*278

رشته تحصیلی: مدیریت آموزشیاستاد راهنما: دکتر: مهدی شریعتمداری چکیده پژوهش ( شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده):دانشگاهها مهمترین محل تولید علم محسوب شده و ساماندهی به تحقیقات دانشگاهی از مهمترین راهبردهای مؤثر در پیشرفت جامعه است. پژوهش حاضربا هدف آسیب شناسی موانع پژوهش از دیدگاه اعضای هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان(پردیس […]

Read More

–68

1-5- سؤالهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………..61-5-1- سؤالهای اصلی……………………………………………………………………………………………………………………..61-5-2- سؤالهای فرعی……………………………………………………………………………………………………………………..61-6- فرضیههای تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………71-6-1- فرضیههای اصلی……………………………………………………………………………………………………………………71-6-2- فرضیههای فرعی……………………………………………………………………………………………………………………71-7- مدل مفهومی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………….91-8- جامعۀ آماری، روش نمونهگیری، حجم نمونه……………………………………………………………………………………….101-8-1- جامعۀ آماری……………………………………………………………………………………………………………………….101-8-2- روش نمونهگیری…………………………………………………………………………………………………………………101-8-3- حجم نمونه………………………………………………………………………………………………………………………….101-9- متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………..101-9-1- متغیرهای مستقل……………………………………………………………………………………………………………….101-9-2- متغیرهای وابسته………………………………………………………………………………………………………………..111-10- استفادهکنندگان از نتایج پژوهش……………………………………………………………………………………………………….111-11- تعریف مفهومی واژهها و اصطلاحات…………………………………………………………………………………………………..111-11-1- تعریف سرمایه فکری……………………………………………………………………………………………………….111-11-1-1- تعریف کارایی سرمایه به کار گرفته شده……………………………………………………..121-11-1-2- تعریف کارایی […]

Read More

bmw9

با وجود مطالعات انجام گرفته در حوزه برند ، از یک سو مطالعات بسیار اندکی در حوزه ارزش ویژه برند از دیدگاه مشتریان در ایران به خصوص در صنعت خرده فروشی انجام پذیرفته ، از سوی دیگر تلاشی جهت بررسی تاثیر عناصر آمیخته ترفیع بر ارزش ویژه برند در صنعت خرده فروشی از طرف محققان […]

Read More

—161

دور نمای تالار شهر تورنتو…………………………………………………………………………………………………..113فضای تالار کنفرانستالار شهر تورنتو…………………………………………………………………………………….113فهرست نقشه ها صفحهنمای مجموعه تالار شهر شرندروف……………………………………………………………………………………………. 103برش مجموعه تالار شهر شرندروف………………………………………………………………………………………………..103نمایتالار شهر مانرسا…………………………………………………………………………………………………………… 107پلان تالارشهرلندن……………………………………………………………………………………………………………..110برش تالارشهرلندن…………………………………………………………………………………………………………….111فصل اول-مبانی نظری 1-1 کلیات و تعاریف:1-1-1 مقدمه:با رشد روزافزون جمعیت و به تبع آن رشد و توسعه شهرنشینی شرایط جدیدی در زندگی مردم ایجاد می شود ،این شرایط خود […]

Read More

—178

(بروک، اریک؛ 1387) در کتابی تحت عنوان «نقوش هندسی اسلامی» که توسط بهروز زبیحیان ترجمه و به وسیله انتشارات مازیار به چاپ رسیده است؛ ابتدا به گروهبندی نقوش هندسی پرداخته، سپس اصول رسم نقوش هندسی را در بناهای مختلف اسلامی بررسی کرده است. در این کتاب انواعی از طرحها و سبکهای هندسی گردآوری شدهاند و […]

Read More

aar8

1-11 –روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..141-12 روش گردآوری اطلاعات …………………………………………………………………………………………………………………………………………..151-13 جامعه آماری ،حجم نمونه و روش نمونه گیری ……………………………………………………………………………………………………………151-14 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ………………………………………………………………………………………………………………………………….161-15-ارزیابی ابزارهای اندازه گیری در تحقیق : روائی و پایایی…………………………………………………………………………………………….171-15-1-روایی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….171-15-2-پایایی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..171-16-محدودیت های تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………………19ا-17-نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………191-18-ساختار کلی پایان نامه……………………………………………………………………………………………………………………………………………..20فصل دوم مفاهیم و مبانی نظری 2-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..222-2- بخش اول: مباحث مربوط به مدیریت شهری……………………………………………………………………………………………..232-2-1-مدیریت […]

Read More

aaz4

2-2-5-لزوم دیدگاه سیسمتی در مدیریت شهری …………………………………………………………………………………………………………….342-2-6-کاربرد مفهوم یکپارچگی مدیریت سازمانی در مدیریت شهری ……………………………………………………………………………….362-2-7-سابقه مدیریت شهری در کشور های مختلف جهان ……………………………………………………………………………………………….382-2-8-مدل های مدیریت شهری………………………………………………………………………………………………………………………………………412-2-9-اهداف کلان نظام جامع مدیریت مجموعه های شهری در ایران ……………………………………………………………………………….442-3- بخش دوم: مباحث مربوط به حکمروایی…………………………………………………………………………. 472-3-1-تعریف حکمروایی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..472-3-2-حکمروایی و حکومت ………………………………………………………………………………………………………………………………………….582-3-3-شاخص های حکمروایی خوب شهری ……………………………………………………………………………………………………………………632-3-4-شاخص های حکمروایی […]

Read More

pro10

1-6-3. اهداف کاربردی 161-7. سوال های پژوهش 16فصل دوم : پیشینه پژوهش 172-1. مقدمه 182-2. کودک 192-2-1. تعریف کودک 192-2-2. دوران کودکی 192-3. نوجوانی 202-3-1. تئوری های نوجوانی 212-3-2. دو دوره در تحولات نوجوانی 222-3-3. برخی از ویژگی های عمومی رفتار نوجوانان 222-3-4. برخی از مسایل و مشکلات پیش روی نوجوانان و جوانان …………………………………………………….23 2-4. […]

Read More

mmee1

آیا شاخص حکمروایی خوب شهری با مدیریت شهری پایدار رابطه دارد؟1-3- فرضیه های تحقیقشاخص مشارکت در فرآیند مدیریت شهری یکی از مهمترین علل تحقق مدیریت شهری پایدار است.شاخص حکمروایی شهری رابطه مستقیمی با مدیریت شهری پایدار دارد.1-4- اهداف تحقیقهدف از ارائهی این پایاننامه بررسی زمینهها و امکانات موجود برای بهرهگیری از مشارکت مردم در اداره […]

Read More

final-4-5

نمودار STYLEREF 1 s ‏4 SEQ نمودار * ARABIC s 1 4: نمودار دایره ای درصد فراوانی پاسخگویان بر حسب تحصیلاتمیزان درآمدپاسخگویان بر حسب میزان درآمد به 5 گروه تقسیم شدهاند که فراوانی آنها را در جدول 4-6 مشاهده میکنید. با توجه به جدول 5/25 درصد از پاسخگویان کمتر از 700 هزار تومان، 3/13 درصد […]

Read More