–68

1-8- جامعۀ آماری، روش نمونهگیری، حجم نمونه……………………………………………………………………………………….101-8-1- جامعۀ آماری……………………………………………………………………………………………………………………….101-8-2- روش نمونهگیری…………………………………………………………………………………………………………………101-8-3- حجم نمونه………………………………………………………………………………………………………………………….101-9- متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………..101-9-1- متغیرهای مستقل……………………………………………………………………………………………………………….101-9-2- متغیرهای وابسته………………………………………………………………………………………………………………..111-10- استفادهکنندگان از نتایج پژوهش……………………………………………………………………………………………………….111-11- تعریف مفهومی واژهها و اصطلاحات…………………………………………………………………………………………………..111-11-1- تعریف سرمایه فکری……………………………………………………………………………………………………….111-11-1-1- تعریف کارایی سرمایه به کار گرفته شده……………………………………………………..121-11-1-2- تعریف کارایی سرمایه انسانی……………………………………………………………………….121-11-1-3- تعریف کارایی سرمایه ساختاری…………………………………………………………………..121-11-2- تعریف سرمایه در گردش…………………………………………………………………………………………………..121-11-3- عملکرد مالی و ارزیابی عملکرد………………………………………………………………………………………….121-12- […]

Read More

—d1195

ساختار پایاننامه ساختار این پایان نامه شامل پنج فصل به شرح زیر میباشد:فصل اول در خصوص بیان کلیات پژوهش و چرایی و چگونگی انجام آن بود.فصل دوم پیرامون ادبیات پژوهش و پیشنهی آن است که در آن مباحث و مفاهیم مربوط به سیستمهای اطلاعاتی، سیستمهای اطلاعاتی استراتژیک، برنامهریزی راهبردی سازمان، رسالت و چشمانداز آینده سازمان، […]

Read More

user8334

فصل سوم مربوط به روش پژوهش بوده و در آن پس از توجیه و تشریح کامل ارتباط میان سیستمهای اطلاعاتی استراتژیک و سیستمهای چندعاملی، تناظری میان این سیستمها برقرار گردیده و بر مبنای این نگاشت، چگونگی فرمولهسازی متغیرهای سازمانی، علیالخصوص پارمترهای مربوط به طراحی وضعیت ایدهآل سازمان مورد بحث قرار گرفته و نهایتا یک مدل […]

Read More

bew116

تاییدیه اعضاء هیات داوران حاضر در جلسه دفاع از پایان نامهاعضای هیئت داوران ،نسخه نهایی رساله آقای جواد علیپورتحت عنوان : بررسی تأثیر بکارگیری دولت الکترونیک بر ارتقاء پاسخگویی در ادارات دولتی شهرستان ملکان را از نظر شکل و محتوا بررسی نموده ،پذیرش آن را جهت نیل به درجۀ کارشناسی ارشد مورد تایید قرار دادند.اعضاءهیئت […]

Read More

–106

تقدیم بــه: این پایان نامه را به مشوقین اصلیم در زندگی، پدر و مادر عزیزم تقدیم مینمایم. کسانیکه از آنها راه و رسم پرواز کردن، اسقامت و صبوری در زندگی را آموختم. چکیده:مرور بر روی ادبیات نوآوری نشان میدهد که در دو دههی اخیر، تغییرات سیستماتیک و بنیادی در روشی که شرکتها برای فعالیتهای نوآورانه […]

Read More