*278

1-1 بیان مسألهپژوهش در کنار فعالیتهای آموزشی از کارکردهای مهم و مورد انتظار از اعضاء هیأت علمی دانشگاه میباشدپژوهش همواره باید با جدیت، شکیبایی، مطالعه وسیع، تردید علمی، علاقه و کاوش مستمر همراه بوده و زمینه توصیف، تبین، پیش‌بینی، کنترل پدیده‌ها و گسترش دانایی را فراهم سازد. امروزه پژوهش مهم‌ترین شاخص توسعه‌یافتگی جوامع برای رسیدن […]

Read More

—178

(مطهری، مرتضی؛ 1367) در کتابی تحت عنوان «فلسفه اخلاق» که توسط انتشارات صدرا در تهران به چاپ رسیده؛ ضمن بحث در مورد چیستی و فلسفه اخلاق و رویکردهای مختلف پیرامون آن، اخلاق و شاخههای آن را نیز مورد بحث قرار داده است.(فاضلی، قادر؛ 1370) در کتابی تحت عنوان «مبانی اخلاق اسلامی» که در قم به […]

Read More

—d1550

1-8) تعاریف اصطلاحات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..12فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق2-1) مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………152-2) مبانی نظری………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..162-2-1) تحقیق چیست؟……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..162-2-2) اهمیت تحقیقات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………172-2-3)ویژگیهای تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….192-2-4) انواع پروژههای تحقیقاتی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………212-2-5) پژوهش چیست؟……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………222-2-6) اهمیت و ضرورت پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 232-2-7) دیدگاه اسلام نسبت به پژوهش و دانش……………………………………………………………………………………………………………………………….242-2-8) ویژگیهای پژوهشگر……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..252-2-9) پایاننامهها یا رسالههای تحصیلی…………………………………………………………………………………………………………………………………………262-2-10) تدوین پایاننامه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..262-2-11) اهمیت پایاننامه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….272-2-12) اهداف پایاننامه و رساله…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 292-2-13) ویژگی‌های یک پایان نامهی خوب……………………………………………………………………………………………………………………………………..29 2-2-14) […]

Read More

—d1244

3-5-1-3 استفاده از کرم چاله ها ……………………………………………………………………… 174-5-1-3 نقشه برداری منطقه ی مسدود شده ………………………………………………… 175-5-1-3 تکنیک های طیف گسترده ……………………………………………………………….. 176-5-1-3 نظریه ی بازی ……………………………………………………………………………………. 177-5-1-3 گره های عسل …………………………………………………………………………………… 188-5-1-3 سایر استراتژی های موجود ………………………………………………………………. 182-3 حملات در لایه ی MAC …………………………………………………………………………………………………. 181-2-3 تقسیم بندی حملات در لایه ی MAC ……………………………………………………………… 181-1-2-3 حملات […]

Read More

—d1215

ماشینها یک یا چند بار پردازش میشود؛ محدودیتی برای مسیرپردازش کارها وجود ندارد. کارگاه باز Omجدول SEQ جدول * ARABIC 2 جدول 2-2. نمادهای متداول برای β.توضیحات مسئله نمادکار j نمیتواند قبل از زمان آمادهسازی خود(rj) پردازش خود را آغاز کند. زمان آمادهسازی غیر صفر برای کارها rjپردازش یک کار روی یک ماشین میتواند قبل […]

Read More

user8332

7-2-1-3 حمله ی به انحصار کشیدن ………………………………………………………………….. 143-1-3 شناسایی حملات انسداد ……………………………………………………………………………………… 144-1-3 مقابله با حملات انسداد ……………………………………………………………………………………….. 155-1-3 تکنیک های کاهش اثرات حمله در لایه ی فیزیکی …………………………………………… 151-5-1-3 تغییر کانال ………………………………………………………………………………………… 162-5-1-3 عقب نشینی فضایی …………………………………………………………………………… 163-5-1-3 استفاده از کرم چاله ها ……………………………………………………………………… 174-5-1-3 نقشه برداری منطقه ی مسدود شده ………………………………………………… 175-5-1-3 تکنیک […]

Read More

user8326

2-2-8) ویژگیهای پژوهشگر……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..252-2-9) پایاننامهها یا رسالههای تحصیلی…………………………………………………………………………………………………………………………………………262-2-10) تدوین پایاننامه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..262-2-11) اهمیت پایاننامه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….272-2-12) اهداف پایاننامه و رساله…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 292-2-13) ویژگی‌های یک پایان نامهی خوب……………………………………………………………………………………………………………………………………..29 2-2-14) برنامهی زمانبندی مراحل مختلف پایاننامه……………………………………………………………………………………………………………………..312-2-15) گزارش نهایی پایان نامه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..332-2-16) آسیب های پایان نامه‌های رشتهی تربیتبدنی…………………………………………………………………………………………………………………..352-2-16-1) عدم وجود کلان نگری علمی…………………………………………………………………………………………………………………………………………352-2-16-2) تمرکز موضوعها بر ارائهی اطلاعات……………………………………………………………………………………………………………………………… 352-2-16-3) عدم تناسب میان طرح پایاننامه (پروپوزال) و […]

Read More

user7-35

با این وجود، تحقیق جاری می تواند از یک سو تاثیر محافظه کاری را بعنوان یکی از ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری، بر بازده اولیه و قیمت گذاری سهام عرضه های عمومی اولیه مورد ارزیابی قرار دهد و از سوی دیگر به سرمایه گذاران جهت اخذ تصمیمات سرمایه گذاری مناسب و شرکتهای ناشر، جهت نمایان […]

Read More

dad88

1-7-1-2 . ارزش ادراک شده………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… 91-7-1-3 . رضایتمندی مشتری……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..91-7-2 . تعاریف عملیاتی…………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………… 101-7-2-1 . فرهنگ محلی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..101-7-2-2. ارزش ادراک شده……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………….. 101-7-2-3. رضایتمندی مشتری…………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………… 10فصل دوم:ادبیات و پیشینه پژوهش2-1. مقدمه……………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………122-2. مبانی نظری………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..132-2-1 . رضایت مشتری……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………132-2-2 . ارزش ادراک شده…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….142-2-2-1 . مدل ابعاد کلیدی ارزش (شس)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………172-2-3 . فرهنگ محلی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………182-2-3-1. فرهنگ……………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..202-2-3-1-1. ویژگی های […]

Read More

bew202

مشکلات انجام تحقیقبا توجه به سیاستهای خاص بانکها عدم همکاری آنها در حوزهی ارائهی اطلاعات صحیح مالی و بانکی در حین مراحل جمع آوری اطلاعات یکی از مشکلات مهم در مسیر اجرای تحقیق بوده است. عدم تمایل بانکها به ارائهی اطلاعات دقیق در حوزهی مشتریان حقوقی و فقدان آمار صحیح در حوزه بانکداری اینترنتی و […]

Read More