–68

1-9- متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………..101-9-1- متغیرهای مستقل……………………………………………………………………………………………………………….101-9-2- متغیرهای وابسته………………………………………………………………………………………………………………..111-10- استفادهکنندگان از نتایج پژوهش……………………………………………………………………………………………………….111-11- تعریف مفهومی واژهها و اصطلاحات…………………………………………………………………………………………………..111-11-1- تعریف سرمایه فکری……………………………………………………………………………………………………….111-11-1-1- تعریف کارایی سرمایه به کار گرفته شده……………………………………………………..121-11-1-2- تعریف کارایی سرمایه انسانی……………………………………………………………………….121-11-1-3- تعریف کارایی سرمایه ساختاری…………………………………………………………………..121-11-2- تعریف سرمایه در گردش…………………………………………………………………………………………………..121-11-3- عملکرد مالی و ارزیابی عملکرد………………………………………………………………………………………….121-12- چهارچوب فصول آتی…………………………………………………………………………………………………………………………131-13- خلاصۀ فصل………………………………………………………………………………………………………………………………………14فصل دوم: مبانی نظری و پیشینۀ تحقیق82167184485سرمایه فکری00سرمایه […]

Read More

aar8

فصل اول : کلیات 1-1 :مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..21-2:بیان مسله…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..31-3:ضرورت و اهمیت انجام تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………71-4: اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………9.1-5:سوالات اساسی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………..91-6:فرضیات تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….91-7:پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..101-8:کاربردهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..131-9:استفاده کنندگان از نتیجه پایان نامه ………………………………………………………………………………………………………………………….141-10:نوآوری تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….141-11 –روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..141-12 روش گردآوری اطلاعات …………………………………………………………………………………………………………………………………………..151-13 جامعه آماری ،حجم نمونه و روش نمونه گیری ……………………………………………………………………………………………………………151-14 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ………………………………………………………………………………………………………………………………….161-15-ارزیابی ابزارهای اندازه گیری در تحقیق : روائی […]

Read More

aaz4

1-12 روش گردآوری اطلاعات …………………………………………………………………………………………………………………………………………..151-13 جامعه آماری ،حجم نمونه و روش نمونه گیری ……………………………………………………………………………………………………………151-14 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ………………………………………………………………………………………………………………………………….161-15-ارزیابی ابزارهای اندازه گیری در تحقیق : روائی و پایایی…………………………………………………………………………………………….171-15-1-روایی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….171-15-2-پایایی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..171-16-محدودیت های تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………………19ا-17-نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………191-18-ساختار کلی پایان نامه……………………………………………………………………………………………………………………………………………..20فصل دوم مفاهیم و مبانی نظری 2-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..222-2- بخش اول: مباحث مربوط به مدیریت شهری……………………………………………………………………………………………..232-2-1-مدیریت ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………232-2-2-مدیریت شهری […]

Read More

—d1220

1-1. مقدمهامروزه داشتن توان رقابتی اساس بقای سازمان ها است و برخورداری از توان رقابتی و حفظ آن بیش از هر چیزی نیازمند اطلاعات است. به طوری که گردآوری و ارزیابی اطلاعات مربوط به کسب و کار سازمان نقشی حیاتی در بقای سازمان دارد. هر قدر سازمان ها اطلاعات بیشتری را به دست آورند احتمال […]

Read More

user6-739

2-1-2-1- تعریف استرس، علائم و تأثیرات آن202-1-2-2-اثرات استرس232-1-2-3-عوامل مؤثر در بروز استرس252-1-2-4- شاخصه های عوامل فیزیکی استرس262-1-2-4-1-صداهای ناهنجار262-1-2-4-2- صداهای هنجار ( موسیقی)26 2-1-2-4-3-درجه حرارت272-1-2-5-شاخصههای عوامل کاری27عنوان صفحه2-1-2-5-1- تضاد نقش272-1-2-5-2- ابهام نقش ( ابهام در کار) 272-1-2-5-3- حجم زیاد کار272-1-2-6- شاخص های عوامل گروهی در کار282-1-2-6-1- فقدان اتحاد28 2-1-2-6-2- نبود حمایت گروهی282-1-2-7- شاخصههای عوامل کارراهه292-1-2-7-1- بازنشستگی292-1-2-7-2- […]

Read More

user7-35

جدول 1-2: خلاصه پژوهش های داخلی57جدول 2-2: خلاصه پژوهشهای خارجی62فصل چهارم: تجزیه و تحلیل آماری یافته های تحقیقجدول 1-4: آمار توصیفی متغیرهای پژوهش84جدول 2-4: آزمون توزیع متغیر وابسته (کولموگروف-اسمیرنوف)87جدول 3-4: نتیجه آزمون ناهمسانی واریانس برای مدل پژوهش89جدول 4-4: آزمون دوربین – واتسون90جدول 5-4: نتیجه آزمون وی ای اف برای مدل پژوهش91جدول 6-4: توان تبیین مدل […]

Read More

bew189

تقدیم به پدرم که نبود ولی نامش تا همیشه تاریخ دلیل عزت و سربلندیم شدتقدیم به مادرم که هم پدر بود و هم مادر و تکیه گاه روح و روانمتقدیم به همسر مهربانم که در تمام زندگی رفیق لحظه های سرد و پناه بی پناهی هایم بودو تقدیم به فرشته کوچک زندگیم، دخترم که که […]

Read More

bew196

فهرست مطالبعنوان صفحه فصل اول – کلیات پژوهش1-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………… 21-2 بیان مساله ……………………………………………………………………………………………….. 31-3 اهمیت پژوهش ………………………………………………………………………………………… 4 1-4 اهداف پژوهش ……………………………………………………………………………………….. 51-5 چارچوب نظری تحقیق ……………………………………………………………………………… 61-6 فرضیات تحقیق …………………………………………………………………………………………. 91-7 تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش ………………………………………………… 9 1-7-1 متغیر وابسته: رضایت شغلی ………………………………………………………………….. 9 1-7-2 متغیر مستقل: مهارتهای ارتباطی …………………………………………………………… 10 […]

Read More

bew197

اندازه گیری عملکرد از جمله بهترین راه های بدست آوردن اطلاعات برای تصمیم گیری در سازمانهاست. مدیران همواره به دنبال آن بوده اند تا عملکرد سازمانهای خود را به واسطه مقیاس مختلف ارزیابی نمایند. ابعاد مالی به طور سنتی برای اندازه گیری و ارزیابی عملکرد سازمانها به کار می رفته است (1999Neely, A.D,)، اما به […]

Read More

bew198

جدول 4-3: وضعیت شرکت مورد مطالعه سوم105جدول 4-4: وضعیت شرکت مورد مطالعه چهارم106جدول 4-5: وضعیت شرکت مورد مطالعه پنجم108جدول 4-6: وضعیت شرکت مورد مطالعه ششم110جدول 4-7: وضعیت شرکت مورد مطالعه هفتم111جدول 4-8: وضعیت کلی جامعه آماری مورد مطالعه120جدول 5-1: نتایج حاصل از پژوهش122فصل اولکلیات تحقیق فصل اول: کلیات تحقیق1-1- مقدمهدر عصر حاضر که عصر دانایی […]

Read More