*306

بسمه تعالیدانشکده روانشناسی و علوم اجتماعیواحد دانشگاهی تهران مرکز کدواحد : 101 کدشناسایی پایان نامه : 10121212901عنوان پایان نامه:بررسی عوامل مؤثر در شکل گیری هویت ایرانی– اسلامی دردانش آموزان دوره ابتدایی از نظرمعاونان پرورشی شهرتهراننام و نام خانوادگی دانشجو: مینا رستگاری یزدی شماره دانشجویی: 8909391560رشته تحصیلی: علوم تربیتی – مدیریت آموزشی تاریخ شروع پایان نامه: […]

Read More

—d1926

1-3 انواع نشان‌گرهای ژنتیکینشان‌گرهای ژنتیکی عبارتند از: 1-نشان‌گرهای مورفولوژیک2-نشان‌گرهای پروتئینی3-نشان‌گرهای مولکولی در سطح DNA و RNA1-3-1 نشان‌گرهای مورفولوژیک کاربرد نشان‌گرهای مورفولوژیک به ده‏ها سال پیش از کشف DNA مربوط می‏شود. نشان‌گرهای مورفولوژیکی که پیامد جهش‏های قابل رویت در مورفولوژی هسته، از ابتدای این سده مورد استفاده قرار گرفتند. صفات مورفولوژیکی که عمدتا توسط یک ژن […]

Read More

zza48

سیلابهای رودخانه‌ها اغلب ناشی از بارندگیهای شدید در زمان بسیار کم می‌باشد. در برخی از موارد ذوب برف هم باعث تشدید آن می‌شود سیلابی که بدون پیش هشدار یا پیش هشدار کمی در رودخانه جاری شود تند سیل نامیده می‌شود. تلفات این تند سیلها که در حوضه‌های کوچک به وقوع می‌پیوندند عموماً بیشتر از تلفات سیلهای رودخانه‌های […]

Read More

—d1550

2-2-16-4) نبود روش مشخص و علمی پژوهشی…………………………………………………………………………………………………………………………….36 2-2-16-5) انتخاب موضوعهای کلی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………372-2-16-6) انجام موضوعهای تکراری………………………………………………………………………………………………………………………………………………38 2-2-16-7) گرایش به موضوعهای غیرعلمی – پژوهشی و کماثر…………………………………………………………………………………………………. 382-2-16-8) انتخاب موضوع‌های ناقص……………………………………………………………………………………………………………………………………………..382-2-16-9) سنتگرایی در انتخاب موضوعها و عدم توجه به موضوعهای جدید…………………………………………………………………………….392-2-17) روند ارزیابی تحقیقات…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………402-2-18) تعاریف ارزیابی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….402-2-19) کارکردها و ویژگیهای ارزیابی……………………………………………………………………………………………………………………………………………412-2-20) مراحل ارزیابی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..422-2-21) معیارهای ارزیابی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..422-2-21-1) استاندارهای سودمندی………………………………………………………………………………………………………………………………………………….442-2-21-2) استانداردهای انجامپذیری………………………………………………………………………………………………………………………………………………452-2-21-3) استانداردهای […]

Read More

user8326

2-2-16-6) انجام موضوعهای تکراری………………………………………………………………………………………………………………………………………………38 2-2-16-7) گرایش به موضوعهای غیرعلمی – پژوهشی و کماثر…………………………………………………………………………………………………. 382-2-16-8) انتخاب موضوع‌های ناقص……………………………………………………………………………………………………………………………………………..382-2-16-9) سنتگرایی در انتخاب موضوعها و عدم توجه به موضوعهای جدید…………………………………………………………………………….392-2-17) روند ارزیابی تحقیقات…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………402-2-18) تعاریف ارزیابی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….402-2-19) کارکردها و ویژگیهای ارزیابی……………………………………………………………………………………………………………………………………………412-2-20) مراحل ارزیابی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..422-2-21) معیارهای ارزیابی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..422-2-21-1) استاندارهای سودمندی………………………………………………………………………………………………………………………………………………….442-2-21-2) استانداردهای انجامپذیری………………………………………………………………………………………………………………………………………………452-2-21-3) استانداردهای صحت ارزیابی………………………………………………………………………………………………………………………………………….452-2-21-4) استانداردهای دقت…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………462-2-22) پایاننامههای کارشناسی ارشد و نحوهی ارزشیابی […]

