*278

تلاش برای تولید و توسعه علم با توانمندی و قدرتمندی کشورها در حوزهها و عرصههای مختلف پیوند خورده است. بدینسان آینده کشورها و توسعه یافتگی آنها با تولید علم، بسط و بهرهمندی آن کاملاً مرتبط است و برتری کشورها نسبت به هم به علم، نتایج وکاربردهای آن بستگی دارد.بیتردید میتوان اذعان داشت که استقلال و […]

Read More

—d1379

این تحقیق نیز با بررسی و مقایسهی شاخصها و ابزارهای موجود در این زمینه، از رویکردی یکپارچه در قالب تکنیک فرآیند تحلیل شبکهای (ANP) برای محاسبه میزان اثربخشی مدیریت دانش و مقایسه دانشکدههای دانشگاه مازندران بر اساس آن استفاده کرده است که در آن ابعاد کارت امتیازی متوازن (BSC) به عنوان شاخصهای اثربخشی و ابزار […]

Read More

user8340

دروس برخط – 35% اسمیت(2006)دوره الکترونیکی – 36% یوکسال ترک و اینان (2006) کار آموزی بر خط – 54.2% پارک (2009)آمار افت تحصیلی در آموزش الکترونیکی را این‌گونه میتوان جمعبندی کرد:افت تحصیلی در تحصیل الکترونیکی به مراتب بیشتر از حضوری است.نرخ افت تحصیلی متفاوت است اما متوسط افت تحصیلی 32 درصد در آموزشهای الکترونیکی مشهود […]

Read More