*172

3.1.2.2 رابطه بین جریان نقدی حسابداری با جریان نقدی حقوق صاحبان سهام PAGEREF _Toc412259137 h 204.1.2.2 جریان‌های نقدی برگشتی PAGEREF _Toc412259138 h 202.2.2 تکنیک های پیش‌بینی PAGEREF _Toc412259139 h 213.2.2 مدل های پیش‌بینی PAGEREF _Toc412259140 h 221.3.2.2 مدل میانگین متحرک PAGEREF _Toc412259141 h 222.3.2.2 مدل نمو هموار ساده PAGEREF _Toc412259142 h 233.3.2.2 مدل نمو هموار دوبل […]

Read More

—d1231

نتیجه حاصل از این پژوهش نشان می دهد که روشهای داده کاوی با استفاده از الگوریتم های دسته بندی با دقت بالای 91% و الگوریتم های درخت تصمیم با دقت بالای 96% و الگوریتم های خوشه بندی با ایجاد خوشه های قابل قبول قادر به ارائه مدلی برای تشخیص عوامل اثرگذار و تعیین میزان اثر […]

Read More

—d1209

جایگزینی مدل کنترل موجودی توسط فروشنده با زنجیره تامین سنتی در صنایع مختلف و افزایش کارایی و سوددهی زنجیره تامینمدل سازی سود خرده فروش در مساله کنترل موجودی توسط فروشندهبررسی قیمت گذاری در مساله کنترل موجودی توسط فروشندهانتخاب بهترین تامین کنندهبه دست آوردن معیار مناسب برای انتخاب تامین کننده برترافزایش رقابت در صنایع مختلف و […]

Read More

—d1220

چکیدهامروزه داشتن توان رقابتی اساس بقای سازمان ها است و برخورداری از توان رقابتی و حفظ آن بیش از هر چیزی نیازمند اطلاعات است. هوش تجاری فرایند مداومی است که اطلاعات قابل استفاده ای را در اختیار تصمیم گیرندگان می گذارد و سیستم هوش تجاری، دستیابی به داده ها و اطلاعات در فرآیند کسب و […]

Read More

user8294

شکل (6-2): تغییرات سیگنال کنترلی ورودی مثال 6-1 در گذر زمان……………………………………….97شکل(6-3): تغییرات ضریب تضعیف تعیین شده برای مثال 6-1 در گذر زمان…………………………..98مقدمه مسئله پایدار سازی و کنترل سیستمهای غیر خطی از مسائل مهم در تئوری کنترل می باشند. یک گام اساسی و مهم در این زمینه تحقیقاتی، مدلسازی سیستم غیر خطی با استفاده از تکنیک […]

Read More

user8254

جدول 4-3: ماتریس آشفتگی قانون شماره 171جدول 4-4: ماتریس آشفتگی قانون شماره 272جدول 4-5: ماتریس آشفتگی قانون شماره 3 الف72جدول 4-6: ماتریس آشفتگی قانون شماره 3 ب72جدول 4-7: ماتریس آشفتگی قانون شماره 3 ج73عنوان صفحه جدول 4-8: ماتریس آشفتگی قانون شماره 3 د73جدول 4-9: ماتریس آشفتگی قانون شماره 3 ه73جدول 4-10: ماتریس آشفتگی قانون شماره […]

Read More

Payan name 2013

با توجه به آنکه تشخیص کنتورهای خراب توسط خود شرکت گاز با استفاده از دادههای موجود مقدور نمیباشد، این شرکت برای تعویض و شناسایی کنتورهای خراب میبایست مأمورینی داشته باشد که در محل حضور داشته و بصورت فیزیکی اقدام به تست کنتور نماید تا اگر احتمالا خراب بود اقدامات لازم را انجام دهند که با […]

Read More

bew147

با توجه به عنوان پروژه تعریف واژه‌های کلیدی از جمله ارزیابی، اثربخشی و پژوهش ضروری است. نمودار زیر فرآیند طراحی و اجرای مدل ارزیابی و سنجش اثربخشی طرح‌های پژوهشی کاربردی را نشان می‌دهد.این پایان‌نامه از پنج فصل تشکیل شده است. در فصل اول کلیات پژوهش شامل تعریف موضوع، سوالات پژوهشی، قلمرو تحقیق، روش تحقیق و […]

Read More

–88

درحقیقت، گستردگی کاربرد تلفن همراه و خصوصیات منحصر به فرد آن باعث شده است استفاده از این رسانه به عنوان ابزار بازاریابی و خصوصا تبلیغات با سرعت بالایی افزایش یابد. عبارت تبلیغات موبایلی عبارتی نیست که صریحا تعریف شده باشد. به عنوان مثل کلکوتا ورابینسون عبارت تبلیغات موبایلی را در هنگام اشاره به پخش پیام […]

Read More

–90

4-ارائه راهکارهایی در جهت بهبود تصمیم گیری مدیران بانک هاچارچوب نظری تحقیق:چارچوب نظری یک الگوی مفهومی است مبنی بر روابط تئوریک میان شماری از عوامل که در مورد مساله تحقیق با اهمیت تشخیص داده شده‌اند(سکاران، 1385).در این تحقیق سبک تصمیم گیری مدیران به عنوان متغیر مستقل بیان گردیده است و رویکرد مالی به عنوان متغیر […]

Read More