Neda Bathaei

8-1 روشهای پیاده سازی سیستم فراپهن باند ………………………….. …………………………………………………… 161-8-1 سیستم ……………………………………..(Code Division Multiple Access) CDMA 162-8-1 سیستم ………. (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) OFDM 18.2 فصل دوم: مخلوطکنندههای فرکانسی ………………………………………………….MIXER 191-2 تاریخچه ………………………………………………………. ………………………………………………………………………….. 202-2 انواع میکسر ………………………………………………………. …………………………………………………………………….. 21 و1-2-2 میکسرهای غیر فعال …………………………………………………………………………………… 22 …………………….2-2-2 میکسر گیلبرت ………………………………………………………………………………………………………………….. 243-2 کاربرد میکسر …………………………………………………………………………………………………………………………… 284-2 […]

Read More

=27

بیورسپتور هایی که در حسگرهای زیستی مورد استفاده قرار می گیرند به شرح ذیل می باشند:1. آنزیم 2. آنتی بادی 3. گیرنده های سلولی 4. اسیدهای نوکلئیک DNA یا RNA5. میکرو ارگانیسم یا سلول کامل 6. بافت 7. گیرنده های سنتتیکآشکارساز و مبدل: که پس از واکنشِ ماده‌ای خاص با پذیرنده‌هایِ زیستی، وارد عمل می‌شوند […]

Read More

—85

3-3-11- فعالیت آنزیم سوپراکسید دسموتاز (SOD)293-4- تجزیه و تحلیل داده‌ها29فصل چهارم: نتیجه گیری4-1- عمر گلجایی314-2- کاهش وزن تازه گل324-3- درصد ماده خشک334-4- قطر گل344-5- کاهش درصد مواد جامد محلول در آب (TSS)354-6- میزان پروتئین گلبرگ364-7- میزان کاروتنوئید گلبرگ374-8- جذب آب384-9- جمعیت باکتریایی در ته ساقه394-10- جمعیت باکتریایی در محلول نگهداری گل‌ها404-11- فعالیت آنزیم سوپر اکسید […]

Read More

—103

1-24- ضدعفونی محیط کشت 301-25- قهوه ای شدن بافت های گیاهی 301-26- روش های ریزازدیادی 321-27- جنین زایی غیر جنسی 321-28- کشت مرسیتم 331-29- باززایی 341-30- باززایی گیاهان کشت شده 341-31- مراحل ریزازدیادی از طریق کشت درون شیشه ای 351-32- استقرار در محیط کشت 351-33- ایجاد شاخساره و پرآوری و تکثیر انبوه از طریق کشت […]

Read More

—d1926

فهرست نمودار‌ها TOC h z t “نمودار,6” نمودار3-1 پارامترهای ژنتیکی جمعیت استان کرمانشاه برحسب درصد PAGEREF _Toc409966026 h 60نمودار3-2 پارامترهای ژنتیک جمعیت استان یزد برحسب درصد PAGEREF _Toc409966027 h 64 چکیدهبررسی تنوع ژنتیکی اقوام ایرانی با استفاده از STRمونا داودبیگی بررسی تنوع ژنتیکی در جمعیت‏ها با استفاده ار تعیین فراوانی آللی و پارامترهای ژنتیکی روش […]

Read More

—d1522

عملکرد اندوکرین NPW37کورتیزول38کورتیزول و فعالیت بدنی39متابولیسم انرژی در فعالیت ورزشی41فعالیت ورزشی فزاینده و شدید41فعالیت ورزشی دراز مدت41تاثیرات اسمولاریته بروی هورمون ها42ارتباط کورتیزول با واسطه های متابولیکی43ارتباط هورمون کورتیزول با اسید لاکتیک44ارتباط هورمون کورتیزول با کراتینین44کورتیزول و چاقی452-5-5-1) لینک پتانسیل بین کورتیزول و اشتها46اثرات مضر چاقی ناشی ازکورتیزول46تیروکسین47تاثیر تیروکسین بر متابولیسم: 47بی حرکت حاد و مزمن بر […]

Read More

user8328

4-3-1 مقایسه اثرات عصاره بومادران (دوز 60 میلی گرم بر کیلوگرم) به عنوان گروه آزمایش با اثرات حلال هم حجم عصاره (اتانول 70 درصد) به عنوان گروه کنترل بر روی فشار خون PAGEREF _Toc398906183 h 324-3-2 مقایسه اثرات عصاره بومادران (دوز 60 میلی گرم بر کیلوگرم) به عنوان گروه آزمایش با اثرات حلال هم حجم […]

Read More

user8336

اولترا سونوگرافی برای هدایت سوزن طی عمل بیوپسی سوزنی از گره های لنفاوی سودمند است(1). . Aانواع تکنولوژی های نوری برای کمک به تشخیص SCC شامل انواع زیر می باشد:Chemiluminescent : در این روش دهانشویه اسید استیک 1% قبل از اعمال نور استفاده می شود تا دبری ها را حذف کند. سپس نور سفید- آبی […]

Read More

user8300

3-2-2- مواد لازم جهت تهیه آنزیم لیپاز درون سلولی TTL 263-2-2-1- سوش باکتری 263-2-2-2- مواد مورد نیاز برای ترانسفورماسیون 263-2-2-3- مواد مورد نیاز برای کشت باکتری و استخراج عصاره سلولی 263-2-2-4- مواد مورد نیاز برای تخلیص آنزیم لیپاز 263-2-2-5- مواد مورد نیاز برای سنجش کمی میزان پروتئین و ژل SDS PAGE 273-2-3- مواد مورد نیاز […]

Read More

user8304

1- 2هدف از مطالعه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….4فصل دوم:کلیات و مرور منابع2-1کلیات…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..52-2 فلزات سنگین………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..62- 2- 1منشأ فلزات سنگین…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….82- 2-2 اثرات فلزات سنگین بر سلامت آبزیان…………………………………………………………………………………………………………………………………………..92- 3 کادمیوم، منشأ و منایع آن در محیط زیست………………………………………………………………………………………………………………………………………102- 4 مسیر های جذب………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..112- 5 آبشش………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………112- 6 کبد، روده،کلیه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….122-7 سایر مسیرهای جذب……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………132- 8 تاثیر متقابل فلزات سنگین بر یکدیگر……………………………………………………………………………………………………………………………………………..132- 9 عوامل موثر در قابلیت دسترسی […]

Read More