—309

2-3: انگیزش و یادگیری …………………………………………………………………………………………………………………….142-4: الگوهای یادگیری ……………………………………………………………………………………………………………………….152-4-1: یادگیری به کمک مشاهده ……………………………………………………………………………………………………162-5: نظریه های یادگیری …………………………………………………………………………………………………………………..172-5-1: نظریه شرطی (رفتارگرایی) ……………………………………………………………………………………………………182-5-2: نظریه شناختی ……………………………………………………………………………………………………………………….182-5-2-1: نظریه رشد ذهنی پیاژه ……………………………………………………………………………………………………..192-5-2-2: مفاهیم اصلی نظریه پیاژه ………………………………………………………………………………………………….202-5-2-3: استفاده عملی از نظریه پیاژه برای بهبود فرآیند آموزش – یادگیری ………………………………212-5-3: نظریه یادگیری اجتماعی ……………………………………………………………………………………………………….222-5-3-1: نظریه برونر ………………………………………………………………………………………………………………………..232-5-3-2: کاربرد نظریه […]

Read More

user8248

3-2-1-4-نتیجه گیری………………………………………………..49ب:هنر برای هنر،سقوط یا اوج3-2-2-1-مقدمه………………………………………………………………………523-2-2-2-موافقان نظریۀ هنر برای هنر………………………………………..523-2-2-3-نقد مخالفان(هنر برای هنر:سقوط ارزشها)………………………533-2-2-4-هنر برای هنر (رسیدن به مقصود)…………………………………633-2-2-5-نتیجه گیری……………………………………………………………65بخش3:شیوۀ صحیح آموزش هنر ومعماری(بازگشت معنا)3-3-1-مقدمه……………………………………………………………………..673-3-2-بازگشت معنا…………………………………………………………….683-3-3-نتیجه گیری……………………………………………………………..87بخش4:هنر پیشرو در کنار مردم برای احیای جامعه3-4-1-مقدمه……………………………………………………………………..903-4-2-مشکلات هنر در جامعۀ امروز……………………………………….903-4-3-جستجوی معنا در کنار مردم……………………………………………….983-4-4-نتیجه گیری…………………………………………………………………..109فصل 4:نتیجه گیرینتایج تحقیق……………………………………………………………………………110منابع:کتابها…………………………………………………………………………………….113مقالات…………………………………………………………………………………..113اینترنت…………………………………………………………………………………114فهرست ومنابع عکسها…………………………………………………………………..114فهرست شکلها…………………………………………………………………………….114چکیده انگلیسی………………………………………………………………………..116پیوست(مدارک چاپ کتاب)………………………………………………………117 چکیده: در این […]

Read More

final-4-5

زیر دیپلم 6 %6/1دیپلم و فوق دیپلم 27 %7لیسانس و فوق لیسانس 327 %1/85دکتری 24 %3/6جمع 384 %100 نمودار STYLEREF 1 s ‏4 SEQ نمودار * ARABIC s 1 4: نمودار دایره ای درصد فراوانی پاسخگویان بر حسب تحصیلاتمیزان درآمدپاسخگویان بر حسب میزان درآمد به 5 گروه تقسیم شدهاند که فراوانی آنها را در جدول […]

Read More

dad88

2-2-3-1-1. ویژگی های فرهنگ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 202-2-3-1-2 . اجزای فرهنگ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 202-2-3-1-3 . رویکردهای اتیک و امیک…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………222-2-3-2 . بازارهای محلی…………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………… 232-2-3-2-1 . عناصر اصلی اجتماع محلی………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 242-2-4 . شهرستان صومعه سرا……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………262-3 . پیشینه پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………272-3-1. پژوهشهای داخلی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………272-3-2 . پژوهشهای خارجی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..30فصل سوم: روش شناسی پژوهش3-1. مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..333-2. روش پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….333-3. جامعه پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..333-4. روش نمونه گیری و حجم نمونه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..333-5. ابزار پژوهش و […]

Read More

dad76

2-2-10-1 چارچوبهای مدیریت تجربه مشتری (اسمیت و ویلر، 2002)………………………………………………………..21 2-2-10-2 چارچوبهای مدیریت تجربه مشتری (کیسکا، 2002) ………………………………………………………………….22 2-2-11 استراتژیهای مدیریت تجربه مشتری…………………………………………………………………………………………………….24 2-2-12 چرخه برنامههای تجربه مشتری …………………………………………………………………………………………………………..25 2-2-13 فرایند مدیریت تجربه مشتری ………………………………………………………………………………………………………………25 2-2-14 مزایای مدیریت تجربه مشتری ……………………………………………………………………………………………………………..25 2-2-15 ارزیابی و طراحی مدل مدیریت تجربه مشتری ……………………………………………………………………………………….26 2-2-16 مراحل چهارگانه اجرای مدیریت تجربه […]

Read More

bew202

فرضیه اصلی 4 : متغییر تسهیل شرایط سیستم بانکداری اینترنتی بر استفاده از ان تاثیر مثبتی دارد.فرضیه 5: متغییر اعتماد به سیستم بانکداری اینترنتی بر قصد استفاده از ان تاثیر مثبتی دارد.فرضیه 6 : متغییر قصد استفاده از سیستم بانکداری اینترنتی بر استفاده از سیستم تاثیر مثبتی دارد.روش تحقیق از نظر شیوه انجام تحقیقاین تحقیق […]

Read More

bew199

4- اصل منافع ملی: تعهد به رعایت مصالح ملی و در نظر داشتن پیشبرد و توسعه‌ی کشور در کلیه مراحل پژوهش.5- اصل رعایت انصاف و امانت: تعهد به اجتناب از هر گونه جانب داری غیرعلمی و حفاظت از اموال، تجهیزات و منابع در اختیار.6- اصل رازداری: تعهد به صیانت از اسرار و اطلاعات محرمانه افراد، […]

Read More

bew191

2-2-1-2- اهمیت کیفیت درک شده برند……………………………………………………………………………………..372-2-1-3- رابطه بین کیفیت درک شده برند با تصویر برند سبز……………………………………………………….382-2-1-4- رابطه بین کیفیت درک شده برند با ارزش درک شده برند سبز…………………………………………382-2-1-5- رابطه بین کیفیت درک شده برند با اعتبار برند……………………………………………………………….392-2-3- ارزش درک شده برند سبز…………………………………………………………………………………………….. 402-2-3-1- اهمیت ارزش درک شده برند سبز……………………………………………………………………………….412-2-3-2- رابطه بین ارزش درک شده برند […]

Read More

bew198

چکیدهخلاقیت یکی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین ویژگی‌های انسان است که تقریبا همه ابعاد و جنبه‌های زندگی و تمدن وی را تحت تاثیر کامل خود قرار می‌دهد. در عصر تحولات و تغییرات سریع، سازمان‌هایی در جرگه موسسات موفق قرار می‌گیرند که مرتبا دانش جدید تولید نموده، آنرا در سطح سازمان گسترش داده و با سرعت زیاد […]

Read More

bew158

فصل اول کلیات تحقیق25374603568701-1- مقدمهامروزه عده زیادی از مردم بازاریابی را به اشتباه با واژه فروش و تبلیغات و ویزیتوری مترادف می دانند و البته این امر جای تعجب و شگفتی ندارد، زیرا اکثر مردم همه روزه شاهد موج سهمگین تبلیغات از رسانه‎ها مانند رادیو، تلویزیون، روزنامه، مجله و سایر وسایل و ابزار تبلیغات می […]

Read More