—d1809

بنابر این به نظر می رسد تنها راه مقابله با موج جدید تهاجم تلویزیونی، شکستن انحصار در تلویزیون و گشودن مسیر حضور بخش خصوصی و مردمی در این عرصه است تا پتانسیل و ظرفیت به مراتب بیشتری از شرایط فعلی به ظرفیت محدود صدا و سیما برای تولید و پخش برنامه ها اضافه شود.طبیعی است […]

Read More

—d1379

1515161719202122222627282935353638393941424445474950565757627275757676777879808082828383858586868696101105105109110110111112120137 فهرست مطالب فصل اول- کلیات پژوهش1-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………..1-2- ضرورت و اهمیت موضوع………………………………………………………………………………………………………………….1-3- بیان مسأله………………………………………………………………………………………………………………………………………..1-4- اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………..1-5- سوالات پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………….1-6- روش پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………..1-7- قلمرو پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………….1-8- تعریف واژه‌ها و اصطلاحات……………………………………………………………………………………………………………… 1-8-1- تعاریف مفهومی………………………………………………………………………………………………………………………… 1-8-2- تعاریف عملیاتی…………………………………………………………………………………………………………………………1-9-ساختار کلی پایان نامه………………………………………………………………………………………………………………………..فصل دوم: ادبیات پژوهش2-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 2-2- مدیریت دانش…………………………………………………………………………………………………………………………………2-2-1-گذری بر مدیریت دانش……………………………………………………………………………………………………2-2-2-دانش……………………………………………………………………………………………………………………………. 2-2-2-1- روابط داده،اطلاعات و دانش…………………………………………………………………………………………2-2-2-2- داده………………………………………………………………………………………………………………………….2-2-2-3-اطلاعات …………………………………………………………………………………………………………………2-2-3-طبقه بندی انواع دانش…………………………………………………………………………………………………………………….2-2-4-منابع […]

Read More

user8595

شاخص های گردشگری بر عملکرد گردشگری تاثیر دارد .فرضیه فرعی اول :عوامل فرهنگی اجتماعی بر عملکرد گردشگری تاثیر دارد.فرضیه فرعی دوم :عوامل اقتصادی بر عملکرد گردشگری تاثیر دارد.فرضیه فرعی سوم : عوامل مدیریتی بر عملکرد گردشگری تاثیر دارد.فرضیه فرعی چهارم :عوامل طبیعی بر عملکرد گردشگری تاثیر دارد .1-9- قلمرو تحقیقالف) قلمرو موضوعی: در این تحقیق، […]

Read More

—c2370

00فصل اول کلیات تحقیق فصل اول: کلیات تحقیقمقدمه این پایاننامه با تأکید بر واحد منابع قابل ردیابی (TRU)، مدیریت اطلاعات و تکنولوژی تبادل اطلاعات از مزرعه تا میز مصرفکننده، به بررسی مفهوم قابلیت ردیابی الکترونیک مواد غذایی در سراسر زنجیره تأمین می‌پردازد. در راستای انجام این مسؤلیت، زبان مدل سازی یکپارچه (UML) برای ایجاد مدل […]

Read More

—d1142

حوزه پیشنهادی مسئلهآزمون بار میتواند در حوزههای مختلف برای یک وب‌سایت صورت پذیرد. یکی از این حوزهها میزان پاسخدهی سرویس‌دهنده‌ی وب میباشد که نتیجهی آن تعداد پاسخها در واحد زمان است. نوع دیگر آزمون بار میتواند نرخ اطلاعات فرستاده‌شده و دریافت شده در درخواستهای مختلف وب باشد به طوری که بتوان در نهایت گفت که […]

Read More

user8284

جدول 5- 1. مقدار کالیبره شده پارامترهای مدل…………………………………………………………………………………………….. PAGEREF _Toc411328235 h 134جدول 5- 2. مقادیر ایستای بلندمدت متغیرهای مدل…………………………………………………………………………………….. PAGEREF _Toc411328236 h 138جدول 5- 3. مقایسه گشتاورهای روندهای واقعی و شبیهسازی شده در سناریوی پایه…………………………………… PAGEREF _Toc411328237 h 141 TOC h z c “جدول 6-” جدول 6- 1. نتایج حاصل از برآورد بیزی پارامترهای مدل………………………………………………………………………………. […]

Read More

user8301

TOC o “1-3” h z u شکل(3-12):چرخ دنده46شکل(3-13):نمودار خطی خشک کن دوار مورد بررسی با استفاده از نرم افزار اتوکد47شکل(3-14):رطوبت سنج دیجیتالیSartorius MA3549شکل(4-1): انحراف نسبت رطوبت اندازه گیری شده از خشک کن دوار به نسبت رطوبت پیش بینی شده در دور4/4 با تقریب مدلPageوModified Henderson & Pabis59شکل(4-2): انحراف نسبت رطوبت اندازه گیری شده از خشک […]

Read More

user8271

بنا بر این مدل شش طعم کوارک با اسپین 12 وجود دارد. که بالا (u)، پایین (d)، شگفتی (s)، افسون (c)، زیبایی (b) و حقیقت (t) نام دارند که هر کدام دارای یک آنتی کوارک می‌باشند. ضمنا هر کدام از کوارک ها و آنتی کوارک ها دارای سه رنگ (آبی- قرمز- سبز) هستند.و در نهایت […]

Read More

–229

1-3-1-7) عصب گیری بیضه اعصاب بیضه و اپی دیدیم همراه با شریان بیضه نزول می کنند. این اعصاب از شبکه های کلیوی و آئورتیک مشتق می شوند. الیاف سمپاتیک آن از دهمین و یازدهمین سگمان نخاع سینه ای می باشند. دردهای بیضه در قسمت تحتانی جدار شکم حس می شوند.1-3-2) مجرای دفران مجرایی است به […]

Read More

nan5

کریمی (1376) به مطالعه و بررسی مشکلات و موانع منطقه آزاد کیش در جذب سرمایه پرداخته است . منظور از موانع جذب سرمایه گذاری ، هر عاملی که روند تشکیل و توسعه سرمایه گذاری در منطقه آزاد کیش را تحت تاثیر قرار می دهد . محقق بر اساس این پژوهش به این نتیجه می رسد […]

Read More