–557

گفتار اول ـ تحلیل جرمشناختی انگیزه…………………………………………………………………………………….29الف ـ طبقهبندی جرایم بر مبنای انگیزه از دیدگاه جرمشناسی…………………………………………….311ـ جرم ابتدایی………………………………………………………………………………………………..322ـ جرم سودبخش……………………………………………………………………………………………323ـ جرم عدالتخواهی کاذب…………………………………………………………………………….334ـ جرم سازمانیافته………………………………………………………………………………………….34ب ـ تفکیک انگیزه از سایر مفاهیم جرمشناسی……………………………………………………………….341ـ علت………………………………………………………………………………………………………….352ـ شرط…………………………………………………………………………………………………………363ـ عامل…………………………………………………………………………………………………………37گفتار دوم ـ تحلیل روانشناختی انگیزه……………………………………………………………………………………39الف ـ ماهیت انگیزه از دیدگاه روانشناختی……………………………………………………………………40ب ـ اقسام انگیزه از دیدگاه روانشناختی……………………………………………………………………….41فصل دوم ـ کیفیت تأثیرگذاری […]

Read More

sad9

مبحث چهارم- شرایط تصادممبحث پنجم-مقایسه تصادم با حوادث مشابهبخش چهارم-مفهوم شناسی دارنده وسیله نقلیهمبحث اول-مالک وسیله نقلیهگفتار اول-تعریف مالکیتبند اول-مالک رسمیبند دوم-مالک عادیفصل دوم-بررسی مبانی مسئولیت دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینیبخش اول- تعریف و مفهوم مبانیبخش دوم-فرض تقصیرمبحث اول-نقش تقصیر در حوادث رانندگیمبحث دوم-تصادم بدون تقصیرمبحث سوم-تصادم در نتیجه تقصیر یکی از دو رانندهمبحث چهارم-تصادم […]

Read More

*172

2.1بیان مسئله PAGEREF _Toc412259124 h 33.1اهداف پژوهش PAGEREF _Toc412259125 h 64.1ضرورت تحقیق PAGEREF _Toc412259126 h 65.1 فرضیه‌های پژوهش PAGEREF _Toc412259127 h 86.1جامعه و نمونه آماری PAGEREF _Toc412259128 h 87.1روش تحقیق PAGEREF _Toc412259129 h 98.1 تعریف مفاهیم و واژگان عملیاتی PAGEREF _Toc412259130 h 109.1 ساختار کلی تحقیق PAGEREF _Toc412259131 h 11فصل دوم: ادبیات تحقیق1.2مقدمه PAGEREF _Toc412259132 […]

Read More

–68

1-12- چهارچوب فصول آتی…………………………………………………………………………………………………………………………131-13- خلاصۀ فصل………………………………………………………………………………………………………………………………………14فصل دوم: مبانی نظری و پیشینۀ تحقیق82167184485سرمایه فکری00سرمایه فکری 2-1- مبانی نظری……………………………………………………………………………………………………………………………………………162-2- سازمان دانش بنیان و داراییهای فکری……………………………………………………………………………………………….172-3- تعاریف مختلف سرمایه فکری……………………………………………………………………………………………………………….182-4- ویژگیهای سرمایه فکری……………………………………………………………………………………………………………………..202-5- اجزای سرمایه فکری…………………………………………………………………………………………………………………………….212-5-1- سرمایه انسانی……………………………………………………………………………………………………………………….222-5-2- سرمایه ساختاری (سازمانی)…………………………………………………………………………………………………242-5-3- سرمایه ارتباطی (مشتری)…………………………………………………………………………………………………….252-6- دلایل توجه به اندازهگیری سرمایه فکری……………………………………………………………………………………………..262-7- روشهای اندازهگیری سرمایه فکری……………………………………………………………………………………………………..272-8- اهداف اندازهگیری سرمایه فکری…………………………………………………………………………………………………………..282-9- […]

