–439

فهرست جدولهاعنوان صفحه TOC f h z t “جدول,1” جدول(3-1): توزیع سوالات تسهیم دانش PAGEREF _Toc415154323 h 36جدول(3-2): طیف لیکرت پرسشنامه تسهیم دانش PAGEREF _Toc415154324 h 37جدول(3-3): طیف لیکرت پرسشنامه عملکرد شغلی PAGEREF _Toc415154325 h 37جدول (3-4): ضرایب پایایی کل پرسشنامه های تسهیم دانش، عملکرد شغلی PAGEREF _Toc415154326 h 39جدول (3-5): ضرایب پایایی کل پرسشنامه […]

Read More

bew130

جدول(1-1): مدل فرآیندپژوهشPAGEREF _Toc377805796 h10جدول(2_1): ویژگی های سبک مورداستفاده مدیران، بر مبنای مفروضاتxوyPAGEREF _Toc377805813 h26جدول (3_1) : جدول مورگانPAGEREF _Toc377805838 h79جدول (3-2): ارتباط بین شاخص ها سوالات پرسشنامهPAGEREF _Toc377805843 h81جدول(3-3): آلفایکرونباخ پرسشنامه انگیزش شغلیPAGEREF _Toc377805845 h84جدول(3-4) آلفایکرونباخ پرسشنامه عملکرد شغلیPAGEREF _Toc377805846 h84جدول(3-5): آزمون توزیع نرمال داده ها : آزمون کولموگروفواسمیرنوفPAGEREF _Toc377805849 h85جدول (4-1) مشخصات جنسیتی […]

Read More

user8313

4ـ آیا میزان مبلغ وام خود اشتغالی برای ایجاد یک شغل کافی بوده است؟5ـ آیا وام گیرندگانی که دارای تحصیلات دانشگاهی بالاتر می باشند در ایجاد شغل موفق تر بوده اند؟6ـ آیا وام های خود اشتغالی بر توانمندسازی افراد بیکار مؤثر بوده است؟1 ـ 2 ـ ضرورت تحقیقجوامع روستایی شهرستان لنگرود دارای نظام فرهنگی و […]

Read More

user6-739

2-1-2-4-2- صداهای هنجار ( موسیقی)26 2-1-2-4-3-درجه حرارت272-1-2-5-شاخصههای عوامل کاری27عنوان صفحه2-1-2-5-1- تضاد نقش272-1-2-5-2- ابهام نقش ( ابهام در کار) 272-1-2-5-3- حجم زیاد کار272-1-2-6- شاخص های عوامل گروهی در کار282-1-2-6-1- فقدان اتحاد28 2-1-2-6-2- نبود حمایت گروهی282-1-2-7- شاخصههای عوامل کارراهه292-1-2-7-1- بازنشستگی292-1-2-7-2- حد بهینه استرس292-1-2-8- نشانههای استرس302-1-2-8- منابع استرس شغلی312-1-2-8- 1- استرس های ناشی از شغل332-1-2-8- 2- استرس های […]

Read More

user3-2061

در کشور های در حال توسعه، روستاییان اغلب به منابع اعتباری رسمی دسترسی ندارند، این واقعیت موجب شده که بسیاری از نویسندگان، اعتبار را برای توسعه روستایی حلقه مفقوده و به عنوان پیش نیازی تلقی کنند. از طرف دیگر نبود و کمبود اعتبارات رسمی، موجب گسترش بخش غیر رسمی اعتبارات در نواحی روستایی شده است؛ […]

Read More

qw30

بند دوم: آثار ازکارافتادگی…………………………………………………………………………………………55گفتار سوم: از کارافتادگی کارگران……………………………………………………………………………57بند اول: انواع از کارافتادگی………………………………………………………………………………………58بند دوم: آثار ازکارافتادگی…………………………………………………………………………………………60مبحث سوم: استعفاء ……………………………………………………………………………………………62گفتار اول: استعفاء کارمندان……………………………………………………………………………………62بند اول: شرایط استعفاء…………………………………………………………………………………………….63بند دوم: آثار استعفاء…………………………………………………………………………………………………64گفتار دوم: استعفاء کارکنان ارتش…………………………………………………………………………….65بند اول: شرایط استعفاء……………………………………………………………………………………………..65بند دوم: آثار استعفاء…………………………………………………………………………………………………67گفتار سوم: استعفاء کارگران …………………………………………………………………………………….68بند اول: شرایط استعفاء…………………………………………………………………………………………….68بند دوم: موارد استثنائی استعفاء……………………………………………………………………………….69بند سوم : آثار استعفاء……………………………………………………………………………………………….70مبحث چهارم: فوت………………………………………………………………………………………………..71گفتار اول: […]

Read More

dad91

در سراسر سازمان‌های آمریکایی تحقیقی برروی 600 نفر انجام شد و به این نتیجه رسیدند که 46 درصد افراد تحت‌فشار روانی بسیار زیاد بودند و 34 درصد گفتند که تنش و فشار روانی بیش از حد (استرس) باعث شده است که به فکر ترک سازمان بیفتند.بسیاری از حادثه‌های ضمن کار براثر استرس شغلی اتفاق می‌افتد […]

Read More

dad65

شکل 4-6 مدل اندازه گیری کارائی کارکنان در حالت ضرایب معناداری……………………………………………72شکل 4-7 مدل در حالت ضرایب تخمین استاندارد…………………………………………………………………………76شکل 4-8 مدل در حالت ضرایب ضرایب معناداری………………………………………………………………………..77چکیده:وجود نظام تشویق وتنبیه مهم ترین بعد افزایش کارایی کارکنان و بهره وری در هر سازمان است و بدون وجود پاداش هیچ سازمانی امکان ادامه حیات نخواهد داشت. حقوق و دستمزدی […]

Read More

bew196

کلیه اساتید گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت مدیریت و کارکنان محترم ادارات امور مالیاتی استان گیلان، که در تکمیل و جمع آوری اطلاعات و پرسشنامه با بنده همکاری نمودند و کلیه کسانیکه در این راه حامی و پشیتبان من بودند. تقدیم به:پدر و مادر مهربانم که هر لحظه وجودم را، از چشمه سار […]

Read More

bew188

شکل 1-1) بازاریابی در صنعت خدمات (Gronroos,2000)بازاریابی درونی متمرکز بر روابط درونی مناسب بین افراد در همه سطوح در سازمانها است،بنابراین یک رویکرد خدمت_محور و مشتری_محور بین کارکنان در تماس با مشتریان ایجاد می شود(گرونروس ،2000: 56).بنابراین بازاریابی درونی به عنوان یک فرایند مدیریتی جامعی عمل می کند که وظایف چندگانه سازمان رادردو مسیر تلفیق […]

Read More