bew180

بخش چهارم : پیشینه تحقیقبخش اول عملکرد2-1-1)مقدمه مسیر توسعه و تکامل سازمانها با تکامل خواسته ها ، نیازها ، علایق و آمال بشر همراه است . اگرچه سازمانها در طول زمان ایفاء کننده نقش ها و ماموریت های مختلفی بوده اند اما در دوره معاصر کارکرد آنها بسیار گسترده شده و انتظاراتی که از ایشان […]

Read More

bmw9

سوالات تحقیقسوال اصلی این تحقیق عبارت است از:آیا آمیخته ترفیع بر ارزش ویژه برند از دیدگاه مصرف کنندگان فروشگاه پروما در شهر تهران تاثیر دارد؟و سوال فرعی تحقیق عبارتند از:-آیا پیشبرد فروش بر ارزش ویژه برند از دیدگاه مصرف کنندگان فروشگاه پروما در شهر تهران تاثیر دارد؟-آیا روابط عمومی بر ارزش ویژه برند از دیدگاه […]

Read More

—211

جدول 4-4- در صد پیشرفت نواحی پالایشگاه خلیج فارس ………………………………………………………………………. 119 جدول 4-5- در صد پیشرفت فرآیندهای پالایشگاه خلیج فارس…………………………………………………………………. 120فهرست نمودار هاعنوان صفحهنمودار 2-1، نمودار FAST در مدیرت هزینه……………………………………………………………………………………………… 68نمودار 4-1- نمودار FAST ساخت نواحی پالایشگاه ………………………………………………………………………………… 114نمودار 4-2- نمودار FATS بخش های نواحی فرآیندی………………………………………………………………………………. 117فهرست اشکالعنوان صفحهشکل 2-1- تاریخچه تغییر استاندارد سازی زنجیره […]

Read More

—d1128

 برای دانلود فایل کامل به سایت منبع مراجعه کنید  : homatez.com یا برای دیدن قسمت های دیگر این موضوع در سایت ما کلمه کلیدی را وارد کنید :   جستجو برای: 4- ارائه روش پیشنهادی434-1- مقدمه434-2- معرفی روش پیشنهادی434-2-1- توسعه دانش تجاری و دانش مربوط به درک مشتریان444-2-2- تجزیه و تحلیل نیازمندی ها برای طراحی […]

Read More

user6-715

2-8- تکنیک های وب کاوی موثر در حوزه تجارت الکترونیک172-8-1- قوانین انجمنی182-8-2- دسته بندی192-8-3- خوشه بندی 192-9- خلاصه فصل20فصل سوم213- مروری بر تحقیقات انجام شده223-1- مقدمه223-2- مدل معرفی شده توسط دیان و داگلاس223-2-1- تعریف تبعیض قیمت گذاری233-2-2- معنای هزینه تغییر243-3- روش معرفی شده توسط لی و فنگ243-3-1- شخصی سازی سرویس253-3-2- بهبود طراحی سایت253-3-3- ارزیابی اثربخشی […]

Read More

mezx22

نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که شهرداری اصفهان با توجه به انجام کلیه اقدامات و پروژه های مصوب در برنامه راهبردی خود( اصفهان95 ) ، که طی سال های 90 تا 92 انجام پذیرفته است، در دستیابی به برخی از اهداف راهبردی خود (توسعه و نگهداری فضای سبز شهری، مدیریت مطلوب پسماند شهری، […]

Read More

dad88

2-3-1. پژوهشهای داخلی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………272-3-2 . پژوهشهای خارجی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..30فصل سوم: روش شناسی پژوهش3-1. مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..333-2. روش پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….333-3. جامعه پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..333-4. روش نمونه گیری و حجم نمونه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..333-5. ابزار پژوهش و روش جمع آوری دادهها………………………………………………………………………………………………………………………………………….343-6 . روایی و پایایی ابزار پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….353-6-1. روایی پرسشنامه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..353-6-2. پایایی پرسشنامه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………353-7. روشها و ابزار تجزیه و تحلیل دادهها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………36فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها 4-1 . مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..384-2 […]

Read More

bew205

H7 H3اعتماد مشتری H6 H5 H4وفاداری مشتری شکل (1-1): مدل تحقیق(Coelho – Henseler,2012)فرضیههای تحقیقفرضیههای این تحقیق بر اساس متغیرهای تعیین شده و روش تحقیق مورد استفاده به شرح زیر هستند:سطح بالاتر سفارشی سازی خدمات منجر به کیفیت ادراک شده بالاتر میشود. سطح بالاتر سفارشی سازی خدمات منجر به رضایتمندی بالاتر مشتری میشود.سطح بالاتر سفارشی سازی […]

Read More

bew193

تاریخچه ……………………………………………………………………………………………………………… 33اهمیت ………………………………………………………………………………………………………………… 36موضوعات مورد بحث در CRM …………………………………………………………………………….. 37مشتری ……………………………………………………………………………………………………………….. 37ارتباط ………………………………………………………………………………………………………………… 39مدیریت ……………………………………………………………………………………………………………… 39انواع CRM: ……………………………………………………………………………………………………….. 40مدیریت ارتباط با مشتری عملیاتی …………………………………………………………………………… 40شاخه های مدیریت ارتباط با مشتری عملیاتی : …………………………………………………………. 42 اتوماسیون نیروی فروش(SFA) ……………………………………………………………………………….. 42پشتیبانی و خدمات مشتری ……………………………………………………………………………………… 43اتوماسیون بازاریابی موسسه ……………………………………………………………………………………. 44مدیریت ارتباط با مشتری تحلیلی …………………………………………………………………………….. 44فرایند […]

Read More

bew172

1-4) اهداف تحقیقاهداف تحقیق حاضربه شرح زیر است:هدف علمی : بررسی تأثیر بازارگرایی بر عملکرد برند با توجّه به نقش گرایش به برند. اهداف کاربردی:1. سنجش میزان بازار گرایی در شرکت های مورد مطالعه 2. سنجش میزان گرایش به برنددر شرکت های مورد مطالعه3. سنجش میزان عملکرد برند در شرکت های مورد مطالعه4. آزمون مدل […]

Read More