bew130

بررسی رابطه خط مشی سازمانی و انگیزش شغلی کارکنان شهرداری شاهرودبررسی رابطه سبک سرپرستی و انگیزش شغلی کارکنان شهرداری شاهرود بررسی رابطه گروه کاری و انگیزش شغلی کارکنان شهرداری شاهرود بررسی رابطه تنوع کاری و انگیزش شغلی کارکنان شهرداری شاهرود بررسی رابطه عدم ابهام و انگیزش شغلی کارکنان شهرداری شاهرود.بررسی رابطه نگرش مثبت و انگیزش […]

Read More

user8248

بخش2(تحلیل چند شبهه)الف:زیبایی و حقیقت در تقابل عینیت و ذهنیت3-2-1-1-مقدمه…………………………………………………………………….443-2-1-2-عینیت و ذهنیت……………………………………………443-2-1-3-زیبایی و حقیقت در تقابل عین و ذهن……………..463-2-1-4-نتیجه گیری………………………………………………..49ب:هنر برای هنر،سقوط یا اوج3-2-2-1-مقدمه………………………………………………………………………523-2-2-2-موافقان نظریۀ هنر برای هنر………………………………………..523-2-2-3-نقد مخالفان(هنر برای هنر:سقوط ارزشها)………………………533-2-2-4-هنر برای هنر (رسیدن به مقصود)…………………………………633-2-2-5-نتیجه گیری……………………………………………………………65بخش3:شیوۀ صحیح آموزش هنر ومعماری(بازگشت معنا)3-3-1-مقدمه……………………………………………………………………..673-3-2-بازگشت معنا…………………………………………………………….683-3-3-نتیجه گیری……………………………………………………………..87بخش4:هنر پیشرو در کنار مردم برای احیای جامعه3-4-1-مقدمه……………………………………………………………………..903-4-2-مشکلات هنر در جامعۀ […]

Read More

–151

نام معتزله از اندیشه جدا شدن از مذهب اهل سنت و جماعت ماخوذ نیست و نمی‌توان گفت این نام را اهل سنت به منظور نکوهش و ریشخند این گروه به عنوان گروهی بیرون از مذهب عموم جامعه اسلامی و جدا شده از آن بر معتزلیان نهاده‌اند‌،بلکه معتزلیان اولیه این نام رابرای خویش انتخاب نمودند و […]

Read More

nan233

ه ـ فرضیه های تحقیقبا توجه به سؤالهای تحقیق، فرضیهها به شرح ذیل است:1ـ محکوم به حبس ابد نمی تواند از آزادی مشروط استفاده نماید .2ـ در صورتی که تبعید به حبس تبدیل گردد حبس مزبور مشمول مقررات آزادی مشروط نمی گردد.3ـ جلب رضایت مدعی خصوصی شرط استفاده از آزادی مشروط نیست.4ـ قبول یا رد […]

Read More

aaq29

1-5 پیشینه تحقیق61-6 اهداف تحقیق71-7 فرضیه های تحقیق71-8 تعاریف واژه های کلیدی71-9 روش تحقیق81-10 حدود و قلمرو تحقیق8فصل دوم- بنیاد نظری:(توکّل و رضا)2-1 مقدمه92-1-1 تعریف لغوی و اصطلاحی عرفان92-1-2 حال و مقام در عرفان122-1-3 تعریف لغوی و اصطلاحی توکّل132-1-4 انواع توکل142-1-5 مراتب و درجات توکل142-1-6 مقام توکل162-1-7 توکل در قرآن162-1-7-1 اوصاف اهل توکل در قرآن172-1-7-2 […]

Read More