–283

فصل دوم: مواد و روش تحقیق2- مواد و روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………212-1- منطقه مورد مطالعه ……………………………………………………………………………………………………………………….212-1-1- توپوگرافی و فیزیوگرافی ……………………………………………………………………………………………………………212-1-2- هوا و اقلیمشناسی ……………………………………………………………………………………………………………………..212-2- روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………..222-2-1- مطالعات کتابخانهای و اقدامات اولیه …………………………………………………………………………………………222-2-2- تهیه نقشه پارامترهای موثر در ایجاد رواناب ……………………………………………………………………………..232-2-2-1- خطوط توپوگرافی و تهیه نقشه DEM منطقه ……………………………………………………………………..232-2-2-2- نقشه ارتفاع از سطح دریا……………………………………………………………………………………………………….232-2-2-3- نقشه شیب………………………………………………………………………………………………………………………………242-2-2-4- […]

Read More

aaz5

3-2. روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………413-3. روش سنجش و ارزیابی کیفیت محیط مسکونی……………………………………………………………….423-4. روش گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………….443-5. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات……………………………………………………………………………………..443-6. روایی و پایایی پرسشنامه………………………………………………………………………………………………453-7. جامعه آماری، روش نمونهگیری و تعداد نمونه…………………………………………………………………46منابع و مأخذ………………………………………………………………………………………………………………………48فصل چهارم : بررسی نمونه مورد مطالعه (روستاهای حسن آباد و نایسر)………………………………494-1. مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………504-2. موقعیت جغرافیایی……………………………………………………………………………………………………..504-3. جغرافیای انسانی- اقتصادی منطقه مورد مطالعه………………………………………………………………..50  برای دانلود فایل […]

Read More

—116

1-5-1- تعریف GIS…………………………………………………………………………………………………………………………………121-5-2- مزایای استفاده از GIS……………………………………………………………………………………………………………….121-6- مرور منابع ………………………………………………………………………………………………………………………………………131-7- طبقهبندی روشهای استحصال آب باران و سامانه سطوح آبگیر……………………………………………………161-8- انواع سازههای استحصال آب ………………………………………………………………………………………………………….18فصل دوم: مواد و روش تحقیق2- مواد و روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………212-1- منطقه مورد مطالعه ……………………………………………………………………………………………………………………….212-1-1- توپوگرافی و فیزیوگرافی ……………………………………………………………………………………………………………212-1-2- هوا و اقلیمشناسی ……………………………………………………………………………………………………………………..212-2- روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………..222-2-1- مطالعات کتابخانهای و اقدامات اولیه …………………………………………………………………………………………222-2-2- […]

Read More

—d1924

چکیده: در مراتع مناطق جغرافیایی خشک و نیمهخشک دسترسی به آب مهمترین اولویت است. این اهمیت فقط برای مصرف گلههای دامی نیست بلکه به خاطر زیستن و بقا مرتعداران در این مناطق جغرافیایی نیز میباشد. به همین دلیل آب اساسیترین نیاز بهرهبرداران از مراتع در مناطق خشک و نیمهخشک است. در این تحقیق فاکتورهای تاثیرگذار […]

Read More

—d1522

1-7) تعریف واژه ها واصطلاحات پژوهش 10فصل دوم- مبانی نظری وپیشینه پژوهشمقدمه….………… 13 مبانی نظری پژوهش13چاقی………………………………………………………………………………………………………………………………………………….13) تنظیم تعادل انرژی142-2-3) کنترل اشتها و هموستاز انرژی15هیپوتالاموس172-2-5) سیگنال های عصبی و هورمونی کنترل اشتها 182-2-6) سیستم کنترل مرکزی202-2-7)کنترل محیطی اشتها22تنظیم کننده های وزن و متابولیسم بدن23) نروپپتایدها242-3-1-1) نوروپپتید Y (NPY)242-3-1-2)ارکسین252-3-1-3)گالانین262-3-1-4) نوروپتیید w-23272-3-2)هورمون ها272-3-2-1)گرلین272-3-2-2)ابستاتین282-3-2-3)لپتین29نوروپتیید w30گیرنده های NPW31توزیع مرکزی NPW322-4-3) […]

Read More

—d1738

حیوانات نشخوارکننده (گاو، گوسفند، بز و غیره) آنزیم‌های تجزیه‌کننده فیبر را نمی‌سازند و برای استفاده از ترکیبات دیواره سلولی گیاهان متکی به میکروارگانیسم‌های مستقر در دستگاه گوارش خود می‌باشند به این ترتیب که حیوان برای میکروارگانیسم‌ها زیستگاهی فراهم می‌کند به نام شکمبه و در عوض میکروارگانیسم‌ها نیز با تخمیر خوراک و تولید انواع اسیدها، پروتئین‌های […]

Read More

—d1220

عنوان صفحه50806061800 TOC f h z t “جداول;1” جدول 2-1: خلاصه مطالعات داخلی PAGEREF _Toc412823313 h 48جدول 2-2: خلاصه مطالعات داخلی PAGEREF _Toc412823314 h 51جدول 3-1: مقیاس و طیف سنجش متغیرها PAGEREF _Toc412823315 h 58جدول 3-2: سطوح متغیرهای تحقیق PAGEREF _Toc412823316 h 64جدول 3-3: ضریب پایایی پرسشنامه PAGEREF _Toc412823317 h 68جدول4-1: فراوانی مربوط به جنسیت […]

Read More

user8287

22 1-3-2-2- سرمایه اجتماعی رسمی و غیر رسمی22 2-3-2-2- سرمایه اجتماعی متراکم و غیر متراکم22 3-3-2-2- سرمایه اجتماعی درون نگر و برون نگر23 4-3-2-2- سرمایه اجتماعی گسسته و پیوسته24 5-3-2-2- سرمایه اجتماعی زنجیره ای24252627272830313132324-2-2- سطوح خرد و کلان سرمایه اجتماعی 5-2-2- مؤلفه های سرمایه اجتماعی 6-2-2- منابع سازنده سرمایه اجتماعی7-2-2-قالب و ظرف شکل گیری سرمایه […]

Read More

user8275

همچنین استفاده از اطلاعات و نتایج موجود در پایان نامه بدون ذکر مرجع، مجاز نمی باشد.تقدیردر اینجا لازم است که از زحمات مادر، پدر و همسر گرامی خود تشکر و قدر دانی کنم. بی تردید، بدون حمایت های آنها، عبور از این مسیر برای من ممکن نبود.از استادان محترم، مجید عمیدپور، حسین صیادی، علی بهبهانینیا […]

Read More

user8250

گیرنده های NPW31توزیع مرکزی NPW322-4-3) توزیع محیطی NPW33 توزیع NPBWR1-2 34تنظیم تغذیه ومتابولیسم انرژی بوسیله NPW35عملکرد اندوکرین NPW37کورتیزول38کورتیزول و فعالیت بدنی39متابولیسم انرژی در فعالیت ورزشی41فعالیت ورزشی فزاینده و شدید41فعالیت ورزشی دراز مدت41تاثیرات اسمولاریته بروی هورمون ها42ارتباط کورتیزول با واسطه های متابولیکی43ارتباط هورمون کورتیزول با اسید لاکتیک44ارتباط هورمون کورتیزول با کراتینین44کورتیزول و چاقی452-5-5-1) لینک پتانسیل بین […]

Read More