Read More

user834

فصل اولمقدمه1-1 مقدمهدرگذشته مطالعه‏ی تکامل و مهاجرت‏ها از طریق کشف و بررسی بقایای اسکلتی و فسیل‏ها انجام می‏شد. اما از حدود سه دهه‏ی پیش، باستان‏شناسان و زیست‏شناسان با به‌کار‏گیری آنالیز‏های DNA موفق به کشف‏های بسیار دقیقی شدند که کمک فراوانی به ردیابی تاریخ مهاجرت بشر و تکامل انسان‏ها نموده است. یکی از پر‏کاربرد‏ترین راه‏های آنالیز […]

Read More

Text of Final Project -فایل منابع علمی مقاله-منابع تحقیق-.Pdf)

-1-2 پیشگفتار22-2-2 ساختار فیزیکی ماشین سنکرون22-1-2-2 ساختار روتور و استاتور22-2-2-2 سیم بندی های ماشین سنکرون 23…………..-3-2 توصیف ریاضی ماشین سنکرون 23…………………………-1-3-2 معادلات ریاضی حاکم بر ماشین سنکرون 23……………-2-3-2 معادلات حرکت 28………………………………………………………………………………………-4-2 پارامترهای ماشین سنکرون 29…………………………………………………………..-1-4-2 پارامترهای اساسی29-2-4-2 پارامترهای عملیاتی 30………………………………….-3-4-2 پارامترهای دینامیکی31-5-2 محاسبه پارامترهای دینامیکی ماشین سنکرون بر اساس پارامترهای اساسیماشین31-1-5-2 محاسبه راکتانسهای ماشین 33……………………………………………………………………….-2-5-2 […]

Read More

final-4-5

بین 1000000-700000 تومان 51 %3/13بین 1300000-1000000 تومان 39 %1/10بیش از 1300000 تومان 137 %7/35عدم اشتغال 59 %4/15جمع 384 %100 نمودار STYLEREF 1 s ‏4 SEQ نمودار * ARABIC s 1 5: نمودار دایره ای درصد فراوانی پاسخگویان بر حسب درآمدمیزان دسترسی به اینترنتپاسخگویان بر حسب میزان دسترسی به اینترنت در 4 گروه طبقه بندی شدهاند. […]

Read More

bew226

فصل اولکلیات1-1 مقدمهدر این فصل ابتداء به بیان مسأله ، اهمیت و ضرورت تحقیق و در ادامه به تشریح اهداف تحقیق پرداخته میشود و در ادامه با مروری بر سیر تاریخی پدیده پایان میپذیرد.1ـ2ـ بیان مسألهسلامتی بهترین نعمتی است که خداوند به بشر ارزانی داشته است. اما ما تا موقعی که بیمار نشویم و یا […]

Read More

bew213

جدول 4-59: آزمون همبستگی بین درآمدماهیانه خانواده ی دانشجو وگرایش به پژوهش115جدول4-60:آزمون تفاوت میانگین گرایش به پژوهش دانشجویان براساس رشته تحصیلی آنان115جدول4-61:آزمون تفاوت میانگین گرایش به پژوهش دانشجویان براساس مقطع تحصیلی آنان116جدول4-62:آزمون تفاوت میانگین گرایش به پژوهش دانشجویان براساس سطح تحصیلات پدر116جدول4-63:آزمون تفاوت میانگین گرایش به پژوهش دانشجویان براساس سطح تحصیلات مادر117جدول4-64:آزمون تفاوت میانگین گرایش […]

Read More