–68

2-1- مبانی نظری……………………………………………………………………………………………………………………………………………162-2- سازمان دانش بنیان و داراییهای فکری……………………………………………………………………………………………….172-3- تعاریف مختلف سرمایه فکری……………………………………………………………………………………………………………….182-4- ویژگیهای سرمایه فکری……………………………………………………………………………………………………………………..202-5- اجزای سرمایه فکری…………………………………………………………………………………………………………………………….212-5-1- سرمایه انسانی……………………………………………………………………………………………………………………….222-5-2- سرمایه ساختاری (سازمانی)…………………………………………………………………………………………………242-5-3- سرمایه ارتباطی (مشتری)…………………………………………………………………………………………………….252-6- دلایل توجه به اندازهگیری سرمایه فکری……………………………………………………………………………………………..262-7- روشهای اندازهگیری سرمایه فکری……………………………………………………………………………………………………..272-8- اهداف اندازهگیری سرمایه فکری…………………………………………………………………………………………………………..282-9- مزایا و معایب روشهای اندازهگیری سرمایه فکری………………………………………………………………………………292-10- مدلهای متداول اندازهگیری سرمایه فکری……………………………………………………………………………………….292-10-1- مدل کارت […]

Read More

bew180

ج) قلمرو زمانیقلمرو زمانی مورد بررسی زمستان 1391 و بهار و تابستان 1392 می باشد .فصل دوم مروری بر ادبیات تحقیقبخش اول : عملکرد بخش دوم : مبانی و مفاهیم مدیریّت زنجیره تآمینبخش سوم : مبانی و مفاهیم مزیّت رقابتیبخش چهارم : پیشینه تحقیقبخش اول عملکرد2-1-1)مقدمه مسیر توسعه و تکامل سازمانها با تکامل خواسته ها […]

Read More

aar1

شکل 1 طیف تحقیقات بر روی ERPبا توجه به گستردگی بحث و محدودیت زمانی، در این تحقیق بر روی یک مبحث بصورت متمرکز کار خواهد شد . لذا تحقیق مورد نظر در این تحقیق در سمت چپ طیف و از جنس تحقیقات تخصصی است . در این تحقیق قصد ارزیابی آمادگی برای بکارگیری سیستم برنامه […]

Read More

—d1379

34455566810121313141515161719202122222627282935353638393941424445474950565757627275757676777879808082828383858586868696101105105109110110111112120137 فهرست مطالب فصل اول- کلیات پژوهش1-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………..1-2- ضرورت و اهمیت موضوع………………………………………………………………………………………………………………….1-3- بیان مسأله………………………………………………………………………………………………………………………………………..1-4- اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………..1-5- سوالات پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………….1-6- روش پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………..1-7- قلمرو پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………….1-8- تعریف واژه‌ها و اصطلاحات……………………………………………………………………………………………………………… 1-8-1- تعاریف مفهومی………………………………………………………………………………………………………………………… 1-8-2- تعاریف عملیاتی…………………………………………………………………………………………………………………………1-9-ساختار کلی پایان نامه………………………………………………………………………………………………………………………..فصل دوم: ادبیات پژوهش2-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 2-2- مدیریت دانش…………………………………………………………………………………………………………………………………2-2-1-گذری بر مدیریت دانش……………………………………………………………………………………………………2-2-2-دانش……………………………………………………………………………………………………………………………. 2-2-2-1- روابط داده،اطلاعات و دانش…………………………………………………………………………………………2-2-2-2- داده………………………………………………………………………………………………………………………….2-2-2-3-اطلاعات …………………………………………………………………………………………………………………2-2-3-طبقه بندی انواع دانش…………………………………………………………………………………………………………………….2-2-4-منابع […]

Read More

—d1195

فصل دومادبیات پژوهشادبیات پژوهشمقدمه با توجه به مطالب بیان شده در فصل اول، در این فصل برآنیم تا به بررسی ادبیات موضوعی و بررسی پارهای از کارهای صورت پذیرفته در حوزه پژوهش بپردازیم. بدین منظور ابتدا مروری اجمالی خواهیم داشت بر مفاهیم کلی و زیربنایی مدیریت استراتژیک و به طور خاص مفاهیمی همچون رسالت یا […]

Read More

user8334

ضرورت تحقیق بیبرنامگی و نداشتن چشمانداز بلندمدت معمولا یکی از عوامل اصلی شکست و بی انگیزگی در سازمانهاست که این امر خصوصا در کشور ما بسیار متداول و مرسوم است. برای تعیین یک چشمانداز و نیز برنامهریزی استراتژیک هر سازمان، پیش از هرچیز نیازمند داشتن دانش کامل و صحیح و شناخت وضعیت فعلی و آینده […]

Read More

dad76

2-2-10-1 چارچوبهای مدیریت تجربه مشتری (اسمیت و ویلر، 2002)………………………………………………………..21 2-2-10-2 چارچوبهای مدیریت تجربه مشتری (کیسکا، 2002) ………………………………………………………………….22 2-2-11 استراتژیهای مدیریت تجربه مشتری…………………………………………………………………………………………………….24 2-2-12 چرخه برنامههای تجربه مشتری …………………………………………………………………………………………………………..25 2-2-13 فرایند مدیریت تجربه مشتری ………………………………………………………………………………………………………………25 2-2-14 مزایای مدیریت تجربه مشتری ……………………………………………………………………………………………………………..25 2-2-15 ارزیابی و طراحی مدل مدیریت تجربه مشتری ……………………………………………………………………………………….26 2-2-16 مراحل چهارگانه اجرای مدیریت تجربه […]

Read More

bew188

حال این سوالات مطرح می شود که آیا در سازمان تامین اجتماعی استان البرزاهمیت بازاریابی درونی مورد توجه است یا خیر؟آیا سازمان تامین اجتماعی استان البرز ،فعا لیتها و اقدامات بازاریابی درونی را انجام می دهد یا خیر؟سطح فعالیتهای انجام شده در سازمان تامین اجتماعی در زمینه بازاریابی درونی به چه میزانی است؟و مهمترین سئوال […]

Read More

bew189

فصل اول : در این فصل پرداختن به تبیین موضوع تحقیق ، اهمیت ضرورت ، اهدف ، سوالات ، فرضیه ها و متغیر های تحقیق مد نظر قرار گرفته است .فصل دوم : در این فصل کلیات روش تحقیق بکار گرفته شده در تحقیق حاضر مورد بررسی قرار گرفت . پرسشنامه محقق ساخت، ابزار جمع […]

Read More

bew196

« گرندویل کلیزر»ذلک فضل من الله و کفی بالله علیما « آیه 70 سوره نساء»چنین فضل از سوی یکتا خداست که داناییش بس همه خلق راستبا تقدیر و تشکر از اساتید فرهیخته و فرزانه :استاد گرامی جناب آقای دکتر حسین گنجی نیا استاد گرامی جناب آقای دکتر محمد رضا آزاده دل که راهنما و راهگشای […]

Read More