*278

رشته تحصیلی: مدیریت آموزشیاستاد راهنما: دکتر: مهدی شریعتمداری چکیده پژوهش ( شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده):دانشگاهها مهمترین محل تولید علم محسوب شده و ساماندهی به تحقیقات دانشگاهی از مهمترین راهبردهای مؤثر در پیشرفت جامعه است. پژوهش حاضربا هدف آسیب شناسی موانع پژوهش از دیدگاه اعضای هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان(پردیس […]

Read More

user8248

3-1-4-نتیجه گیری………………………………………………………………….42بخش2(تحلیل چند شبهه)الف:زیبایی و حقیقت در تقابل عینیت و ذهنیت3-2-1-1-مقدمه…………………………………………………………………….443-2-1-2-عینیت و ذهنیت……………………………………………443-2-1-3-زیبایی و حقیقت در تقابل عین و ذهن……………..463-2-1-4-نتیجه گیری………………………………………………..49ب:هنر برای هنر،سقوط یا اوج3-2-2-1-مقدمه………………………………………………………………………523-2-2-2-موافقان نظریۀ هنر برای هنر………………………………………..523-2-2-3-نقد مخالفان(هنر برای هنر:سقوط ارزشها)………………………533-2-2-4-هنر برای هنر (رسیدن به مقصود)…………………………………633-2-2-5-نتیجه گیری……………………………………………………………65بخش3:شیوۀ صحیح آموزش هنر ومعماری(بازگشت معنا)3-3-1-مقدمه……………………………………………………………………..673-3-2-بازگشت معنا…………………………………………………………….683-3-3-نتیجه گیری……………………………………………………………..87بخش4:هنر پیشرو در کنار مردم برای احیای جامعه3-4-1-مقدمه……………………………………………………………………..903-4-2-مشکلات هنر در […]

Read More

pro10

2-2-1. تعریف کودک 192-2-2. دوران کودکی 192-3. نوجوانی 202-3-1. تئوری های نوجوانی 212-3-2. دو دوره در تحولات نوجوانی 222-3-3. برخی از ویژگی های عمومی رفتار نوجوانان 222-3-4. برخی از مسایل و مشکلات پیش روی نوجوانان و جوانان …………………………………………………….23 2-4. مفاهیم بزهکاری 242-4-1. تعریف بزه 24 2-4-2. بزهکاری 242-4-3 . بزهکار 252-4-4. تاریخچه مفهومی بزهکاری. 252-4-5.علل […]

Read More

aaq24

2-2-تعریف تربیت………………………………………………………………………………………………………………132-3-تعاریف سازگاربانگرش دینی…………………………………………………………………………………………132-4-تربیت ازمنظرقرآن…………………………………………………………………………………………………………152-5-رابطه‌ی اخلاق وسیاست………………………………………………………………………………………………..172-6-هدف تربیت………………………………………………………………………………………………………………..212-7-ارتباط بین مقوله‌های فلسفی وجنبه‌های مختلف تعلیم وتربیت……………………………………………232-8-تعریف علم تعلیم وتربیت(آموزش وپرورش)…………………………………………………………………..232-9-علم تعلیم وتربیت…………………………………………………………………………………………………………242-10-ویژگی‌های علم تعلیم وتربیت………………………………………………………………………………………262-11-آراءتربیتی درسده‌های میانه…………………………………………………………………………………………..282-12-استفاده ازپندواندرزدرتربیت متربّیان‌………………………………………………………………………………292-12-1-قرآن و روش موعظه و پند و اندرز…………………………………………………………………………..292-12-2-شرایط لازم برای موعظه و پند و اندرز………………………………………………………………………292-13-تشکیل خانواده وبایدونبایدهای تربیتی…………………………………………………………………………..322-13-1-پذیرش مسئولیت شکست وجبران کمبودهای والدین …………………………………………………332-13-2-شناسایی کاستی‌ها وتلاش درجهت رفع […]

Read More