nan274

ضمانتاجرای تخلف از تعهدات منفی قراردادی (مطالعۀ تطبیقی در حقوق مدنی ایران و افغانستان)واژگان کلیدی: تعهدات منفی، حقوق افغانستان، حقوق ایران، حقوق قراردادها، مسئولیت قراردادی چکیده: یکی از انواع تعهدات قراردادی، تعهدات ناظر به ترک فعل یا تعهدات منفی است. نظام حقوقی ایران و افغانستان این نوع از تعهدات را پذیرفته و در صورت نقض […]

Read More

mex34

جامعه ی آماری و روش نمونه گیری PAGEREF _Toc398754015 h 5سازماندهی تحقیق PAGEREF _Toc398754016 h 5فصل اول: کلیّاتگفتار اول: مفاهیم PAGEREF _Toc398754019 h 7بند اول: مسئولیت مدنی PAGEREF _Toc398754020 h 7الف) مسئولیت قراردادی PAGEREF _Toc398754021 h 13ب) مسئولیت قهری PAGEREF _Toc398754022 h 15گفتار دوم: ارکان تحقق مسئولیت PAGEREF _Toc398754023 h 19بند اول: ارکان تحقق مسئولیت […]

Read More

bew188

بازاریابی درونیرضایت شغلیکیفیت خدماتتعهد سازمانی شکل 1-2)مدل و چار چوب مفهومی تحقیق6.1. فرضیات تحقیق: با توجه تعریف اهداف تحقیق حاضر فرضیه های زیر متصور است.فرضیه 1. وضعیت بازاریابی درونی در مراکز درمانی سازمان تامین اجتماعی استان البرز مناسب است.فرضیه 2. وضعیت کیفیت خدمات در مراکز درمانی سازمان تامین اجتماعی استان البرز مناسب است. فرضیه3 . […]

Read More

bew182

2-1-1مفاهیم و تعاریف سرمایه اجتماعی……………………………………………………………………………………….152-1-1-1 تعریف سرمایه……………………………………………………………………………………………………………..152-1-1-2 دلایل سرمایه بودن سرمایه اجتماعی…………………………………………………………………………………162-1-1- 3 تعاریف سرمایه اجتماعی……………………………………………………………………………………………..162-1-2 اهمیت و ضرورت سرمایه اجتماعی……………………………………………………………………………………..212-1-3 مدل های سرمایه اجتماعی………………………………………………………………………………………………….222-1-4 عوامل موثر بر سرمایه اجتماعی…………………………………………………………………………………………..242-1-4-1 تاثیر دولت بر سرمایه اجتماعی………………………………………………………………………………………..242-1-4-2 تأثیر نوع سازمان بر سرمایه اجتماعی………………………………………………………………………………..252-1-4-3 تاثیر ویژگی فردی بر سرمایه اجتماعی………………………………………………………………………………262-1-4-4 تاثیرات متقابل عوامل با سرمایه اجتماعی………………………………………………………………………….282-1-5 پیامد های […]

Read More

bew187

تعهد سازمانی به عنوان وابستگی عاطفی و روانی به سازمان در نظر گرفته می شود که بر اساس آن فردی که شدیداَ متعهد است، هویت خود را با سازمان معین می کند ، در سازمان مشارکت می کند و در آن درگیر می شود و از عضویت در سازمان لذت می برد (Alvi & Abbasi, […]

Read More

bew166

TOC h z t “caption 2” c نمودار 4-1) آزمون مدل تحقیق (حالت اعداد استاندارد) PAGEREF _Toc412674744 h 71نمودار 4-2) آزمون مدل تحقیق (حالت اعداد معنی داری) PAGEREF _Toc412674745 h 72 فهرست اشکالعنوان صفحه TOC h z t “caption 3” c شکل 1-1) مدل مفهومی تحقیق PAGEREF _Toc412674824 h 11شکل 2-1) رابطه رضایت مشتری و […]

Read More

bew127

همه می دانیم که در سازمانها بر این اصول تاکید می شود، قوانین لازم الاجرا می باشند، ضوابط بر روابط حاکم است، از وقت می بایست نهایت استفاده بعمل آید، ابتکار و خلاقیت دارای اهمیت است و … ولی در عمل سازمانها در تحقق این شعارها دچار مشکل می شوند و به راحتی نمی توانند […]

Read More

bew128

توجه : این فرم بدون امضای مسئولین ذیربط و مهر دانشگاه فاقد اعتبار است.2422277-260985باسمه تعالی«تعهد اصالت پایان‌نامه»اینجانب اقدس کریمی مریدانی دانش‌آموخته مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته در رشته مدیریت بازرگانی که در تاریخ 20/11/ 93 از پایان‌نامه خود تحت عنوان: بررسی تأثیر ویژگی‌های شخصیتی مصرف‌کننده بر شخصیت برند و وفاداری به برند در شرکت‌های بیمه استان […]

Read More

–108

2-3-1-2 مدیریت منابع انسانی702-3-1-3 عملیات سازمان 73 2-3-1-4 ارتباطات داخلی سازمان 752-4 بخش چهارم: تعهد سازمانی2-4-1 مقدمه 782-4-2 تعهد: لغت شناسی و بستر شناخت802-4-3 تعهد چیست؟802-4-4 تعهد سازمانی812-4-5 هویت سازمانی و تعهد سازمانی872-4-6 نتیجه گیری932-5 بخش پنجم: پیشینه تحقیق 95 2-5-1 پژوهش های داخلی952-5-2 پژوهش های خارجی 104 فصل سوم: روش شناسی تحقیقمقدمه 1133-1 روش […]

Read More

–96

رسالت: سازمانهای موفق درک روشنی از اهداف و جهت خود دارند و چشم انداز و اهداف خود را به روشنی ترسیم کردهاند(رحیمنیا و علیزاده، 1387).فصل دوم: ادبیات نظری و پیشینه تحقیقمقدمهدر عصر حاضر سازمانها نقشها و مأموریتهایی فراتر از نقشهای سنتی خود بر عهده گرفتهاند. رقابت فزاینده، کمبود منابع، تمایل به جهانیشدن اقتصاد و تحول […]

Read More