–283

2-1- منطقه مورد مطالعه ……………………………………………………………………………………………………………………….212-1-1- توپوگرافی و فیزیوگرافی ……………………………………………………………………………………………………………212-1-2- هوا و اقلیمشناسی ……………………………………………………………………………………………………………………..212-2- روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………..222-2-1- مطالعات کتابخانهای و اقدامات اولیه …………………………………………………………………………………………222-2-2- تهیه نقشه پارامترهای موثر در ایجاد رواناب ……………………………………………………………………………..232-2-2-1- خطوط توپوگرافی و تهیه نقشه DEM منطقه ……………………………………………………………………..232-2-2-2- نقشه ارتفاع از سطح دریا……………………………………………………………………………………………………….232-2-2-3- نقشه شیب………………………………………………………………………………………………………………………………242-2-2-4- نقشه جهت شیب ………………………………………………………………………………………………………………….252-2-2-5- تهیه و تکمیل نقشه همباران و […]

Read More

–6

چکیده1فصل اول « بررسی آنالیز استاتیکی غیر خطی »1-1- مقدمه31-2- مروری بر روشهای تحلیل لرزهای سازه ها51-2-1- تحلیل استاتیکی معادل51-2-2- تحلیل دینامیکی خطی61-2-2-1- تحلیل دینامیکی طیفی یا تحلیل مودال71-2-2-2- تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی خطی71-2-3- تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی غیرخطی81-3- تحلیل پوش آور مرسوم91-3-1- مطالعه مقایسه ای آنالیز استاتیکی غیرخطی با آنالیز دینامیکی غیرخطی91-3-2- اساس تحلیل […]

Read More

dad100

چکیدهآگاهی از تنوع ژنتیکی و مدیریت منابع ژنتیکی به عنوان گام مهم برنامه‌های به‌نژادی تلقی می‌شوند. در این تحقیق به منظور بررسی تنوع ژنتیکی 19 صفت زراعی و مورفولوژیک ، شامل 14 صفت کمی و 5 صفت کیفی، تعداد 100 نمونه گلرنگ زراعی((Carthamus tinctorius L. در مزرعه تحقیقاتی مؤسسه تحقیقات کشاورزی دیم- سرارود در سال […]

Read More

matn asli

2- اصل رعایت حقوق: التزام به رعایت کامل حقوق پژوهشگران و پژوهیدگان (انسان، حیوان و نبات) و سایر صاحبان حق3- اصل مالکیت مادی و معنوی: تعهد به رعایت کامل حقوق مادی و معنوی دانشگاه و کلیه همکاران پژوهش4- اصل منافع ملی: تعهد به رعایت مصالح ملی و در نظر داشتن پیشبرد و توسعه کشور در […]

Read More

aar1

4) Use & Maintenance : این مرحله شامل استفاده از محصول بصورتی است که فواید مورد انتظار را حاصل نماید . در طول این فاز باید جنبه هایی مانند کارایی، تناسب و کفایت مورد توجه قرار گیرد . همچنین هنگامیکه سیستم پیاده سازی شد باید نگهداری شود و مشکلات آن برطرف گردیده و نیازمندی های […]

Read More

—116

فهرست مطالبعنوان….صفحهفصل اول: مقدمه و مروری بر تحقیقات کذشته1-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………….21-2- هدف و ضرورت تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………..51-3-. تعریف استحصال رواناب و اهمیت بررسی آن…………………………………………………………………………………..61-4- مزایای بهرهگیری از سیستمهای استحصال آب……………………………………………………………………………..101-5- سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS……………………………………………………………………………………………………111-5-1- تعریف GIS…………………………………………………………………………………………………………………………………121-5-2- مزایای استفاده از GIS……………………………………………………………………………………………………………….121-6- مرور منابع ………………………………………………………………………………………………………………………………………131-7- طبقهبندی روشهای استحصال آب باران و سامانه سطوح آبگیر……………………………………………………161-8- انواع سازههای استحصال آب ………………………………………………………………………………………………………….18فصل دوم: […]

Read More

21

6-2- مقاطع تحصیلی آموزش و پرورش در ایران 421-6-2- دوره ابتدایی 422-6-2- دوره راهنمایی تحصیلی (متوسطه اول) 423-6-2- دوره متوسطه عمومی 434-6-2- دوره پیش دانشگاهی 437-2- ضوابط و استانداردهای مربوط به خدمات آموزشی 441-7-2- استانداردهای آموزشی و تعداد دانش آموزان در مدارس ابتدایی و راهنمایی 458-2- مدرسه هوشمند 471-8-2- پیشینه هوشمندسازی مدارس 482-8-2- اهداف ایجاد […]

Read More

—d1924

نام خانوادگی دانشجو: خورشیدی میانایی نام: کمیلعنوان پایاننامه: مکانیابی عرصههای مناسب استحصال آب باران با استفاده از الگوی سطح منبع متغیر و سیستم اطلاعات جغرافیایی در مراتع حوزه آبخیز سمبورچای، استان اردبیلاستاد راهنما : دکتر اباذر اسمعلی عوری و دکتر اردوان قربانیمقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد رشته: منابع طبیعی گرایش: مرتعداری دانشگاه: محقق اردبیلیدانشکده: کشاورزی- گروه […]

Read More

8فصل چهارم

(4-8) که(4-9) نیروهای کنترلی ولتاژ هایی هستند که به سیم‌پیچ‌ها اعمال می‌شوند با شرط . در این کار ماشین‍های تحت تحریک همانند ماشینهای (Under actuated ) می‌باشند. یعنی ماشین‌هایی که ولتاژها می توانند فقط به سیم‌پیچ‌های استاتور اعمال می‌شوند(یعنی موتور القایی)یا به هر دو سیم‌پیچی‌های استاتور و رتور (یعنی موتور سنکرون با سیم‌پیچی محلی) مورد […]

Read More

—d1174

شکل 2-15: شبکه تک لایه برگشتی …………………………………………………………………………………….41شکل 4-1 : نمودار سرعت بر حسب تراکم ……………………………………………………………………………. 79شکل 4-2 : نمودار سرعت بر حسب جریان ………………………………………………………………………….. 80شکل 4-3 : نمودار زمان سفر بر حسی تقاضا …………………………………………………………………………82شکل 4-4 : نمودار تقاضا بر حسب عرضه …………………………………………………………………………….. 89عنوان صفحهشکل 4-5: نمودار هزینه متوسط و جانبی …………………………………………………………………………… 92شکل 4-6 : جریان […]

Read More