیرهای وابسته………………………………………………………………………………………………………………..111-10- استفادهکنندگان از نتایج پژوهش……………………………………………………………………………………………………….111-11- تعریف مفهومی واژهها و اصطلاحات…………………………………………………………………………………………………..111-11-1- تعریف سرمایه فکری……………………………………………………………………………………………………….111-11-1-1- تعریف کارایی سرمایه به کار گرفته شده……………………………………………………..121-11-1-2- تعریف کارایی سرمایه انسانی……………………………………………………………………….121-11-1-3- تعریف کارایی سرمایه ساختاری…………………………………………………………………..121-11-2- تعریف سرمایه در گردش…………………………………………………………………………………………………..121-11-3- […]

Read More

user7-35

جدول 1-4: آمار توصیفی متغیرهای پژوهش84جدول 2-4: آزمون توزیع متغیر وابسته (کولموگروف-اسمیرنوف)87جدول 3-4: نتیجه آزمون ناهمسانی واریانس برای مدل پژوهش89جدول 4-4: آزمون دوربین – واتسون90جدول 5-4: نتیجه آزمون وی ای اف برای مدل پژوهش91جدول 6-4: توان تبیین مدل (خلاصه مدل)91جدول 7-4: جدول معناداری مدل (ANOVA)92جدول 8-4: همبستگی و معناداری روابط آزمون فرضیه اصلی93جدول 9-4: همبستگی […]

Read More

bew197

1-1 مقدمه : حیاتی که قابل اندازه گیری نباشد قابل زندگی نیست. نظامهای سنجش عملکرد با مقایسه نتایج واقعی، مقاصد و اهداف به مدیران در اجرای برنامه هایشان کمک می کند. اطلاع از اثربخشی و کارائی عوامل بکارگرفته شده برای رسیدن به هدف نهایی هر حرکت، می تواند به عنوان ملاک اصلی ارزیابی آن حرکت […]

Read More

–40

قلمرو موضوعی تحقیق: این تحقیق به بررسی یکی از بی‌نظمی‌های بازار سرمایه تحت عنوان کلی اثرات تقویمی و یا اثرات دوره‌ای می‌پردازد. اثرات تقویمی خود شامل مباحث مختلفی می‌باشد. این تحقیق به بررسی اثر تعطیلی در بورس اوراق بهادار تهران می‌پردازد.قلمرو مکانی تحقیق: قلمرو مکانی این تحقیق محدود به بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد.قلمرو زمانی: […]

Read More

–45

جدول 4-9-آزمون تحلیل واریانس رگرسیونی ANOVA 95جدول4-10-ضرایب مدل رگرسیونی برآورد شده 95جدول4-11-خلاصه مدل رگرسیونی 96فهرست اشکالعنوان نمودارها و اشکال صفحهشکل 2-1- تاثیر افزایش تعداد اوراق بهادار در انواع ریسک مجموعه 39شکل 2-2- نمودار خط بازار ورقه بهادار 41شکل 2-3- فرآیندارزش آفرینی 53شکل 3-1- روش محاسبه ارزش افزوده سهامدار 83نمودار4-1- روند تغییرات ارزش افزوده اقتصادی (EVA) […]

Read More

–28

1-3) اهداف پژوهش61-4) سوالات پژوهش61-5) فرضیه‏های پژوهش61-6) حدود تحقیق81-6-1) قلمرو مکانی81-6-2) قلمرو زمانی81-6-3) قلمرو موضوعی81-7) تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها81-7-1) متغیر مستقل81-7-2) متغیرهای وابسته8فصل دوم – ادبیات و پیشینه تحقیق10مقدمه11بخش اول- ساختار مالی112-1) تئوریهای ساختار سرمایه112-1-1) نظریه سنتی132-1-2) نظریه درآمد خالص142-1-3) نظریه درآمد خالص عملیاتی142-1-4) نظریه میلر و مودیلیانی152-1-4-1) بدون وجود مالیات162-1-4-2) با درنظر گرفتن […]

Read More

–31

(این چکیده به منظور چاپ در پژوهش نامه دانشگاه تهیه شده است)نام واحد دانشگاهی : تهران مرکزی کد واحد : 101 کد شناسایی پایان‌نامه : عنوان پژوهش : انتخاب پورتفوی بهینه با استفاده از سیستم خبره فازی مبتنی بر قاعدهنام ونام خانوادگی دانشجو: صبا علویشماره دانشجوئی : 900749797رشته تحصیلی : مدیریت بازرگانی – مالی تاریخ […]

Read More