bew125

با وجود این‌که اغلب مدیران اجرایی ارشد معتقدند مدیریت دانش برای موفقیت سازمان امری حیاتی است با این حال بسیاری از سازمان‌ها برای توسعه محیط تبادل دانش هیج اقدامی نمی‌کنند. یکی از دلایل مهم آن، فرهنگ سازمانی است مدیریت دانش نیازمند ذهنیتی است که سازمان در آن بایستی توان خطرپذیری و تحمل شکست را داشته […]

Read More

dad91

زمانی تصور غالب بر این بود که کار بیشتر کارکنان، سود بیشتری را نصیب کارفرمایان می‌کند، لیکن اطلاعات علمی و نتایج پژوهش‌ها از سویی و پیچیده‌ترشدن مؤسسات و شرکت‌های تولیدی و خدماتی و نیاز به آموزش از سوی دیگر این فرضیه را باطل نمود.واقعیت آن بود که فشار زیاد کارفرمایان در زمینه افزایش ساعات کار […]

Read More

dad65

فصل اولکلیات پژوهش 1-1- مقدمهوجود نظام تشویق وتنبیه مهم ترین بعد افزایش کارایی کارکنان و بهره وری در هر سازمان است و بدون وجود پاداش هیچ سازمانی امکان ادامه حیات نخواهد داشت. حقوق و دستمزدی که فرد در پایان ماه دریافت می کند پاداش کار اوست اما این پاداش وقتی به صورت مداوم و بدون […]

Read More

bew199

پدر و مادر عزیزمفهرست مطالبچکیده1فصل اول: کلیات تحقیق1-1) مقدمه31-2) بیان مساله31-3) ضرورت و اهمیت پژوهش51-4) چارچوب نظری پژوهش61-5) اهداف پژوهش71-6) فرضیه‌های پژوهش71-7) تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها81-8) قلمرو تحقیق9فصل دوم: مبانی نظری تحقیقبخش اول : هوش هیجانی2-1-1) مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………….122-1-2) مفهوم هوش و تعاریف آن ……………………………………………………………………………………………..132-1-3) انواع هوش……………………………………………………………………………………………………………………152-1-3-1) هوش اجتماعی……………………………………………………………………………………………………..172-1-3-2) هوش عملی…………………………………………………………………………………..182-1-3-3) هوش فرهنگی……………………………………………………………………………………………………..182-1-3-4) هوش سازمانی………………………………………………………………………………………………………192-1-3-5) […]

Read More

bew200

1- سبکهای تفکر مدیران و کارکنان شرکت ایران خودرو دیزل بر ذهنیت فلسفی آنها تأثیر دارد.2- هوش هیجانی مدیران و کارکنان شرکت ایران خودرو دیزل بر ذهنیت فلسفی آنها تأثیر دارد.3- هوش هیجانی وسبکهای تفکر مدیران و کارکنان شرکت ایران خودرو دیزل بر ذهنیت فلسفی آنها تأثیر دارد.4- سبک تفکر غالب در بین مدیران و […]

Read More

bew120

چکیده :هدف اصلی پژوهش پیش رو ، بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر رضایت شغلی است .سرمایه اجتماعی به عنوان یک عامل قوی که افراد را به همدیگر پیوند میدهد یکی از سرمایه های باارزش و نامرئی انسان هاست .که تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته است .تاثیر سرمایه اجتماعی بر رضایت شغلی مورد بررسی قرار […]

Read More

bew126

2-1-5 سیر مراحل تبدیل داده به دانش و خرد سازمانی ………………………………………………………………….272-1-6 سلسله مراتب دانش (هرم دانش) ………………………………………………………………………………………272-1-7 انواع دانش ……………………………………………………………………………………………………………………..29 2-1-7-1 دانش نهفته (ضمنی) …………………………………………………………………………………………………29 2-1-7-2 دانش صریح (آشکار) ……………………………………………………………………………………………….29 2-1-7-3 دانش فردی …………………………………………………………………………………………………………….30 2-1-7-4 دانش جمعی …………………………………………………………………………………………………………..302-1-8 مدیریت دانش ………………………………………………………………………………………………………………..33 2-1-8-1 تعاریف ………………………………………………………………………………………………………………….33 2-1-8-2 مفهوم مدیریت دانش ……………………………………………………………………………………………….35 2-1-8-3 اهمیت بکارگیری مدیریت دانش ……………………………………………………………………………….352-1-9 […]

Read More

bew131

شیوه های رهبری مناسب و مقتضی بر حسب این که هر کدام از کارکنان به چه مدت عهده دار منصب و شغلی بوده اند با یکدیگر فرق می کنند . ممکن است کارکنان در اولین روز به کارگیری در یک سازمان ، انتظار و وظیفه مداری بالایی از مدیر خود داشته باشند . یعنی آن […]

Read More

–96

مدل مفهومی تحقیقفرهنگ سازمانیدرگیری شدن در کارسازگاریانطباقپذیریبهره وری نیروی انسانیرسالت چچچچچچچشکل 1-1: مدل مفهومی تحقیقتعریف مفهومی متغیرهای تحقیقبهرهوری سازمان: نسبت خروجی به ورودی، بهرهوری نیروی انسانی و سرمایه (کتابچی و چلیک، 2013).فرهنگ سازمانی : فرهنگ سازمانی شیوه انجام گرفتن امور را در سازمان برای کارکنان مشخص میکند؛ ادراکی یکسان از سازمان است که وجود آنها […]

Read More

–99

افراد با درگیرشدن درکار احساس مالکیت ومسئولیت خودرا به عنوان پیکره ای از سازمان نشان می دهند و سعی می کنند تا با توسعه توانائیهای خود در گروههای سازمان نقش بیشتری داشته باشند.2-سازگاری(ثبات وپایداری):منظور آن است که نظام مشترک باورها، ارزشها ونمادهایی که به طورگسترده مورد درک و پذیرش اعضای سازمان است تأثیر مثبتی بر […]

Read More