–68

82167184485سرمایه فکری00سرمایه فکری 2-1- مبانی نظری……………………………………………………………………………………………………………………………………………162-2- سازمان دانش بنیان و داراییهای فکری……………………………………………………………………………………………….172-3- تعاریف مختلف سرمایه فکری……………………………………………………………………………………………………………….182-4- ویژگیهای سرمایه فکری……………………………………………………………………………………………………………………..202-5- اجزای سرمایه فکری…………………………………………………………………………………………………………………………….212-5-1- سرمایه انسانی……………………………………………………………………………………………………………………….222-5-2- سرمایه ساختاری (سازمانی)…………………………………………………………………………………………………242-5-3- سرمایه ارتباطی (مشتری)…………………………………………………………………………………………………….252-6- دلایل توجه به اندازهگیری سرمایه فکری……………………………………………………………………………………………..262-7- روشهای اندازهگیری سرمایه فکری……………………………………………………………………………………………………..272-8- اهداف اندازهگیری سرمایه فکری…………………………………………………………………………………………………………..282-9- مزایا و معایب روشهای اندازهگیری سرمایه فکری………………………………………………………………………………292-10- مدلهای متداول اندازهگیری سرمایه […]

Read More

user8340

دوره الکترونیکی – 36% یوکسال ترک و اینان (2006) کار آموزی بر خط – 54.2% پارک (2009)آمار افت تحصیلی در آموزش الکترونیکی را این‌گونه میتوان جمعبندی کرد:افت تحصیلی در تحصیل الکترونیکی به مراتب بیشتر از حضوری است.نرخ افت تحصیلی متفاوت است اما متوسط افت تحصیلی 32 درصد در آموزشهای الکترونیکی مشهود است.هر چند تردیدی بر […]

Read More

user8284

استاد راهنمای اول استاد راهنمای دوم استاد مشاور استاد داور (داخلی) استاد داور (خارجی) تقدیم بهماحصل آموختههایم را تقدیم میکنم به آنان که مهر آسمانیشان آرام بخش آلام زمینیام استبه استوارترین تکیهگاهم، دستان پرمهر پدرم؛به سبزترین نگاه زندگی‌ام، چشمان سبز مادرم؛همسرم که نشانه لطف الهی در زندگی من است؛برادر و خواهرم همراهان همیشگی و پشتوانههای […]

Read More

dad90

چنین مهارت‌های زندگی تصمیمات متعهدانه فردی را در برمی‌گیرد. مسئولیت‌پذیری یا تعهد فردی یک مفهوم مثبتی است که طبق آن افراد نسبت به سلامتی‌شان و اتخاذ تصمیماتشان در مسائل زندگی خویش متعهد هستند. درواقع هدف نهایی مهارت‌های زندگی این است که افراد مسئولیت برتری شایستگی فردی خویش را بپذیرند. این شایستگی فردی شامل احساس کفایت […]

Read More

c2781

2-14 هنجارهای ذهنی612-15 اثربخشی ادراک شده ی مصرف کننده622-16 ارتباطات بازاریابی642-17 عوامل جمعیت شناختی672-17-1 سن682-17-2 جنسیت682-17-3 تحصیلات692-17-4وضعیت تأهل702-18 رفتار مصرف کننده702-18-1 رفتار مصرف کننده چیست؟702-18-2 مفهوم رفتار مصرف کننده712-18-3 تصمیم گیری خرید722-18-4 تصمیم گیری چیست؟722-18-5 قصدخرید73بخش سوم2-19 پیشینهپژوهش74فصل سوم:روش شناسی پژوهش3-1 مقدمه803-2انواع پژوهش813-2-1تحقیق توصیفی823-2-2تحقیق پیمایشی833-2-3تحقیق همبستگی833-3جامعه و نمونه آماری843-4تعیین حجم نمونه853-5ابزار جمع آوری دادهها853-6 متغیرها893-6-1متغیر […]

Read More

bew213

جدول4-65:آزمون تفاوت میانگین گرایش به پژوهش دانشجویان براساس شغل مادردانشجو118جدول4-66:آزمون تفاوت میانگین گرایش به پژوهش دانشجویان براساس دسترسی دانشجوبه امکانات مطالعه119 جدول4-67: آزمون همبستگی بین هزینه ی ماهیانه خانواده ی دانشجو وگرایش به پژوهش119جدول4-68: آزمون همبستگی بین هزینه ی ماهیانه دانشجو وگرایش به پژوهش120جدول4-69:آزمون همبستگی بین ساعات مطالعه دانشجودرشبانه روز وگرایش به پژوهش120جدول 4-70: آزمون […]

Read More

bew210

TOC o “1-3” h z t “0جدول,1” جدول2-1: متغیرهای مورد استفاده و نظریات مرتبط با آن PAGEREF _Toc421563589 h 110جدول3-1. مناطق شهرداری یزد به تفکیک میادین و خیابان ها PAGEREF _Toc421563590 h 116جدول3-2. متغیرهای اصلی تحقیق و سطوح سنجش آن ها PAGEREF _Toc421563591 h 120جدول 3-3. عملکرد خانواده به ‌همراه مقادیر حداقل، حداکثر و ضرایب […]

Read More

bew203

272727عنوان چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. فصل اول : کلیّات تحقیقمقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….بیان مسئله ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….ضرورت و اهمیت تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………….اهداف تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………سوالات تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….چهارچوب نظری تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………..فرضیه های تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………………..تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها …………………………………………………………………………………………………………………..قلمرو تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….فصل دوم : ادبیات تحقیق2-1) بخش اول:عملکرد شرکت ها ………………………………………………………………………………………………………………………2-1-1) مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..2-1-2) تشریح مفهوم عملکرد……………………………………………………………………………………………………………………………………2-1-3) تعریف ارزیابی عملکرد…………………………………………………………………………………………………………………………………..2-1-4) اهمیت ارزیابی عملکرد…………………………………………………………………………………………………………………………………2-1-5) فرایند ارزیابی عملکرد……………………………………………………………………………………………………………………………………2-1-6) اندازه […]

Read More

bew202

اهمیت –ضرورت و نتایج تحقیقبا توجه به بحث خصوصی سازی در ایران و شکلگیری بانکها و موسسات مالی متعدد طی چند سال اخیر بانکداری امروز در بستر رقابت انجام می گیرد؛ شناخت صحیح از خواستهها و نیازهای مشتری در بانکداری نوین اهمیت حیاتی پیدا کرده است؛ به طوری که میتوان سرآغاز و سرانجام فعالیتهای بانکها […]

Read More

bew191

1-10- تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………….. 131-11- قلمرو تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………. 15فصل دوّم : ادبیات تحقیقمقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………. 172-1- تاریخچه بازاریابی سبز و ایجاد برند سبز…………………………………………………………………………….. 182-2- متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….302-2-1-ارزش ویژه برند سبز……………………………………………………………………………………………………….302-2-1-1- اهمیت ارزش ویژه برند سبز……………………………………………………………………………………….342-2-2- کیفیت درک شده برند………………………………………………………………………………………………….. 352-2-1-2- اهمیت کیفیت درک شده برند……………………………………………………………………………………..372-2-1-3- رابطه بین کیفیت درک شده برند با تصویر برند سبز……………………………………………………….382-2-1-4- رابطه […]

Read More