–393

مراتب سپاس و قدردانی خود را به استاد ارجمند سرکار خانم دکتر محبوبه چین‌آوه که با همکاری فراوان و راهنمایی‌های ارزنده و خردمندانه خود مرا در به انجام رساندن این تحقیق یاری نمودند تقدیم می‌دارم.از استاد مشاور محترم سرکار خانم نادره سهرابی به پاس زحمات بی دریغشان کمال تشکر و قدردانی را دارم. تقدیم به:پدر […]

Read More

–476

1. اصل برائت: التزام به برائت جویی از هرگونه رفتار غیرحرفه ای و اعلام موضع نسبت به کسانی که حوزه علم و پژوهش را به شائبه های غیرعلمی می آلایند.2. اصل رعایت انصاف و امانت: تعهد به اجتناب از هرگونه جانب داری غیر علمی و حفاظت از اموال، تجهیزات و منابع در اختیار.3. اصل ترویج: […]

Read More

*172

1.2.2.جریان نقد PAGEREF _Toc412259134 h 131.1.2.2 نحوه محاسبه جریان‌های وجوه نقد PAGEREF _Toc412259135 h 162.1.2.2 رابطه بین سود خالص بعد از مالیات با جریان نقدی حقوق صاحبان سهام PAGEREF _Toc412259136 h 193.1.2.2 رابطه بین جریان نقدی حسابداری با جریان نقدی حقوق صاحبان سهام PAGEREF _Toc412259137 h 204.1.2.2 جریان‌های نقدی برگشتی PAGEREF _Toc412259138 h 202.2.2 تکنیک های […]

Read More

–24

فصل اول25114833628563کلیات 1-1- مقدمه و کلیاتامروزه بانکها در اقصی نقاط جهان با عملیات وسیع بانکی میتوانند شرایط مناسبی را برای رشد و پیشرفت در بخش های مختلف اقتصادی فراهم آورند. به دلیل عدم توسعه کافی بازار سرمایه در اقتصاد ایران، سیستم بانکی از اهمیت خاصی در بازارهای مالی کشور برخوردار است. چرا که در عمل […]

Read More

—c2370

تجربه نشان می‌دهد، مصرفکنندگان حاضرند برای کالاهایی که دارای شناسنامه ردیابی هستند بهای بیشتری را بپردازندCITATION Dic02 l 1033 [1]. در واقع ردیابی محصول ارزش افزوده‌ای برای سازمان به همراه می‌آورد که این امر و موارد بسیار دیگر تعریف قابلیت ردیابی را موجب شده است. نمونه ی دیگری ذکر می‌کنیم. از بین مواد غذایی، غذاهای […]

Read More

–278

کلون نمودن ژن مقاومت به زئوسین در وکتور بیانی pHan-gcsf……………………………………………..35PCR اختصاصی بر روی ژن مقاومت به زئوسین……………………………………………………………………35کلون نمودن ژن zeocin در وکتور کلونینگ pGEM-T Easy………………………………………………….37بررسی کلون های نوترکیب pGEM-zeo……………………………………………………………………………..38کلون نمودن ژن مقاومت به زئوسین در وکتور بیانی pHan-gcsf………………………………………………39هضم آنزیمی وکتور pHan-gcsf و pGEM-zeo……………………………………………………………………39کلون نمودن ژن مقاومت به زئوسین در وکتور بیانی تیمار شده با آلکالین […]

Read More

final-4-5

بیش از 1300000 تومان 137 %7/35عدم اشتغال 59 %4/15جمع 384 %100 نمودار STYLEREF 1 s ‏4 SEQ نمودار * ARABIC s 1 5: نمودار دایره ای درصد فراوانی پاسخگویان بر حسب درآمدمیزان دسترسی به اینترنتپاسخگویان بر حسب میزان دسترسی به اینترنت در 4 گروه طبقه بندی شدهاند. که فراوانی آنها را در جدول 4-7 مشاهده […]

Read More

dad90

آنچه امروزه تحت عنوان مهارت‌های زندگی مشهود است تنها حاصل کار پژوهشگران عصر حاضر نیست بلکه از این مهارت‌ها در لابلای تعالیم الهی بخصوص در قرآن و احادیث معصومین بیان شده است. به‌طوری که تلاش برای برقراری ارتباط مفید و مؤثر با دیگران، خودشناسی و توجه به ارزش‌ها که از فصول اساسی درس مهارت‌های زندگی […]

Read More

bew199

1-5) اهداف پژوهش71-6) فرضیه‌های پژوهش71-7) تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها81-8) قلمرو تحقیق9فصل دوم: مبانی نظری تحقیقبخش اول : هوش هیجانی2-1-1) مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………….122-1-2) مفهوم هوش و تعاریف آن ……………………………………………………………………………………………..132-1-3) انواع هوش……………………………………………………………………………………………………………………152-1-3-1) هوش اجتماعی……………………………………………………………………………………………………..172-1-3-2) هوش عملی…………………………………………………………………………………..182-1-3-3) هوش فرهنگی……………………………………………………………………………………………………..182-1-3-4) هوش سازمانی………………………………………………………………………………………………………192-1-3-5) هوش معنوی………………………………………………………………………………………………………..192-1-4) هوش هیجانی و هوش شناختی………………………………………………………………………………………..202-1-5) هیجان…………………………………………………………………………………………………………………………..21 2-1-6) هوش هیجانی………………………………………………………………………………………………………23 2-1-7) اهمیت هوش هیجانی…………………………………………………………………………………………….25 2-1-8) مدل‌ها […]

Read More

bew193

مدیریت دانش(KM) ………………………………………………………………………………………………… 23مدیریت ارتباط با مشتری(CRM) ……………………………………………………………………………….. 24لزوم شناسایی فاکتورهای کلیدی…………………………………………………………………………………. 26مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)و مدیریت دانش(KM)………………………………………………… 27عوامل سازمانی و مدیریت ارتباط با مشتری………………………………………………………………….. . 30فنآوری و مدیریت ارتباط با مشتری(CRM)……………………………………………………………….. 31مشتری مداری و مدیریت ارتباط با مشتری(CRM)………………………………………………………. 32تجربه در زمینه مدیریت ارتباط با مشتری(CRM) ……………………………………………………….. 32 تاریخچه ……………………………………………………………………………………………………………… 33اهمیت ………………………………………………………………………………………………………………… 36موضوعات مورد […]

Read More