NFR2

2-3 تعریف معماری سرویس گرا13 2-4 تعریف سرویس 15 2-5 سرویس های وب 16 2-6 مفاهیم مهم سرویس گرایی17 2-6-1چگونه سرویسها منطق را محصور میکنند18 2-6-2 چگونه سرویس ها از وجود یکدیگر مطلع می شوند19 2-6-3 چگونه سرویس ها با هم ارتباط برقرار می کنند19 2-6-4 چگونه سرویسها طراحی می شوند19 2-6-5 توصیفات سرویسها 20 […]

Read More

bew180

یک تحقیق علمی باید دارای حدود و شمول تا حد امکان مشخصی باشد ، زیرا تعیین حدود منطقی و صحیح به دقت علمی و ارزش علمی پژوهش خواهد افزود . این محدوده مشخص می نماید که پژوهشگر از لحاظ موضوعی ، مکانی و زمانی تحقیق را به چه نحو اجام داده است و تا چه […]

Read More

aar8

2-2-2-مدیریت شهری ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………252-2-3-ارتباط برنامه ریزی شهری و مدیریت شهری ………………………………………………………………………………………………………….292-2-4-مدیریت شهری یکپارچه ………………………………………………………………………………………………………………………………………302-2-5-لزوم دیدگاه سیسمتی در مدیریت شهری …………………………………………………………………………………………………………….342-2-6-کاربرد مفهوم یکپارچگی مدیریت سازمانی در مدیریت شهری ……………………………………………………………………………….362-2-7-سابقه مدیریت شهری در کشور های مختلف جهان ……………………………………………………………………………………………….382-2-8-مدل های مدیریت شهری………………………………………………………………………………………………………………………………………412-2-9-اهداف کلان نظام جامع مدیریت مجموعه های شهری در ایران ……………………………………………………………………………….442-3- بخش دوم: مباحث مربوط به حکمروایی…………………………………………………………………………. 472-3-1-تعریف […]

Read More

aaz4

1-12 روش گردآوری اطلاعات …………………………………………………………………………………………………………………………………………..151-13 جامعه آماری ،حجم نمونه و روش نمونه گیری ……………………………………………………………………………………………………………151-14 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ………………………………………………………………………………………………………………………………….161-15-ارزیابی ابزارهای اندازه گیری در تحقیق : روائی و پایایی…………………………………………………………………………………………….171-15-1-روایی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….171-15-2-پایایی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..171-16-محدودیت های تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………………19ا-17-نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………191-18-ساختار کلی پایان نامه……………………………………………………………………………………………………………………………………………..20فصل دوم مفاهیم و مبانی نظری 2-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..222-2- بخش اول: مباحث مربوط به مدیریت شهری……………………………………………………………………………………………..232-2-1-مدیریت ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………232-2-2-مدیریت شهری […]

Read More

—d1183

1-5 مدل تحقیقهمان‌طور که در شکل 1-2 هم قابل مشاهده است. ابتدا با مشخص کردن خواسته‌های مشتریان تحت سیستمی الکترونیکی و شناسایی نقاط اثر آن در سازمان به عمل بازمهندسی (با در نظر گرفتن محدودیت‌های سازمان) پرداخته می‌شود. سپس جهت ارتقای مفاهیم بهره‌وری و اثربخشی و نیز توسعه سوددهی حاصل از خدمات سازمان استراتژی‌های متمرکز […]

Read More

—d1215

2-2-1. سیستم تولید جریانی با دو ماشیندر این سیستم جریانی تنها دو ماشین وجود دارد. آلدوویزان (1998) [8] این مسئله را همراه با محدودیت زمان نصب جدا از زمان پردازش و با تابع هدف مجموع زمانهای تکمیل کارها مورد بررسی قرار داد. پس از آن آلدوویزان (2001) [9] همین مسئله را به کمک روش شاخه […]

Read More

user8346

1-7) تعاریف و مفاهیم نظری:121-7-1) مدیریت:121-7-2)اطلاعات:12عنوان صفحه 1-7-3)مدیریت تبادل اطلاعات:121-7-4)جرم:121-7-5)فرایند کشف جرم:.13 فصل دوم – مبانی نظری و پژوهشی TOC o “1-3” h z u 2-1) مقدمه :162–2) پیشینه تحقیق:172-2-1) تحقیقات درون سازمانی:172- 2- 1-1)شریفی172- 2- 1-2)صادق182- 2- 1-3)سیف182- 2- 1-4)ابوالحسن پور192- 2- 1-5)رضا دوست192- 2- 1-6)فقیه202- 2- 1-7)منصوری202- 2- 1-8)بوستانی212-2-1-9)طالبیان222-2-1-10)جهانشیری222-2-2) تحقیقات برون سازمانی :232- […]

Read More

—c668

3-4)پارامترهای موثر در فرایند تقطیر غشایی 613-5)طراحی آزمایش به وسیله ی نرم افزار MINITAB 63فصل چهارم :نتایج آزمایشها و بحث 4-1)نتایج حاصل از آزمایش ها 64 4-2)تحلیل آماری نتایج آزمایشگاهی مربوط به شار محصول 664-3) بررسی تاثیر هریک از پارامترهای فرایندی به روی شار جریان تراوشی 694-4) تحلیل آماری نتایج آزمایشها مربوط به درصد جداسازی(R) […]

Read More

—c2370

این پژوهش با تأکید بر واحد منابع قابل ردیابی (TRU)، مدیریت اطلاعات و تکنولوژی تبادل اطلاعات از دامداری تا میز مصرف کننده، به بررسی مفهوم قابلیت ردیابی الکترونیک مواد غذایی در سراسر زنجیره تأمین می‌پردازد. در راستای انجام این مسئولیت، UML (زبان مدلسازی یکپارچه) برای ایجاد مدل داده محور محصول و برای مدیریت داده قابلیت […]

Read More

—d1147

2-6-3 چگونه سرویس ها با هم ارتباط برقرار می کنند19 2-6-4 چگونه سرویسها طراحی می شوند19 2-6-5 توصیفات سرویسها 20 2-7 ویژگی های معماری سرویس گرا 20 2-8 تعریف گذرگاه سرویس 22 2-8-1 مسیریابی و مقیاس پذیری23 2-8-2 تبدیل پروتکل انتقال24 2-8-3 تبدیل پیام25 2-8-4 ویژگی ها و مزایای گذرگاه سرویس26 2-8-5 اجزای گذرگاه سرویس27 […]

Read More