–557

گفتار اول ـ انگیزه به عنوان عنصر تشکیلدهنده جرم…………………………………………………………………46الف ـ قتل عمدی به اعتقاد مهدورالدم بودن……………………………………………………………………47ب ـ آدمربایی…………………………………………………………………………………………………………..49ج ـ نشراکاذیب………………………………………………………………………………………………………..51د ـ افترای عملی………………………………………………………………………………………………………..52و ـ انگیزه معتاد کردن دیگری……………………………………………………………………………………..52گفتار دوم ـ انگیزه به عنوان عاملموجهه………………………………………………………………………………….53الف ـ به عنوان دفاع مشروع………………………………………………………………………………………..54ب ـ به عنوان ضرورت……………………………………………………………………………………………….55ج ـ به عنوان رضایت بزهدیده………………………………………………………………………………………57د ـ به عنوان حکم قانون و امر […]

Read More

—342

(همان)با در نظر گرفتن شرایط موجود و مباحث بیان شده، این پژوهش در نظر دارد که جایگاه اسطوره، بازنمایی، بازخوانی و مهم‌تر از همه این موارد، چگونگی بازخوانی آن در تئاتر قرن بیستم را بررسی کند. بدیهی است در پاره‌ای موارد پیش‌بُرد مباحث نظری نیاز به مصادیقی در تئاتر دارد به همین دلیل، در بیش‌تر […]

Read More

–39

مقدمه: PAGEREF _Toc368136012 h 1موقعّیت تاریخی، جغرافیایی و طبیعی استان کرمان و شهرستان رفسنجان : PAGEREF _Toc368136013 h 1استان کرمان : PAGEREF _Toc368136014 h 1کرمان به روایت تاریخ : PAGEREF _Toc368136015 h 2مراکز تاریخی و باستانی : PAGEREF _Toc368136016 h 2ویژگی های فرهنگی کرمان : PAGEREF _Toc368136017 h 2رفسنجان : PAGEREF _Toc368136018 h 3تاریخچه رفسنجان […]

Read More

aaq35

اصل مافع ملی : تعهد به رعایت مصالح ملی و در نظر داشتن پیشبرد توسعه کشور در کلیه مراحل پژوهش . دانشگاه آزاد اسلامی واحد بردسیر حوزه معاونت پژوهشیتعهد نامه اصالت پایان نامه اینجانب صدیقه انجم شعاع دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته زبان و ادبیات فارسی که در تاریخ 30/6/1392 از پایان نامه […]

Read More

user8313

پیشگفتاراستفاده بهینه از منابع و امکانات موجود به منظور بر آورده ساختن نیازها و خواسته های بشری از جمله افزایش تولید درآمد، اشتغال، رفاه جامعه و. . . جز مهم ترین هدف های توسعه هر کشور محسوب می شود. برای این منظور معمولا سعی می شود تا با به کار گیری سیاست ها و ابزار […]

Read More

user8248

الف:زیبایی و حقیقت در تقابل عینیت و ذهنیت3-2-1-1-مقدمه…………………………………………………………………….443-2-1-2-عینیت و ذهنیت……………………………………………443-2-1-3-زیبایی و حقیقت در تقابل عین و ذهن……………..463-2-1-4-نتیجه گیری………………………………………………..49ب:هنر برای هنر،سقوط یا اوج3-2-2-1-مقدمه………………………………………………………………………523-2-2-2-موافقان نظریۀ هنر برای هنر………………………………………..523-2-2-3-نقد مخالفان(هنر برای هنر:سقوط ارزشها)………………………533-2-2-4-هنر برای هنر (رسیدن به مقصود)…………………………………633-2-2-5-نتیجه گیری……………………………………………………………65بخش3:شیوۀ صحیح آموزش هنر ومعماری(بازگشت معنا)3-3-1-مقدمه……………………………………………………………………..673-3-2-بازگشت معنا…………………………………………………………….683-3-3-نتیجه گیری……………………………………………………………..87بخش4:هنر پیشرو در کنار مردم برای احیای جامعه3-4-1-مقدمه……………………………………………………………………..903-4-2-مشکلات هنر در جامعۀ امروز……………………………………….903-4-3-جستجوی معنا […]

Read More

user7-99

همچو نظیری‌ام فقیر رزق ز خامه می‌رسد طعمه ز استخوان سزد حوصله همای را(همان، ص71)مصراع دوم این بیت از غزل نظیری تضمین شده است.بسامد بالای اصطلاحات کتابت در صور خیال شعر فقیر، این احتمال را تقویت می‌کند:ـ هر که حرف نرگس مست تو را سازد رقمـ در دیده خون نماند که عنوان نویسمشـ عاری از […]

Read More

user3-2061

برنامه های اعتبارات خرد، با هدف بهبود وضعیت اقتصادی، کاهش بیکاری به وجود آوردن اشتغال به صورت خود اشتغالی و کار آفرینی و کاهش فقر مناطق روستایی و شهری در بازار کار بسیاری از کشور ها اتخاذ شده است.(حسن زاده و همکاران، 1385 : 50 – 49). اعتبارات خرد، به عنوان راهبردی در توسعه اقتصادی […]

Read More

–284

2-5-1-6- تخمک‌گذاری212-5-2- فاز لوتئال232-6- عدم تخمک‌گذاری272-6-1- علل عدم تخمک‌گذاری272-6-2- نقائص مرکزی302-6-2-1- تومورهای هیپوفیز312-6-2-2- هیپرپرولاکتینمی312-6-3- بالا بودن غلظت استروژن به طور مزمن312-6-4- نقص در فوران LH322-7- بیماری‌های موضعی تخمدان332-7-1- سندرم تخمدان چند کیستی332-7-1-1- زنان با یک مشخصه‌ی منحصر تخمدان‌های پلی‌کیستیک362-7-1-2- تعریف حاضر از تخمدان پلی‌کیستیک362-7-1-3- ویژگی‌های بالینی و بیوشیمیایی PCOS392-7-1-3-1- گنادوتروپین‌ها در PCOS392-7-1-3-1-1- ترشح نامناسب گنادوتروپین392-7-1-3-2- […]

Read More

–298

TOC h z t “فهرست نمودارها;1” نمودار (4ـ1) نمودار Tg نمونه (الف) PAGEREF _Toc413346618 h 17نمودار (4-2) مقایسه Tg نمونههای مورد آزمایش PAGEREF _Toc413346619 h 18نمودار (4-3) مقایسه دمای تخریب نمونههای مورد آزمایش PAGEREF _Toc413346620 h 19نمودار (4ـ4) نمودار دمای تخریب نمونه (الف) PAGEREF _Toc413346621 h 20نمودار (4ـ5) نمودار دمای تخریب نمونه (ب) PAGEREF _Toc413346622 […]

Read More