–393

تاریخ: . . . . . . . . . . . . . . . . .00شماره: . . . . . . . . . . . . . . . . ..تاریخ: . . . . . . . . . . . . . . . . . تعهدنامه اصالت رساله […]

Read More

–29

2.2 توپولوژی های موجود برای منابع توان پالسی پلاسما 1.2.2 توپولوژی مبتنی بر مولد مارکس 2.2.2 توپولوژی مبتنی بر مبدل های dc – dc 1.2.2.2 مبدل باک (Buck) 2.2.2.2 مبدل بوست (Boost)فهرست مطالبعنوان 3.2.2.2 مبدل باک – بوست (Boost -Buck) 4.2.2.2 مبدل کاک (Cuk)5.2.2.2 مبدل های تشدیدی با کلیدزنی نرم3.2.2 توپولوژی مبتنی بر تقویت کننده […]

Read More

=19

TOC h z t “فهرست مطالب;1” مقدمه PAGEREF _Toc250107858 h 1فصل اول: معادلات دیفرانسیل1-1- معادلات دیفرانسیل PAGEREF _Toc250107861 h 71-2- معادلات کلاسیک مربوط به فیزیک ریاضی PAGEREF _Toc250107862 h 81-3- کاربرد معادلات هذلولوی در فیزیک PAGEREF _Toc250107863 h 101-4- حل عددی معادله موج PAGEREF _Toc250107864 h 111-5- حل عددی معادلات غیر خطی PAGEREF _Toc250107865 h […]

Read More

—d1231

جدول 3-12: تنظیمات پارامترهای الگوریتم K-Means57اجرا برای 9 خوشه در الگوریتم K-Means60جدول 3-13: تنظیمات پارامترهای الگوریتم Kohonen64جدول 3-14: تنظیمات پارامترهای الگوریتم دوگامی69جدول 4-1: مقایسه الگوریتم های دسته بند70جدول 4-2: مقایسه الگوریتم های دسته بند درخت تصمیم70جدول 4-3: ماتریس آشفتگی قانون شماره 171جدول 4-4: ماتریس آشفتگی قانون شماره 272جدول 4-5: ماتریس آشفتگی قانون شماره 3 الف72جدول […]

Read More

—d1220

عنوان صفحه50806061800 TOC f h z t “جداول;1” جدول 2-1: خلاصه مطالعات داخلی PAGEREF _Toc412823313 h 48جدول 2-2: خلاصه مطالعات داخلی PAGEREF _Toc412823314 h 51جدول 3-1: مقیاس و طیف سنجش متغیرها PAGEREF _Toc412823315 h 58جدول 3-2: سطوح متغیرهای تحقیق PAGEREF _Toc412823316 h 64جدول 3-3: ضریب پایایی پرسشنامه PAGEREF _Toc412823317 h 68جدول4-1: فراوانی مربوط به جنسیت […]

Read More

user8595

1-13- مشکلات و تنگناهای تحقیق1- نبود آمار یا وجود آمارهای مختلف از یک موضوع و عدم همگونی این آمارها در ارتباط با گردشگری.3- گستردگی موضوع با توجه به اهمیت آن .4 عدم همکاری برخی ارگان های دولتی ازارایه آمار.خلاصه فصلدر این فصل طرح کلی تحقیق ارائه شد. بدین منظور ابتدا موضوع تحقیق تشریح گردید و […]

Read More

user8284

“من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق”. بر خود لازم میدانم از کلیه کسانی که بنده را در تدوین و نگارش این رساله یاری نمودند صمیمانه تشکر و قدردانی نمایم. به خصوص از استاد فرزانه جناب آقای دکتر خیابانی که در کلیه مراحل انجام این پژوهش با خوش‌رویی، یاری و راهنماییام نمودند و همچنین از […]

Read More

user8294

شکل(6-1): دنبال نمودن خروجی مرجع توسط کنترل کننده طراحی شده برای مثال 6-1……..96شکل (6-2): تغییرات سیگنال کنترلی ورودی مثال 6-1 در گذر زمان……………………………………….97شکل(6-3): تغییرات ضریب تضعیف تعیین شده برای مثال 6-1 در گذر زمان…………………………..98مقدمه مسئله پایدار سازی و کنترل سیستمهای غیر خطی از مسائل مهم در تئوری کنترل می باشند. یک گام اساسی و مهم […]

Read More

user8299

مقدمهدر سراسر این پایان‌نامه، تمامی حلقه ها شرکت‌پذیر هستند و عنصر همانی دارند و تمامی مدول‌ها یکانی راست هستند، مگر اینکه غیر از آن بیان شود.یک- مدول راست اول نامیده می شود هرگاه ، و برای هر زیرمدول غیر صفر از. منظور از زیرمدول اول از- مدول راست، زیرمدولی مانند است به طوری که اول […]

Read More

user8254

کلیدواژگان: داده کاوی ـ بیمه شخص ثالث خودرو ـ سود و زیانفهرست مطالبعنوان صفحه فصل اول: مقدمه TOC o “1-3” h z u 1-1تعریف داده کاوی PAGEREF _Toc385885024 h 31-2تعریف بیمه PAGEREF _Toc385885025 h 41-3هدف پایان نامه PAGEREF _Toc385885026 h 41-4مراحل انجام تحقیق PAGEREF _Toc385885027 h 41-5ساختار پایان نامه PAGEREF _Toc385885028 h 5فصل دوم: ادبیات […]

Read More