–283

1-2- هدف و ضرورت تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………..51-3-. تعریف استحصال رواناب و اهمیت بررسی آن…………………………………………………………………………………..61-4- مزایای بهرهگیری از سیستمهای استحصال آب……………………………………………………………………………..101-5- سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS……………………………………………………………………………………………………111-5-1- تعریف GIS…………………………………………………………………………………………………………………………………121-5-2- مزایای استفاده از GIS……………………………………………………………………………………………………………….121-6- مرور منابع ………………………………………………………………………………………………………………………………………131-7- طبقهبندی روشهای استحصال آب باران و سامانه سطوح آبگیر……………………………………………………161-8- انواع سازههای استحصال آب ………………………………………………………………………………………………………….18فصل دوم: مواد و روش تحقیق2- مواد و روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………212-1- […]

Read More

*278

1-1 بیان مسألهپژوهش در کنار فعالیتهای آموزشی از کارکردهای مهم و مورد انتظار از اعضاء هیأت علمی دانشگاه میباشدپژوهش همواره باید با جدیت، شکیبایی، مطالعه وسیع، تردید علمی، علاقه و کاوش مستمر همراه بوده و زمینه توصیف، تبین، پیش‌بینی، کنترل پدیده‌ها و گسترش دانایی را فراهم سازد. امروزه پژوهش مهم‌ترین شاخص توسعه‌یافتگی جوامع برای رسیدن […]

Read More

—211

4-1- مطالعه موردی بر روی ساخت پالایشگاه میعانات گازی خلیج فارس PAGEREF _Toc422607429 h 1034-1-1- توجیح اقتصادی پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس: PAGEREF _Toc422607430 h 1044-1-2-نواحی اصلی پالایشگاه: PAGEREF _Toc422607431 h 1054-1-2-1-واحد Utility: PAGEREF _Toc422607432 h 1064-1-2-2-واحد فرآیند: PAGEREF _Toc422607433 h 1074-1-2-3-واحد فصل مشترک: PAGEREF _Toc422607434 h 1084-1-2-4-واحد مخازن: PAGEREF _Toc422607435 h 1084-1-2-5-واحد ساختمانها: […]

Read More

—116

2-2- روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………..222-2-1- مطالعات کتابخانهای و اقدامات اولیه …………………………………………………………………………………………222-2-2- تهیه نقشه پارامترهای موثر در ایجاد رواناب ……………………………………………………………………………..232-2-2-1- خطوط توپوگرافی و تهیه نقشه DEM منطقه ……………………………………………………………………..232-2-2-2- نقشه ارتفاع از سطح دریا……………………………………………………………………………………………………….232-2-2-3- نقشه شیب………………………………………………………………………………………………………………………………242-2-2-4- نقشه جهت شیب ………………………………………………………………………………………………………………….252-2-2-5- تهیه و تکمیل نقشه همباران و همدما ………………………………………………………………………………….26الف- بارش ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..26ب- رابطه ارتفاع- بارش و متوسط بارش منطقه ………………………………………………………………………………………27ج- […]

Read More

21

1-4-2- تعریف و مفهوم سرمایه انسانی 372-4-2-سرمایه گذاری در سرمایه انسانی 373-4-2- تشکیل سرمایه انسانی از طریق آموزش و پرورش 385-2- نظام آموزش و پرورش ایران 396-2- مقاطع تحصیلی آموزش و پرورش در ایران 421-6-2- دوره ابتدایی 422-6-2- دوره راهنمایی تحصیلی (متوسطه اول) 423-6-2- دوره متوسطه عمومی 434-6-2- دوره پیش دانشگاهی 437-2- ضوابط و استانداردهای […]

Read More

—d1855

2-1-14 مسکن و عدالت اجتماعی………………………………………………………………………………………………..272-1-15 حاشیه نشینی و عدالت اجتماعی……………………………………………………………………………………292-1-16 پایداری و عدالت اجتماعی………………………………………………………………………………………………302-1-17 عدالت اجتماعی و زمین شهری……………………………………………………………………………………….322-1-17-1 زمین شهری و برخورداری گروه های مختلف از آن……………………………………………………322-1-17-2 قیمت زمین و ارزش افزوده(رانت)……………………………………………………………………………….322-1-18 اقتصاد سیاسی و عدالت اجتماعی……………………………………………………………………………………..352-1-19 طرح های جامع و عدالت اجتماعی…………………………………………………………………………………..372-2 دیدگاه ها، نظریه ها و مکتب ها……………………………………………………………………………………………….392-2-1 عدالت اجتماعی در مکاتب […]

Read More

—d1924

در مراتع مناطق جغرافیایی خشک و نیمهخشک دسترسی به آب مهمترین اولویت است. این اهمیت فقط برای مصرف گلههای دامی نیست بلکه به خاطر زیستن و بقا مرتعداران در این مناطق جغرافیایی نیز میباشد. به همین دلیل آب اساسیترین نیاز بهرهبرداران از مراتع در مناطق خشک و نیمهخشک است. در این تحقیق فاکتورهای تاثیرگذار بر […]

Read More

user8614

2-2 تعاریف و مفاهیم 161-2-2- فضا 162-2-2- فضای جغرافیایی 173-2-2- تحلیل فضایی 184-2-2- روش تحلیل فضایی 185-2-2- دسترسی 196-2-2- روستا و جامعه روستایی 207-2-2- دهستان 208-2-2- توزیع فضایی (پراکندگی) 219-2-2- آموزش و پرورش 2310-2-2- سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) 243-2- نظریه ها و دیدگاهها 261-3-2- نظریه ها و دیدگاه های فضایی 272-3-2- سازمان فضایی و سطح […]

Read More

user8336

. Aانواع تکنولوژی های نوری برای کمک به تشخیص SCC شامل انواع زیر می باشد:Chemiluminescent : در این روش دهانشویه اسید استیک 1% قبل از اعمال نور استفاده می شود تا دبری ها را حذف کند. سپس نور سفید- آبی در محدوده طول موج 580 – 430 نانومتر به بافت تابانده می شود. مخاط نرمال […]

Read More

user8342

z* مشتق نسبت به z*η مشتق نسبت به ηξ مشتق نسبت به ξSuperscripts k تعداد تکرارها فهرست مطالبعنوانشماره صفحه TOC o h z u فصل اول: مقدمه PAGEREF _Toc418272714 h 11-1 مقدمه: PAGEREF _Toc418272715 h 21-2- تاریخچه: PAGEREF _Toc418272716 h 7فصل دوم: بررسی روش‌های بهینه‌سازی توابع PAGEREF _Toc418272717 h 152-1 مسائل بهینه‌سازی PAGEREF _Toc418272718 h […]

Read More