*172

5.1 فرضیه‌های پژوهش PAGEREF _Toc412259127 h 86.1جامعه و نمونه آماری PAGEREF _Toc412259128 h 87.1روش تحقیق PAGEREF _Toc412259129 h 98.1 تعریف مفاهیم و واژگان عملیاتی PAGEREF _Toc412259130 h 109.1 ساختار کلی تحقیق PAGEREF _Toc412259131 h 11فصل دوم: ادبیات تحقیق1.2مقدمه PAGEREF _Toc412259132 h 132.2مبانی نظری PAGEREF _Toc412259133 h 131.2.2.جریان نقد PAGEREF _Toc412259134 h 131.1.2.2 نحوه محاسبه جریان‌های […]

Read More

—d1231

جدول 4-2: مقایسه الگوریتم های دسته بند درخت تصمیم70جدول 4-3: ماتریس آشفتگی قانون شماره 171جدول 4-4: ماتریس آشفتگی قانون شماره 272جدول 4-5: ماتریس آشفتگی قانون شماره 3 الف72جدول 4-6: ماتریس آشفتگی قانون شماره 3 ب72جدول 4-7: ماتریس آشفتگی قانون شماره 3 ج73عنوان صفحه جدول 4-8: ماتریس آشفتگی قانون شماره 3 د73جدول 4-9: ماتریس آشفتگی قانون […]

Read More

—d1209

فصل دوممرور ادبیات2-1 مقدمهتغییرات و تحولات عمیق دنیای کسب و کار و الزامات جدید تولید و تجارت در عصر کنونی، زمینه ظهور و بروز نگرش های جدیدی را فراهم ساخته است که ضروری است مورد توجه قرار گیرند. درهمین راستا رویکردها و نگرش های جدیدی پیرامون موضوع تامین، تحت عنوان مدیریت زنجیره تامین گسترش یافته […]

Read More

—d1220

فصل اول: مقدمه PAGEREF _Toc412822401 h 01-1. مقدمه PAGEREF _Toc412822402 h 11-2. تعریف مسأله و بیان اصلی تحقیق PAGEREF _Toc412822403 h 21-3. اهمیت و ضرورت انجام کار PAGEREF _Toc412822404 h 21-4. فرضیات تحقیق PAGEREF _Toc412822405 h 51-5. سوالات تحقیق PAGEREF _Toc412822406 h 61-6. اهداف تحقیق PAGEREF _Toc412822407 h 61-7. نوآوری تحقیق PAGEREF _Toc412822408 h 71-8. […]

Read More

user8294

شکل (2-2): غیرخطی بودن محلی قطعه ای………………………………………………………………………………..28شکل (2-3): توابع عضویت و ………………………………………………………………..31شکل (2-4): توابع عضویت و ……………………………………………………………….31شکل(4-1): دنبال نمودن خروجی مرجع توسط کنترل کننده طراحی شده برای مثال 4-1……..64شکل (4-2): تغییرات سیگنال کنترلی ورودی مثال 4-1 در گذر زمان……………………………………….65شکل(4-3): تغییرات ضریب تضعیف تعیین شده برای مثال 4-1 در گذر زمان…………………………..66شکل(5-1): دنبال نمودن خروجی مرجع توسط […]

Read More

user8254

فهرست منابع فارسی PAGEREF _Toc385885103 h 84فهرست منابع انگلیسی PAGEREF _Toc385885104 h 85فهرست جدول‌ها عنوان صفحه جدول شماره 3-1: نتایج رای گیری استفاده از نرم افزارهای داده کاوی24جدول شماره 3-2: فیلدهای اولیه داده های صدور26جدول شماره 3-3: فیلدهای نهایی داده های صدور27 جدول شماره 3-4: فیلدهای حذف شده داده های صدور و علت حذف آنها28جدول […]

Read More

Payan name 2013

ارائه یک روش ترکیبی و یک مدل قابل قبول از درخت تصمیم و شبکه عصبی برای حل مشکل تشخیص کنتور خرابتحلیل دادههای شرکت ملی گاز برای کاهش هزینه تشخیص و تعویض کنتور خرابمقایسه الگوریتمهای مختلف موجود در روشهای درخت تصمیم1-5 سوالات پروژهمهم‌ترین سؤالات این تحقیق در پنج مورد زیر خلاصه می‌شود.برای تحلیل دادههای شرکت گاز […]

Read More

bew147

جمع اوری داده‌هاتجزیه و تحلیل داده‌ها (با استفاده از تکنیک‌های تصمیم‌گیری چند معیاره 1-8- کلید واژه هاارزیابی، اثربخشی، پژوهش‌های کاربردی، تحقیق و توسعه، شرکت برق منطقه‌ایی یزد1-9- ساختار کلی تحقیقمدل ارزیابی و سنجش طرح‌های پژوهش کاربردی در سه گام طراحی می‌شود. در نمودار زیر فرایند طراحی و اجرای مدل نشان داده شده است.با توجه به […]

Read More

–88

1-1) بین درک سهولت استفاده از تبلیغات موبایلی و نیات رفتاری مشتریان رابطه وجود دارد.1-2) بین درک سودمندی تبلیغات موبایلی و نیات رفتاری مشتریان رابطه وجود دارد.1-3) بین شرایط تسهیلی تبلیغات موبایلی و نیات رفتاری مشتریان رابطه وجود دارد.بین نیات رفتاری مشتریان و قصد خرید/ عدم خرید محصول رابطه وجود دارد.1-8) تعاریف مفهومی و عملیاتی […]

Read More

–90

در این تحقیق سبک تصمیم گیری مدیران به عنوان متغیر مستقل بیان گردیده است و رویکرد مالی به عنوان متغیر وابسته بیان گردیده است .منظور از رویکرد به عنوان یک متغیر وابسته، رویکرد مالی بانک است که با شاخصهای ساختار سرمایه، سودآوری ورشد سنجیده می شود هرکدام از این شاخصها دارای زیر شاخه می باشند.که […]

Read More