–393

با یاری از خداوند سبحان و اعتقاد به این که عالم محضر خداست و همواره ناظر بر اعمال انسان و به منظور پاس داشت مقام بلند دانش و پژوهش و نظر به اهمیت جایگاه دانشگاه در اعتلای فرهنگ و تمدن بشری، ما دانشجویان و اعضاء هیئت علمی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی متعهد می گردیم اصول […]

Read More

–476

19685-1231265شماره: . . . . . . . . . . . . . . . . ..تاریخ: . . . . . . . . . . . . . . . . .00شماره: . . . . . . . . . . . . . . . . ..تاریخ: . . . […]

Read More

*172

4.1ضرورت تحقیق PAGEREF _Toc412259126 h 65.1 فرضیه‌های پژوهش PAGEREF _Toc412259127 h 86.1جامعه و نمونه آماری PAGEREF _Toc412259128 h 87.1روش تحقیق PAGEREF _Toc412259129 h 98.1 تعریف مفاهیم و واژگان عملیاتی PAGEREF _Toc412259130 h 109.1 ساختار کلی تحقیق PAGEREF _Toc412259131 h 11فصل دوم: ادبیات تحقیق1.2مقدمه PAGEREF _Toc412259132 h 132.2مبانی نظری PAGEREF _Toc412259133 h 131.2.2.جریان نقد PAGEREF _Toc412259134 […]

Read More

–24

اندازه گیری کارایی دارای سابقه تاریخی در تحلیلهای اقتصادی می باشد ، بخصوص در دنیای رقابت آمیز امروز ، به عنوان یک فلسفه و یک دیدگاه مبتنی بر استراتژی بهبود ، نه تنها حرف اول را می زند بلکه همچون زنجیری آحاد جامعه را به هم مرتبط نموده و منافع آنها را به هم گره […]

Read More

—c2370

فهرست اشکالعنوانصفحه TOC h z c “شکل” شکل 1:طرح تکاملی سیستم‌های اطلاعاتی ERP PAGEREF _Toc373958692 h 24شکل 2:ویژگی‌های ERP [15] PAGEREF _Toc373958693 h 26شکل 3: قابلیت ردیابی داخلی و قابلیت ردیابی زنجیره‌ای [8] PAGEREF _Toc373958694 h 36شکل 4: مدل محرک‌های قابلیت ردیابی در صنایع غذایی اصلاح شده توسط [58] PAGEREF _Toc373958695 h 41شکل 5: انواع […]

Read More

–278

بررسی کلونهای نوترکیب به روش سریع………………………………………………………………………………21PCR بر روی کلنی های باکتریایی/مخمری…………………………………………………………………………..22استخراج پلاسمید در مقیاس کم………………………………………………………………………………………….22استخراج پلاسمید در مقیاس زیاد………………………………………………………………………………………..23الکتروفورز پروتئین بر روی ژل پلی اکریل آمید(SDS-PAGE)………………………………………………..24سنتز ژن gcsf…………………………………………………………………………………………………………………..29PCR اختصاصی بر روی ژن gcsf……………………………………………………………………………………….30کلون نمودن ژن gcsf در وکتور بیانی هانسونلا………………………………………………………………………31هضم آنزیمی وکتور pGH-gcsf………………………………………………………………………………………….32هضم آنزیمی وکتوربیانی pHan…………………………………………………………………………………………33کلون نمودن قطعه gcsf در وکتور بیانی pHan………………………………………………………………………33بررسی کلون های […]

Read More

final-4-5

نمودار STYLEREF 1 s ‏4 SEQ نمودار * ARABIC s 1 5: نمودار دایره ای درصد فراوانی پاسخگویان بر حسب درآمدمیزان دسترسی به اینترنتپاسخگویان بر حسب میزان دسترسی به اینترنت در 4 گروه طبقه بندی شدهاند. که فراوانی آنها را در جدول 4-7 مشاهده میکنید. با توجه به جدول 8/0 درصد از پاسخگویان یک روز […]

Read More

dad90

1-1 مقدمهپیشرفت‌های علمی و تکنولوژی در سال‌های اخیر، انسان‌ها را با انبوهی فزاینده از مسائل گوناگون مواجه ساخته است. کار، تحصیل و فشارهای روانی- اجتماعی از جمله مسائلی هستند که اغلب نوجوانان و جوانان با آن‌ها روبرو هستند. توانایی حل مؤثر مسائل مذکور و مشکلات مشابه از جمله مهارت‌های مهم و مفیدی هستند که نقش […]

Read More

bew199

فصل اول: کلیات تحقیق1-1) مقدمه31-2) بیان مساله31-3) ضرورت و اهمیت پژوهش51-4) چارچوب نظری پژوهش61-5) اهداف پژوهش71-6) فرضیه‌های پژوهش71-7) تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها81-8) قلمرو تحقیق9فصل دوم: مبانی نظری تحقیقبخش اول : هوش هیجانی2-1-1) مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………….122-1-2) مفهوم هوش و تعاریف آن ……………………………………………………………………………………………..132-1-3) انواع هوش……………………………………………………………………………………………………………………152-1-3-1) هوش اجتماعی……………………………………………………………………………………………………..172-1-3-2) هوش عملی…………………………………………………………………………………..182-1-3-3) هوش فرهنگی……………………………………………………………………………………………………..182-1-3-4) هوش سازمانی………………………………………………………………………………………………………192-1-3-5) هوش معنوی………………………………………………………………………………………………………..192-1-4) هوش هیجانی […]

Read More

bew193

مدیریت ارتباط با مشتری عملیاتی …………………………………………………………………………… 40شاخه های مدیریت ارتباط با مشتری عملیاتی : …………………………………………………………. 42 اتوماسیون نیروی فروش(SFA) ……………………………………………………………………………….. 42پشتیبانی و خدمات مشتری ……………………………………………………………………………………… 43اتوماسیون بازاریابی موسسه ……………………………………………………………………………………. 44مدیریت ارتباط با مشتری تحلیلی …………………………………………………………………………….. 44فرایند تجزیه و تحلیل بی درنگ ……………………………………………………………………………… 45داده کاوی …………………………………………………………………………………………………………… 45قابلیت های داده کاوی ………………………………………………………………………………………….. 46مدیریت ارتباط با مشتری مشارکتی […]

Read More