–439

سپاسگزاری:سپاسگزار کسانی هستم که سرآغاز تولد من هستند.از یکی زاده میشوم و از دیگری جاودانه.اساتیدی که سپیدی را بر تخته سیاه زندگیم نگاشتند و مادری که تار مویی از او بپای من سیاه نماند.همچنین از استاد گرامیم جناب آقای دکتر سعید شریفیبسیار سپاسگزارم چرا که بدون راهنماییهای ایشان تامین این پایان نامه بسیار مشکل مینمود. […]

Read More

bew130

آیا بین خط مشی سازمانی و انگیزش شغلی کارکنان شهرداری شاهرود رابطه وجود دارد؟آیا بین سبک سرپرستی و انگیزش شغلی کارکنان شهرداری شاهرود رابطه وجود دارد؟آیا بین گروه کاری و انگیزش شغلی کارکنان شهرداری شاهرود رابطه وجود دارد؟آیا بین تنوع کاری و انگیزش شغلی کارکنان شهرداری شاهرود رابطه وجود دارد؟آیا بین عدم ابهام و انگیزش […]

Read More

user8313

1 ـ 3 ـ پیشینه تحقیقآغاز مطالعات مربوط به اعتبارات خرد در جهان به اواخر دهه 1980 میلادی و در کشورمان ایران، به اوایل دهه 1380 بر می گردد. در این بین، تحقیقات و منابعی که به لحاظ موضوعی می توانند به عنوان پیشینه تحقیق حاضر محسوب شوند، عبارتند از:بختیاری و پاسبان در سال 1383 […]

Read More

user6-739

2-1-2-5-3- حجم زیاد کار272-1-2-6- شاخص های عوامل گروهی در کار282-1-2-6-1- فقدان اتحاد28 2-1-2-6-2- نبود حمایت گروهی282-1-2-7- شاخصههای عوامل کارراهه292-1-2-7-1- بازنشستگی292-1-2-7-2- حد بهینه استرس292-1-2-8- نشانههای استرس302-1-2-8- منابع استرس شغلی312-1-2-8- 1- استرس های ناشی از شغل332-1-2-8- 2- استرس های ناشی از مسائل اجتماعی342-1-2-8- 3- استرسهای ناشی از شرایط خانوادگی342-1-2-8-4-مهاجرت352-1-2-9- علائم استرس352-1-2-9-1- علائم جسمانی352-1-2-9-2- علائم روانی و رفتاری362-1-2-10- […]

Read More

user3-2061

پیشگفتاراستفاده بهینه از منابع و امکانات موجود به منظور بر آورده ساختن نیازها و خواسته های بشری از جمله افزایش تولید درآمد، اشتغال، رفاه جامعه و. . . جز مهم ترین هدف های توسعه هر کشور محسوب می شود. برای این منظور معمولا سعی می شود تا با به کار گیری سیاست ها و ابزار […]

Read More

qw30

بند اول: مفهوم امنیت شغلی…………………………………………………………………………………….19بند دوم: شاخص‌های امنیت شغلی…………………………………………………………………………..20بند سوم: جایگاه امنیت شغلی در قواعد بین المللی…………………………………………………23بند چهارم: جایگاه امنیت شغلی در قوانین داخلی……………………………………………………24 فصل دوم: موارد پایان خدمت……………………………………………………………………………………….27پیشگفتار …………………………………………………………………………………………………………………..28مبحث یکم: بازنشستگی………………………………………………………………………………………29گفتار اول: بازنشستگی کارمندان………………………………………………………………………………30 بند اول: شرایط بازنشستگی…………………………………………………………………………………….31بند دوم: موارد استثنائی بازنشستگی………………………………………………………………………..33بند سوم: آثار بازنشستگی………………………………………………………………………………………….34گفتار دوم: بازنشستگی کارکنان ارتش………………………………………………………………………35بند اول: شرایط بازنشستگی………………………………………………………………………………………35بند دوم: موارد […]

Read More

dad91

لذا شناسایی فشارهای شغلی و نارضایتی‌های شایع و کوشش به‌منظور شناسایی علل و عوامل ایجاد آنها و همچنین شناسایی عوارض آنها مانند کم‌کاری‌ها، غیبت از کار، کاهش کارایی و اثربخشی، اختلالات جسمی و روانی، حوادث ناشی از کار، کاهش وفاداری کارکنان و از این دست مسائل، اهمیت بسیاری یافته است. مخصوصاً باتوجه به این موضوع […]

Read More

dad65

وجود نظام تشویق وتنبیه مهم ترین بعد افزایش کارایی کارکنان و بهره وری در هر سازمان است و بدون وجود پاداش هیچ سازمانی امکان ادامه حیات نخواهد داشت. حقوق و دستمزدی که فرد در پایان ماه دریافت می کند پاداش کار اوست اما این پاداش وقتی به صورت مداوم و بدون رابطه منطقی با عملکرد […]

Read More

bew196

تقدیم به:پدر و مادر مهربانم که هر لحظه وجودم را، از چشمه سار پر از عشق چشمانشان سیراب می کنند. به پاس قلبهای بزرگشان که فریادرس است ، و سرگردانی و ترس در پناهشان به شجاعت می گراید.فهرست مطالبعنوان صفحه فصل اول – کلیات پژوهش1-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………… 21-2 بیان مساله ……………………………………………………………………………………………….. 31-3 اهمیت پژوهش ………………………………………………………………………………………… […]

Read More

bew188

یکی از جنبه های اصلی بهبود وتقویت کیفیت خدمات و مشتری مداری سازمانها نوع و کیفیت روابط بین مشتریان و کارکنان است.زمانی که تعاملات کارکنان و مشتریان در سطح بالایی باشد،مشتریان احساس رضایت بیشتری خواهند داشت.کلرو همکاران(2006) بیان داشتند تنها زمانی کارکنان این تعاملات و روابط را با مشتریان توسعه می دهند که با آنان […]

Read More