–446

منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………………….109منابع انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………….115ضمائم……………………………………………………………………………………………………………………………….119فهرست جداولعنوان صفحهجدول1-4. فروانی، درصد و درصد تجمعی دانش آموزان بر حسب جنسیت……………………………………….60جدول 2-4. فروانی، درصد و درصد تجمعی دانش آموزان بر حسب رشته تحصیلی……………………………60جدول 3-4. فروانی، درصد و درصد تجمعی دانش آموزان بر حسب پایه تحصیلی……………………………..61جدول 4-4. فروانی، درصد و درصد تجمعی دانش آموزان بر حسب سال تولد…………………………………..61جدول 5-4. فروانی، درصد و […]

Read More

–476

این تعهد می بایست در حضور نماینده پژوهش امضاء و اثر انگشت شود.220980078232000 معاونت پژوهش و فناوریبه نام خدامنشور اخلاق پژوهشبا یاری از خداوند سبحان و اعتقاد به این که عالم محضر خداست و همواره ناظر بر اعمال انسان و به منظور پاس داشت مقام بلند دانش و پژوهش و نظر به اهمیت جایگاه دانشگاه […]

Read More

–557

3ـ جرم عدالتخواهی کاذب…………………………………………………………………………….334ـ جرم سازمانیافته………………………………………………………………………………………….34ب ـ تفکیک انگیزه از سایر مفاهیم جرمشناسی……………………………………………………………….341ـ علت………………………………………………………………………………………………………….352ـ شرط…………………………………………………………………………………………………………363ـ عامل…………………………………………………………………………………………………………37گفتار دوم ـ تحلیل روانشناختی انگیزه……………………………………………………………………………………39الف ـ ماهیت انگیزه از دیدگاه روانشناختی……………………………………………………………………40ب ـ اقسام انگیزه از دیدگاه روانشناختی……………………………………………………………………….41فصل دوم ـ کیفیت تأثیرگذاری انگیزه در حقوق جزامبحث اول ـ تأثیر انگیزه در تحقق جرم…………………………………………………………………………………………….45گفتار اول ـ انگیزه به عنوان عنصر تشکیلدهنده […]

Read More

user8340

دوره الکترونیکی – 36% یوکسال ترک و اینان (2006) کار آموزی بر خط – 54.2% پارک (2009)آمار افت تحصیلی در آموزش الکترونیکی را این‌گونه میتوان جمعبندی کرد:افت تحصیلی در تحصیل الکترونیکی به مراتب بیشتر از حضوری است.نرخ افت تحصیلی متفاوت است اما متوسط افت تحصیلی 32 درصد در آموزشهای الکترونیکی مشهود است.هر چند تردیدی بر […]

Read More

user6-739

2-1-2-6-1- فقدان اتحاد28 2-1-2-6-2- نبود حمایت گروهی282-1-2-7- شاخصههای عوامل کارراهه292-1-2-7-1- بازنشستگی292-1-2-7-2- حد بهینه استرس292-1-2-8- نشانههای استرس302-1-2-8- منابع استرس شغلی312-1-2-8- 1- استرس های ناشی از شغل332-1-2-8- 2- استرس های ناشی از مسائل اجتماعی342-1-2-8- 3- استرسهای ناشی از شرایط خانوادگی342-1-2-8-4-مهاجرت352-1-2-9- علائم استرس352-1-2-9-1- علائم جسمانی352-1-2-9-2- علائم روانی و رفتاری362-1-2-10- پیآمدهای ناشی از استرس شغلی382-1-2-11- نظریهها و الگوهای استرس402-1-2-11-1- […]

Read More

me27

همانطوری که اشاره شد ازدواجهای فامیلی نقش گسترده ای در تولد چنین کودکانی دارند و با وجودیکه از سال 1960 تاکنون به دلیل مشاهده عواقب و آثار سوء ازدواجهای خویشاوندی برسلامت کودکان و به دنبال آن قانون ممنوعیت ازدواج خویشاوندی در نقاط مختلف جهان به ویژه اروپا و آمریکا برقرار شده ولی هنوز شاهد ازدواجهای […]

Read More

dad90

برنامه آموزش مهارت‌های زندگی از رویکردهای پیشگیرانه نشأت می‌گیرد و این رویکردها پیشگیرانه مبتنی بر روانشناسی پیشگیری اجتماعی می‌باشد که هدف آن آموزش و ترویج شایستگی‌هاست.(کلینگمن،1998)‌ 1-4 فرضیات پژوهشدر این پژوهش فرضیه‌های زیر مطرح است.1- آموزش مهارت‌های زندگی بر سلامت روان افراد تأثیر دارد.2- آموزش مهارت‌های زندگی بر کاهش نشانه‌های جسمانی افراد تأثیر دارد.3- آموزش […]

Read More

dad91

بسیاری از حادثه‌های ضمن کار براثر استرس شغلی اتفاق می‌افتد بگونه‌ای که طی مطالعات انجام شده هر ساله قریب به دومیلیون شاغل براثر حادثه‌های ناشی از کار دچار آسیب‌های معلولیت‌زایی شوند و هرسال 15000 نفر دراثر حادثه‌های ناشی از کار، جان خود را از دست می‌دهند.اکثر افرادی که کشیک شبانه دارند بیشتر جزء کسانی هستند […]

Read More

bew228

5-1 مقدمه………………………………………………. ………………………………………………. ………………………………………………. …………… 2955-2 جداول خلاصه یافتههای تحقیق: تمهای اصلی و فرعی………………………………………………. ……………………………………2965-3 گامی به سوی یک نظریهی عام در خصوص تبدیلخواهی جنسی…………………………………………………………………….3125-4 نتیجهگیری پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………..3215-4-1 پاسخ به پرسش‌های پژوهش………………………………………………………………………………………………………………….3215-4-2 تجزیه و تحلیل و نتیجه‌گیری………………………………………………………………………………………………………………..3255-5 محدودیت‌های پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………3285-6 پیشنهادهای پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………….331فهرست منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………………………………………………….332فهرست منابع انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………………………………….337 فهرست جداولجدول(3-1) جدول مشخصات مشارکتکنندگان MtF ………………………………………………………………………..100جدول (3-2) جدول مشخصات مشارکتکنندگان […]

Read More

dad47

نظریه صافی35نظریه دلبستگی38نظریه یادگیری اجتماعی40آمادگی ازدواج41طلاق46آمار طلاق47اثرات طلاق بر نوجوانان50موضوعات عاطفی50موضوعات فرزندپروری51اثرات طلاق بر فرزندان و بزرگسالان52نگرش54تعریف مفهوم نگرش55ویژگی های نگرش56عناصر نگرشی به عنوان مبنای نگرش ها57نگرش های مبتنی بر شناخت58نگرش های مبتنی بر عواطف58نگرش های مبتنی بر رفتار60چگونگی شکل گیری نگرش ها60نگرش های ازدواج62عوامل موثر بر نگرش به ازدواج74عامل خانواده و والدین74عامل جنسیت76عامل رسانه77عوامل […]

Read More