Read More

nan221

جرم‌ در اصطلاح ، عملی‌ مخالف‌ با نظم‌ اجتماعی‌ یا مخالف‌ یکی‌ از ضوابط‌ و ارزش‌های‌ مشترک‌ در جامعه‌ است‌.این‌ ضوابط‌ و ارزش‌ها بر آمده‌ از افکار، عقاید و شرایط‌ فرهنگی‌ و اجتماعی‌ آن‌ جامعه‌ است‌ و در اصطلاح، علیرغم تعاریف زیادی که از جرم شده هنوز هم این موفقیّت به دست نیامده تا از […]

Read More

—d1855

2-2 دیدگاه ها، نظریه ها و مکتب ها……………………………………………………………………………………………….392-2-1 عدالت اجتماعی در مکاتب مختلف……………………………………………………………………………………..392-2-1-1 سوسیالیسم و عدالت اجتماعی………………………………………………………………………………………..402-2-1-2 لیبرالیسم و عدالت اجتماعی……………………………………………………………………………………………442-2-1-2-1 بررسی نظریات تئوری پردازان لیبرالیسم کلاسیک…………………………………………………….472-2-1-2-2 بررسی نظریات اندیشمندان لیبرالیسم نو……………………………………………………………………492-2-1-3 نظریات مربوط به اندیشمندان میانه………………………………………………………………………………..502-2-2 عدالت اجتماعی در اسلام……………………………………………………………………………………………………..542-2-2-1 عدالت اجتماعی در قرآن کریم………………………………………………………………………………………..542-2-2-2 عدالت اجتماعی در اندیشه متفکران اسلامی…………………………………………………………………..572-2-3 دیدگاه بوم شناسی […]

Read More

user8274

جدول شماره (12) : مقایسه میانگین ، انحراف معیار و رابطه متغیرهای اصلی مورد مطالعه با آشنایی دانشجویان با کدهای اخلاق پرستاری.85جدول شماره (13) : مقایسه میانگین ، انحراف معیار و رابطه متغیرهای اصلی مورد مطالعه با منبع آشنایی دانشجویان با کدهای اخلاق پرستاری با استفاده از آزمون آنالیز واریانس یکطرفه..87جدول شماره (14) : ضرایب […]

Read More

–140

 برای دانلود فایل کامل به سایت منبع مراجعه کنید  : homatez.com یا برای دیدن قسمت های دیگر این موضوع در سایت ما کلمه کلیدی را وارد کنید :   جستجو برای: 2-9-1-4- گرترود بل54-522-9-1-5- هریت بوید هادز-ادیت هیوارد هال دوان56-542-9-1-6- هتی گلدمن- ترزا جئول58-562-9-1-7- گرترود ـ تامسون،گارود و وینفرد لمب63- 59 فهرست مطالبعنوانصفحه2-9-1-8- ماری لیکی […]

Read More

q21

مبحث چهارم – بررسی وضعیت عقد باغبانی از دیدگاه حقوق ایران ……. 124گفتار نخست – وضعیت حقوقی در عرف محل ………………………. 125 گفتار دوم– وضعیت حقوقی در قوانین موضوعه ……………………. 129گفتار سوم – بررسی رویه قضایی و دکترین …………………………… 132فصل سوم – احکام خاصه عقد مغارسه و باغبانی در فقه اسلامی و حقوق ایران … […]

Read More

qw30

بند اول: شرایط بازنشستگی………………………………………………………………………………………43بند دوم: موارد استثنائی بازنشستگی………………………………………………………………………..44بند سوم: آثار بازنشستگی………………………………………………………………………………………….46مبحث دوم : از کارافتادگی…………………………………………………………………………………..47گفتار اول: از کارافتادگی کارمندان……………………………………………………………………………48بند اول: انواع از کارافتادگی………………………………………………………………………………………49بند دوم : آثار از کارافتادگی……………………………………………………………………………………..50گفتار دوم: ازکارافتادگی کارکنان ارتش(جانبازی و معلولیت)…………………………………51بند اول: انواع از کارافتادگی………………………………………………………………………………………52بند دوم: آثار ازکارافتادگی…………………………………………………………………………………………55گفتار سوم: از کارافتادگی کارگران……………………………………………………………………………57بند اول: انواع از کارافتادگی………………………………………………………………………………………58بند دوم: آثار ازکارافتادگی…………………………………………………………………………………………60مبحث سوم: استعفاء ……………………………………………………………………………………………62گفتار […]

Read More