payanneme

٣‐١١‐ شناسایی فرورزونانس………………………………………………………………………………………………….. ٢۵فصل چهارم: مبانی علمی روشهای پیشنهادی…………………………………………………………………….٢٧۴‐١‐ از تبدیل فوریه تا تبدیل موجک………………………………………………………………………………………. ٢٨۴‐٢‐ سه نوع تبدیل موجک……………………………………………………………………………………………………. ٣٣۴‐٢‐١‐تبدیل موجک پیوسته……………………………………………………………………………………………… ٣٣۴‐٢‐٢‐ تبدیل موجک نیمه گسسته…………………………………………………………………………………….. ٣۵۴‐٣‐ انتخاب نوع تبدیل موجک…………………………………………………………………………………………… ۷۳۴‐۴‐ آنالیز مالتی رزولوشن و الگریتم DWT سریع ………………………………………………………………… ۷۳۴‐۴‐١‐ آنالیز مالتی رزولوشن …………………………………………………………………………………………. ٣٧۴‐۵‐ زبان پردازش سیگنالی ………………………………………………………………………………………………… ۴٠۴‐۶‐ شبکه عصبی […]

Read More

bew180

1-8) قلمرو تحقیقیک تحقیق علمی باید دارای حدود و شمول تا حد امکان مشخصی باشد ، زیرا تعیین حدود منطقی و صحیح به دقت علمی و ارزش علمی پژوهش خواهد افزود . این محدوده مشخص می نماید که پژوهشگر از لحاظ موضوعی ، مکانی و زمانی تحقیق را به چه نحو اجام داده است و […]

Read More

—d1183

مدیریت تمایل به بازمهندسی در فرآیندهای کاری را دارد.هدف مدیریت ارتباط با مشتری، بهبود روابط با مشتریان، و برآوردن نیازهای آن‌هاست.سیستم بازاریابی تحت وب دارای قابلیت اجرایی می‌باشد.مشتریان تحت یک سیستم الکترونیکی نظرات خود در مورد وضعیت خدمات سازمان را ارائه می‌نمایند.1-5 مدل تحقیقهمان‌طور که در شکل 1-2 هم قابل مشاهده است. ابتدا با مشخص […]

Read More

—d1220

برخی از دلایل دیگر عبارتند از:در رسیدن به اهداف اساسی سازمان مانند کاهش هزینه ها، بهبود بهره وری، توسعه محصول، توسعه خدمات مشتریان، افزایش درآمدها و غیره، شرکت ها را یاری از طریق تجزیه و تحلیل دادههای ورودی و خروجی می تواند به رسیدن BI می دهد، به این اهداف به مقدار کافی شرکت ها […]

Read More

—d1128

4-1- مقدمه434-2- معرفی روش پیشنهادی434-2-1- توسعه دانش تجاری و دانش مربوط به درک مشتریان444-2-2- تجزیه و تحلیل نیازمندی ها برای طراحی سایت454-2-3- تحلیل موقعیت سازمان در فضای رقابتی474-2-4- انجام فعالیت های تجاری در دنیای مجازی474-2-5- تهیه بازخورد از رفتار مشتریان و به روز رسانی وضعیت موجود در جهت پیشبرد اهداف سازمان 484-3- ارزیابی روش پیشنهادی […]

Read More

user8260

هدف مدیریت ارتباط با مشتری، بهبود روابط با مشتریان، و برآوردن نیازهای آن‌هاست.سیستم بازاریابی تحت وب دارای قابلیت اجرایی می‌باشد.مشتریان تحت یک سیستم الکترونیکی نظرات خود در مورد وضعیت خدمات سازمان را ارائه می‌نمایند.1-5 مدل تحقیقهمان‌طور که در شکل 1-2 هم قابل مشاهده است. ابتدا با مشخص کردن خواسته‌های مشتریان تحت سیستمی الکترونیکی و شناسایی […]

Read More

user6-715

2-8-2- دسته بندی192-8-3- خوشه بندی 192-9- خلاصه فصل20فصل سوم213- مروری بر تحقیقات انجام شده223-1- مقدمه223-2- مدل معرفی شده توسط دیان و داگلاس223-2-1- تعریف تبعیض قیمت گذاری233-2-2- معنای هزینه تغییر243-3- روش معرفی شده توسط لی و فنگ243-3-1- شخصی سازی سرویس253-3-2- بهبود طراحی سایت253-3-3- ارزیابی اثربخشی تبلیغات263-3-4- یاری رساندن به انتخاب نوع محصولات263-4- شخصی سازی وب273-5- سیستم […]

Read More

bew203

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….بیان مسئله ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….ضرورت و اهمیت تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………….اهداف تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………سوالات تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….چهارچوب نظری تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………..فرضیه های تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………………..تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها …………………………………………………………………………………………………………………..قلمرو تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….فصل دوم : ادبیات تحقیق2-1) بخش اول:عملکرد شرکت ها ………………………………………………………………………………………………………………………2-1-1) مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..2-1-2) تشریح مفهوم عملکرد……………………………………………………………………………………………………………………………………2-1-3) تعریف ارزیابی عملکرد…………………………………………………………………………………………………………………………………..2-1-4) اهمیت ارزیابی عملکرد…………………………………………………………………………………………………………………………………2-1-5) فرایند ارزیابی عملکرد……………………………………………………………………………………………………………………………………2-1-6) اندازه گیری عملکرد…………………………………………………………………………………………………………………………………….. صفحه282929313233404144474849545560606365667172عنوان 2-1-7) طبقه بندی […]

Read More

bew206

چهارچوب نظری ، بنیانی است که تمامی تحقیق بر آن استوار می شود. این چهارچوب ، شبکه ای است منطقی ، توصیفی و پرورده مشتمل بر روابط موجود میان متغیرهایی که در پی اجرای فرآیندهایی چون مصاحبه ، مشاهده و بررسی پیشینه شناسایی شده اند. چهارچوب نظری روابط میان متغیرها را روشن می کند.همانگونه که […]

Read More

bew188

3.1.ضرورت و اهمیت موضوع تحقیقهمگونی و مشابهت محصولات،کیفیت خدمات ارائه شده به مشتریان را به عنوان عامل اصلی که بایستی در استراتژی های رقابتی تحلیل شود،مطرح کرده است.تحقیقات زیادی در زمینه کیفیت خدمات در ایران و سایر کشورها انجام شده است. اما اکثر تحقیقات نقش پراهمیت کارکنان در ارائه خدمات برتر رانادیده گرفته اند.یکی از […]

Read More