*352

نظریه وی بر این انگاره استوار است که نظام سرمایه داری در فرآیند “باز فئودالی شدن” قرار دارد و در حال بازگشت به مرحله “پیشا سرمایه داری” یعنی نظام فئودالی می باشد.نظریه بی فریمن مبتنی بر سه مفهوم کلیدی است که باز فئودالی را تشریح می کند. این سه مفهوم در عرصه های اجتماعی، اقتصادی […]

Read More

–393

اینجانب مریم سیادتان دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته در رشته روانشناسی گرایش عمومی که در تاریخ 28/ 11/92 از پژوهش خود تحت عنوان « بررسی رابطه بین مسئولیت‌پذیری و کمال‌گرایی با جهت‌گیری هدف در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان » با کسب‌ نمره و درجه عالی دفاع نموده‌ام بدینوسیله متعهد می شوم:این پژوهش […]

Read More

*278

دانشگاهها مهمترین محل تولید علم محسوب شده و ساماندهی به تحقیقات دانشگاهی از مهمترین راهبردهای مؤثر در پیشرفت جامعه است. پژوهش حاضربا هدف آسیب شناسی موانع پژوهش از دیدگاه اعضای هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان(پردیس ها و مراکز آموزش عالی شهر تهران )ا انجام گردید. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی واز نظر گردآوری دادهها توصیفی- […]

Read More

–20

1-4- اهمیت موضوع ………………………………………………………………………………………………………..71-5-روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………..71-6- روشهای گردآوری اطلاعات و ابزار تحقیق…………………………………………………………………….81-7- پیشینه پژوهش ………………………………………………………………………………………………………. 8 1-7-1- سا بقه موضوع در جهان ……………………………………………………………………………………….8 1-7-2- سابقه موضوع در ایران…………………………………………………………………………………………11 1-7-3- سابقه پژوهش در منطقه مطالعاتی ………………………………………………………………………….121- 8- مشکلات پژوهش ……………………………………………………………………………………………………121-9- فرایند انجام تحقیق ……………………………………………………………………………………………………13فصل 2 :مبانی و دیدگاه های توسعه منطقه ای 15 2-1- تعاریف ، […]

Read More

nan221

… اگر کسی از مرز قوانین الهی تجاوز کند، به خویشتن ستم کرده است.محقق حلی فرموده است:«کلّ ما له عقوبه مقدّره، یسمّی حداً، و ما لیس کذلک، یسمّی تعزیراً»(هر چیزی که برای آن، عقوبتی معیّن شده باشد «حدّ» و آنچه که این چنین نیست، تعزیر نامیده میشود).در شرایع الاسلام محقق حلی و مسالک الفهام شهید […]

Read More

bew180

قلمرو زمانی مورد بررسی زمستان 1391 و بهار و تابستان 1392 می باشد .فصل دوم مروری بر ادبیات تحقیقبخش اول : عملکرد بخش دوم : مبانی و مفاهیم مدیریّت زنجیره تآمینبخش سوم : مبانی و مفاهیم مزیّت رقابتیبخش چهارم : پیشینه تحقیقبخش اول عملکرد2-1-1)مقدمه مسیر توسعه و تکامل سازمانها با تکامل خواسته ها ، نیازها […]

Read More

bmw9

-آیا فروش حضوری بر ارزش ویژه برند از دیدگاه مصرف کنندگان فروشگاه پروما در شهر تهران تاثیر دارد؟فرضیات تحقیقبا توجه به اهداف تعیین شده برای این تحقیق می توان فرضیه های تحقیق را به شرح زیر بیان نمود:فرضیه اصلی: آمیخته ترفیع بر ارزش ویژه برند فروشگاه پروما از دیدگاه مصرف کنندگان تاثیر دارد.فرضیه های فرعی […]

Read More

—178

1-2-1-2) هندسه، هندسه اسلامی(بزرگمهری، زهره؛ 1371) در کتابی تحت عنوان «هندسه در معماری» که توسط انتشارات سازمان میراث فرهنگی کشور به چاپ رسیده؛ در زمینه کاربندیها در معماری ایرانی بحث کرده است.(حاجیقاسمی، کامبیز؛ 1375) در منابع علمی مقاله-منابع تحقیقای تحت عنوان «هندسه پنهان در نمای مسجد شیخ لطفالله» که در نشریه صفه شماره(21و22) به چاپ […]

Read More

aar8

فصل اول : کلیات 1-1 :مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..21-2:بیان مسله…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..31-3:ضرورت و اهمیت انجام تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………71-4: اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………9.1-5:سوالات اساسی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………..91-6:فرضیات تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….91-7:پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..101-8:کاربردهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..131-9:استفاده کنندگان از نتیجه پایان نامه ………………………………………………………………………………………………………………………….141-10:نوآوری تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….141-11 –روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..141-12 روش گردآوری اطلاعات …………………………………………………………………………………………………………………………………………..151-13 جامعه آماری ،حجم نمونه و روش نمونه گیری ……………………………………………………………………………………………………………151-14 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ………………………………………………………………………………………………………………………………….161-15-ارزیابی ابزارهای اندازه گیری در تحقیق : روائی […]

Read More

aaz4

1-1 :مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..21-2:بیان مسله…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..31-3:ضرورت و اهمیت انجام تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………71-4: اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………9.1-5:سوالات اساسی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………..91-6:فرضیات تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….91-7:پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..101-8:کاربردهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..131-9:استفاده کنندگان از نتیجه پایان نامه ………………………………………………………………………………………………………………………….141-10:نوآوری تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….141-11 –روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..141-12 روش گردآوری اطلاعات …………………………………………………………………………………………………………………………………………..151-13 جامعه آماری ،حجم نمونه و روش نمونه گیری ……………………………………………………………………………………………………………151-14 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ………………………………………………………………………………………………………………………………….161-15-ارزیابی ابزارهای اندازه گیری در تحقیق : روائی و پایایی…………………………………………………………………………………………….171-15-1-روایی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….171-15-2-پایایی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..171-16-محدودیت […]

Read More