–708

1-3- جلوگیری از فساد و تباهی PAGEREF _Toc374302162 h 531-4- فرمان جهاد، در جهت منافع و مصالح واقعی انسان PAGEREF _Toc374302163 h 541-5- گسترش حاکمیّت اسلام PAGEREF _Toc374302164 h 541-6- دفع ستم و ظلم PAGEREF _Toc374302165 h 551-7- حفاظت از مراکز پرستش خداوند PAGEREF _Toc374302166 h 55گفتار دوم: روایات و فلسفه‌ی جهاد PAGEREF _Toc374302167 h […]

Read More

*278

آنچه امروز در میان دستاندرکاران مورد بحث میباشد این مطلب است که؛ چه عواملی موجب رکود فعالیتهای تحقیقاتی در دانشگاههای ما میگردد. عوامل مختلفی مانع تحقق این امر مهم می‌شوند که از عوامل بازدارنده پژوهش در دانشگاه‌هاواز جمله دانشگاه فرهنگیان میتوان به این موارد اشاره نمود: عدم اختصاص بودجه کافی به امر پژوهش، وجود چالش‌ها […]

Read More

—161

جدول اطلاعات ماهیانه سال 1387 ایستگاه سینوپتیک تبریز ……………………………………………………….. 95نمودار جهت و سرعت باد در شهر تبریز ……………………………………………………………… …………………94جدول بادهای غالب و حداکثر سرعت وزش باد……………………………….. ………………………….. ……….. 94فهرست تصاویر صفحهنمای از مجموعه تالار شهر شرندروف………………………………………………………………………………………….. 102تصاویر فضای داخلیمجموعه تالار شهر شرندروف………………………………………………………………………….. 104تصویر سالن کنفرانس مجموعه تالار شهر شرندروف…………………………………………………………………………..104نمای کلی از تالار شهر مانرسا…………………………………………………………………………………………………… 106فضای […]

Read More

—178

(مهدیزاده سراج، فاطمه، فرهاد تهرانی و نیما ولیبیگ؛ 1390) در منابع علمی مقاله-منابع تحقیقای تحت عنوان «بکارگیری مثلثهای هنجار در محاسبات ریاضی و پیادهسازی هندسه در ساخت و اجرای معماری سنتی ایران» که در نشریه مرمت بافتهای تاریخی، فرهنگی شماره(اول) به چاپ رسیده؛ به چگونگی بکارگیری مثلث هنجار با استفاده از ابزار ساده و در […]

Read More

—281

2-10- 2 اپام نپات یا برز ایزد…………………………………………………………………………………………………………………………………212-10-3 اردوی سورآناهیتا……………………………………………………………………………………………………………………………………..212-10-4 تیشتر………………………………………………………………………………………………………………………………………………………222-11 جشن های آیینی مربوط به آب در فرهنگ آریایی……………………………………………………………………………………………..232-11-1 جشن آبریزگان………………………………………………………………………………………………………………………………………..242-11-2 خردادگان…………………………………………………………………………………………………………………………………………………242-11-3 جشن تیرگان…………………………………………………………………………………………………………………………………………….242-11-4 جشن آبانگان…………………………………………………………………………………………………………………………………………..252-12 فرهنگ ماد……………………………………………………………………………………………………………………………………………..262-12-1 دین مادها……………………………………………………………………………………………………………………………………262-13 فرهنگ پارس…………………………………………………………………………………………………………………………..272-13-1 دین و باورهای هخامنشی………………………………………………………………………………………………………………………272-14رمزهای آب و ارتباط نوروز و آب در تخت جمشید………………………………………………………………………………………28 2-15 نقوش برجسته تخت جمشید…………………………………………………………………………………………………………………….. 282-16 آب و پالایش در […]

Read More

–39

فهرست مطالبعنوان صفحه TOC t “18;2;36;1;16;3;14;4;13;5” نشانه ها PAGEREF _Toc368136010 h ‌نچکیده : PAGEREF _Toc368136011 h ‌عمقدمه: PAGEREF _Toc368136012 h 1موقعّیت تاریخی، جغرافیایی و طبیعی استان کرمان و شهرستان رفسنجان : PAGEREF _Toc368136013 h 1استان کرمان : PAGEREF _Toc368136014 h 1کرمان به روایت تاریخ : PAGEREF _Toc368136015 h 2مراکز تاریخی و باستانی : PAGEREF _Toc368136016 […]

Read More

aaq35

سپاسگزاریپس از سپاس و ثنای خداوند ، که همواره قاصر از شکر لطف و عنایت بی حدّ اویم، سپاس از حضور استاد ارجمندم سرکار خانم دکتر واله جلالی استاد محترم راهنما ، و آقای دکتر معین زاده مشاور و خانم دکتر جعفری که داور این پژوهش و آقای دکتر هوشمند اسفندیا پور مدیر گروه ادبیات […]

Read More

—d1809

مهم‏ترین دلایل کسانى که بیننده شبکه‏هاى ماهواره‏اى نیستند، عبارتند از: نداشتن ماهواره، نداشتن علاقه، آثار سوء و بدآموزى و عدم انطباق با فرهنگ ایرانى و نداشتن وقت.همچنین از نظر پاسخگویان، مهم‏ترین آسیب‏هاى ماهواره براى جوانان عبارتند از: بدآموزى، تضعیف اعتقادات دینى، انحرافهاى فکرى، و جذب جوانان به فرهنگ غربى.البته 11 درصد پاسخگویان اظهار داشته‏اند برنامه‏هاى […]

Read More

user8595

عوامل مدیریتی بر عملکرد گردشگری تاثیر دارد.فرضیه فرعی چهارم :عوامل طبیعی بر عملکرد گردشگری تاثیر دارد .1-9- قلمرو تحقیقالف) قلمرو موضوعی: در این تحقیق، به بررسی تاثیر شاخص های گردشگری برعملکرد صنعت گردشگری پرداخته خواهد شد.ب) قلمرو زمانی : قلمرو زمانی در این تحقیق سال 1393 میباشدج) قلمرو مکانی قلمرو مکانی در تحقیق حاضر، استان […]

Read More

user7-112

4444464950515354545556596060616567687172738687879092949698104112116 فهرست مطالبفصل اول:کلیات پژوهش …………………………………………………………………………………………..1-1 پیشگفتار ……………………………………………………………………………………………………………………………………………2-1 بیان مسأله …………………………………………………………………………………………………………………………………………3-1 اهمیت تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………..4-1 سوالات تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………….5-1 تعریف واژگان …………………………………………………………………………………………………………………………………….6-1 محدودیتها ………………………………………………………………………………………………………………………………………7-1 پیشینه تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………..8-1 روش کار …………………………………………………………………………………………………………………………………………..فصل دوم: مبانی تاریخی ……………………………………………………………………………………………….. 1-2 گذری بر تاریخ معاصر عرب …………………………………………………………………………………… 1-1-2 مسأله فلسطین ……………………………………………………………………………………………………………………………..2-2 مروری برشعر معاصر عرب ……………………………………………………………………………………… 1-2-2 نهضت جدید …………………………………………………………………………………………………………………………………2-2-2 کلاسیکهای نو …………………………………………………………………………………………………………………………….3-2-2 […]

Read More