–24

تسهیلات و مطالبات00متغیرهای ورودیمتغیرهای خروجیتعداد پرسنلهزینه های اداریهزینه های پرسنلسپرده هاتسهیلات و مطالبات مدل مفهومی پژوهش1-3- اهمیت و ضرورت پژوهشبانک کشورهای جهان در نظام اقتصادی آنها نقش بسیار پر اهمیتی را ایفا می کنند، بانکها علاوه بر واسطه‎گری وجوه در بازار پول، به دلیل عدم توسعه کافی بازار سرمایه، فعالیتهای مؤثری را برای تأمین مالی […]

Read More

—d1204

1-5- فرضیهی تحقیقفرضیهی اصلی این پایاننامه به شرح زیر است: به کمک نظریهی فازی میتوان سامانهای خبره طراحی کرد که حملات دامگستری به وبگاه بانکها را شناسایی کند.علاوه بر این پرسشهای اصلی پژوهش عبارت است از:آیا سامانهی خبرهی فازی میتواند فرایند تشخیص وبگاههای دامگستری شده را بهبود بخشد؟ آیا روشهای دادهکاوی فازی میتوانند در استخراج […]

Read More

user8346

1-7-2)اطلاعات:12عنوان صفحه 1-7-3)مدیریت تبادل اطلاعات:121-7-4)جرم:121-7-5)فرایند کشف جرم:.13 فصل دوم – مبانی نظری و پژوهشی TOC o “1-3” h z u 2-1) مقدمه :162–2) پیشینه تحقیق:172-2-1) تحقیقات درون سازمانی:172- 2- 1-1)شریفی172- 2- 1-2)صادق182- 2- 1-3)سیف182- 2- 1-4)ابوالحسن پور192- 2- 1-5)رضا دوست192- 2- 1-6)فقیه202- 2- 1-7)منصوری202- 2- 1-8)بوستانی212-2-1-9)طالبیان222-2-1-10)جهانشیری222-2-2) تحقیقات برون سازمانی :232- 2- 2-1)فلاح همت آبادی23عنوان صفحه2- […]

Read More

user8284

در کشورهای صادرکننده نفت درآمدهای حاصل از صادرات نفت، به عنوان درآمد بخش دولتی محسوب و از طریق خزانه وارد بودجه میشود. کشورهای صادرکننده نفت به دلیل ساختار و مسایل سیاسی آن‌ها، دولت به عنوان بزرگترین کارگزار اقتصادی کشور در اغلب بخشهای تولیدی و خدماتی حضور فعال دارد. انتظارات سیاسی و اجتماعی از دولت که […]

Read More

user8293

انجام تراکنشهای مالی از طریق وبگاههای بانکها بر روی اینترنت را بانکداری اینترنتی یا بانکداری برخط گویند. بانکداری اینترنتی از مهمترین و گستردهترین انواع بانکداری الکترونیکی است. از دیدگاه برخی پژوهشگران، بانکداری اینترنتی فقط شیوهی جدیدی برای ارائه خدمات بانکی نیست بلکه فرصت و محرکی برای ایجاد تغییرات و تحولات کامل در کسب و کار […]

Read More

bew205

تعیین رابطه سفارشیسازی خدمات و کیفیت ادراک شده در بانکهای صادرات استان گیلانتعیین رابطه سفارشیسازی خدمات و رضایت مشتری در بانکهای صادرات استان گیلانتعیین رابطه سفارشیسازی خدمات و اعتماد مشتری در بانکهای صادرات استان گیلانآزمون مدل تحقیقچارچوب نظری تحقیقچارچوب نظری بنیانی است که تمامی پژوهش بر آن استوار است. این چارچوب شبکهای است منطقی- توصیفی […]

Read More

bew206

4ـ 1) مقدّمه1344-2) توصیف متغیرهای جمعیت شناختی1344ـ 2ـ 1) آمار توصیفی متغیر جنسیت PAGEREF _Toc386454691 h 1344-2-2) آمارتوصیفی متغیر سن PAGEREF _Toc386454694 h 1354-2-3) آمار توصیفی متغیر سابقه کار PAGEREF _Toc386454697 h 1364-2-4) آمار توصیفی متغیر تحصیلات PAGEREF _Toc386454700 h 1374ـ 3) آمار توصیفی متغیرهای اصلی تحقیق PAGEREF _Toc386454703 h 1384-3-1) آمار توصیفی متغیر مزیت […]

Read More

bew193

مدیریت ……………………………………………………………………………………………………………… 39انواع CRM: ……………………………………………………………………………………………………….. 40مدیریت ارتباط با مشتری عملیاتی …………………………………………………………………………… 40شاخه های مدیریت ارتباط با مشتری عملیاتی : …………………………………………………………. 42 اتوماسیون نیروی فروش(SFA) ……………………………………………………………………………….. 42پشتیبانی و خدمات مشتری ……………………………………………………………………………………… 43اتوماسیون بازاریابی موسسه ……………………………………………………………………………………. 44مدیریت ارتباط با مشتری تحلیلی …………………………………………………………………………….. 44فرایند تجزیه و تحلیل بی درنگ ……………………………………………………………………………… 45داده کاوی …………………………………………………………………………………………………………… 45قابلیت های داده کاوی ………………………………………………………………………………………….. […]

Read More

bew177

00تداعی برند47783752438400066738524193500127254015875001951990184150وفاداری به برند00وفاداری به برند 6692903937000شکل شماره 1-1: مدل مفهومی تحقیق ( جلیلیان و همکاران 1391 )1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیقﭘﮋوﻫﺶﻫﺎ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ، ارﺗﺒﺎﻃﺎت دﻫﺎن ﺑﻪ دﻫﺎن ﻣـﺆﺛﺮﺗﺮ از ارﺗﺒﺎﻃـﺎت از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮﺻﻴﻪﻫﺎی ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻬﻢ روزﻧﺎﻣﻪ ﻳﺎ آﮔﻬﻲﻫﺎ اﺳﺖ؛ زﻳﺮا اﻳﻦ ﻃﻮر درک ﺷـﺪه ﻛﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻘﺎﻳﺴﻪای ﻣﻌﺘﺒﺮی را […]

Read More

bew181

فصل دوم : مرور منابع ، ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق2-1. رفتار شهروندی سازمانی202-1-1. مقدمه202-1-2. تعریف202-1-3. تاریخچه232-1-4. ابعاد رفتار شهروندی سازمانی242-1-5. راهبردهای رفتار شهروندی سازمانی282-1-6. نتایج و پیامدهای رفتار شهروندی سازمانی292-2. رهبری خدمتگزار342-2-1. مقدمه 342-2-2. ریشه های رهبری خدمتگزار362-2-3. تعریف رهبری خدمتگزار372-2-4. مدلهای رهبری خدمتگزار402-2-5. عوامل موثر بر رفتار شهروندی سازمانی442-3. بررسی پژوهش های انجام […]

Read More