bew180

الف) قلمرو موضوعیقلمرو موضوعی پژوهش حاضر در حوزه علم مدیریت بازاریابی بوده و بررسی های انجام شده حول محور شیوه های مدیریت زنجیره تأمین هم از طریق ارتباط مستقیم و هم با استفاده از یک متغیّر میانجی با عنوان مزیّت رقابتی بر عملکرد سازمانی شرکتهای تولیدی قطعات خودروئی می باشد .ب) قلمرو مکانی جامعه آماری […]

Read More

222222222

انرﮊیهای مورد استفاده در نیروگاههای تولید پراکنده4انرﮊیهای تجدید پذیر4انرﮊی باد4منشاﺀ باد5توزیع جهانی باد5اندازه گیری پتانسیل انرﮊی باد6قدرت باد..7مزایای بهره برداری از انرﮊی باد7پتانسیل باد در ایران7توربینهای بادی و انواع آن8انواع کاربرد توربینهای بادی8انرﮊی خورشید8کاربردهای انرﮊی خورشیدی9کاربردهای نیروگاهی9کاربردهای غیر نیروگاهی9مصارف و کاربردهای فتوولتائیک9انرﮊی های تجدیدناپذیر10انرﮊی گاز10ذخایر و میادین گاز طبیعی10شبکه گذاری گاز طبیعی در ایران10انشعابات و […]

Read More

—d1225

شرکت مخابرات ایران با رویکرد پویاییشناسی سیستمبه وسیلهیمحمد غفورنیانامروزه با توجه به نگرشهای مختلفی که درخصوص حوزه ارزیابی عملکرد وجود دارد، این فرآیند را میتوان در حوزه زنجیره تامین نیز مورد استفاده قرار داد. عملکرد مناسب زنجیره تامین نقش کلیدی در موفقیت یک سازمان و دستیابی پایدار به اهداف و به ویژه سودآوری آن دارد. […]

Read More

—d1209

جایگزینی مدل کنترل موجودی توسط فروشنده با زنجیره تامین سنتی در صنایع مختلف و افزایش کارایی و سوددهی زنجیره تامینمدل سازی سود خرده فروش در مساله کنترل موجودی توسط فروشندهبررسی قیمت گذاری در مساله کنترل موجودی توسط فروشندهانتخاب بهترین تامین کنندهبه دست آوردن معیار مناسب برای انتخاب تامین کننده برترافزایش رقابت در صنایع مختلف و […]

Read More

—d1218

فصل 1مقدمه‌ PAGEREF _Toc403381930 h 11-1مقدمه PAGEREF _Toc403381931 h 21-2تعریف مسأله PAGEREF _Toc403381932 h 31-3اهمیت تحقیق PAGEREF _Toc403381933 h 41-4اهداف تحقیق PAGEREF _Toc403381934 h 51-5نوآوری تحقیق PAGEREF _Toc403381935 h 61-6راهنمای فصل‌های رساله PAGEREF _Toc403381936 h 7فصل 2زنجیره تأمین، مدیریت و طراحی آن PAGEREF _Toc403381937 h 92-1مدیریت زنجیره تأمین PAGEREF _Toc403381938 h 102-1-1 تاریخچه زنجیره تأمین […]

Read More

—d1120

TOC o “1-3” h z u فصل اول PAGEREF _Toc407715628 h 11-1- مقدمه PAGEREF _Toc407715629 h 21-2- تعریف مساله PAGEREF _Toc407715630 h 21-3- اهمیت موضوع PAGEREF _Toc407715631 h 31-4- سوالات تحقیق PAGEREF _Toc407715632 h 41-5- هدف تحقیق PAGEREF _Toc407715633 h 51-6- روش تحقیق PAGEREF _Toc407715634 h 61-6-1- روش و ابزار گر آوری اطلاعات PAGEREF _Toc407715635 […]

Read More

user8333

………………………………………….. تشکر و قدردانی: (اختیاری)…………………………………………………………………………………………….چکیدهبرای اندازه‌گیری وضعیت دسترسی و استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات یا همان آمادگی الکترونیکی کشورها، تاکنون طیف وسیعی از ابزارهای ارزیابی توسعه یافته‌اند. این ابزارها از تعاریف و روش‌های مختلفی برای اندازه‌گیری آمادگی الکترونیکی استفاده کرده اند و از نظر نتایج حاصله بطور قابل ملاحظه‌ای با یکدیگر متفاوت می‌باشند. بیشر […]

Read More

user6-732

TOC h z c “نمودار” نمودار شماره 1: مدل مفهومی تامین مسکن در کشورهای درحال‌توسعه PAGEREF _Toc412463582 h 55نمودار شماره 2: شکل‌گیری برنامه های توسعه در رده‌های زمانی مداخله دولت PAGEREF _Toc412463583 h 98نمودار شماره 3: متوسط زمین اختصاص داده شده به هر واحد مسکونی در مناطق شهری PAGEREF _Toc412463584 h 107نمودار شماره 4: مقایسه […]

Read More

bew206

1ـ 5) اهداف تحقیقهدف اصلی این تحقیق تبیین مزیت رقابتی پایدار در بانک های استان گیلان می باشد. همچنین اهداف این تحقیق را می توان به دو صورت علمی و کاربردی طبقه بندی کرد که عبارتند از:الف) اهداف علمی: در این راستا می توان اهداف علمی زیر را نام برد:توصیف متغیرهای تحقیق شامل مزیت رقابتی، […]

Read More

bew188

رضایت شغلیکیفیت خدماتتعهد سازمانی شکل 1-2)مدل و چار چوب مفهومی تحقیق6.1. فرضیات تحقیق: با توجه تعریف اهداف تحقیق حاضر فرضیه های زیر متصور است.فرضیه 1. وضعیت بازاریابی درونی در مراکز درمانی سازمان تامین اجتماعی استان البرز مناسب است.فرضیه 2. وضعیت کیفیت خدمات در مراکز درمانی سازمان تامین اجتماعی استان البرز مناسب است. فرضیه3 . بازاریابی […]

Read More