bew180

برنادین و همکارانش معتقدند که عملکرد باید به عنوان نتایج کار تعریف شود ، چون نتایج قوی ترین رابطه با اهداف استراتژیک سازمان ، رضایت مشتری و نقش های اقتصادی دارد . در فرهنگ لغت آکسفورد عملکرد بصورت انجام ، اجرا ، تکمیل ، انجام کار سفارش یا تعهد شده تعریف شده است . این […]

Read More

bmw9

با این حال در ادبیات بازاریابی کشور نسبت به اهمیت ارزش ویژه برند در انتخاب فروشگاه های خرده فروشی از سوی مشتریان، مطالعات کمی صورت گرفته است وآن قسمتی از تحقیقات هم که این موضوع را مورد بررسی و مطالعه قرار داده اند به نقش عناصر آمیخته ترفیع به عنوان یک منبع ایجاد ارزش مستقلا […]

Read More

—211

نتیجه گیری و پیشنهاد هامقدمه PAGEREF _Toc422607444 h 1235-1- مروری بر یافتته های تحقیق PAGEREF _Toc422607445 h 1235-2- محدودیت ها و موانع تحقیق PAGEREF _Toc422607446 h 1235-3- پاسخ به سؤالات تحقیق PAGEREF _Toc422607447 h 1245-4-پیشنهادات PAGEREF _Toc422607448 h 1265-5- نتیجه گیری PAGEREF _Toc422607449 h 127فهرست منابع PAGEREF _Toc422607450 h 139الف) منابع داخلی PAGEREF _Toc422607451 h […]

Read More

—d1128

3-2- مدل معرفی شده توسط دیان و داگلاس223-2-1- تعریف تبعیض قیمت گذاری233-2-2- معنای هزینه تغییر243-3- روش معرفی شده توسط لی و فنگ243-3-1- شخصی سازی سرویس253-3-2- بهبود طراحی سایت253-3-3- ارزیابی اثربخشی تبلیغات263-3-4- یاری رساندن به انتخاب نوع محصولات263-4- شخصی سازی وب273-5- سیستم هوشمند مدیریت ارتباط با مشتری283-6- روش Visual Web Log Miner283-7- تحلیل جریان های کلیک293-7-1- […]

Read More

user6-715

3-6- روش Visual Web Log Miner283-7- تحلیل جریان های کلیک293-7-1- تحلیل ترافیک303-7-2- تحلیل تجارت الکترونیک303-8- روش های مشاهده اطلاعات کاربران323-9- هوش تجاری343-10- مدیریت ارتباط با مشتریان الکترونیکی363-11- مدل رفتاری مشتریان393-12- وب سایت های انطباقی413-13- خلاصه فصل41فصل چهارم424- ارائه روش پیشنهادی434-1- مقدمه434-2- معرفی روش پیشنهادی434-2-1- توسعه دانش تجاری و دانش مربوط به درک مشتریان444-2-2- تجزیه و […]

Read More

mezx22

یکی از مردمی‌ترین سازمان‌ها و مجموعه‌هایی که با مردم ارتباط تنگاتنگ داشته و وظایف بسیار زیادی را در قبال شهروندان به عهده دارد، شهرداری‌ها می‌باشند. امروزه مدیران شهری در محیط بسیار پیچیده و پر چالش فعالیت می‌کنند که ایجاد اهداف صحیح و درک چگونگی نیل به آنها و همچنین کنترل استراتژی ها و عملیات سازمان، […]

Read More

dad88

1-7-2 . تعاریف عملیاتی…………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………… 101-7-2-1 . فرهنگ محلی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..101-7-2-2. ارزش ادراک شده……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………….. 101-7-2-3. رضایتمندی مشتری…………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………… 10فصل دوم:ادبیات و پیشینه پژوهش2-1. مقدمه……………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………122-2. مبانی نظری………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..132-2-1 . رضایت مشتری……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………132-2-2 . ارزش ادراک شده…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….142-2-2-1 . مدل ابعاد کلیدی ارزش (شس)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………172-2-3 . فرهنگ محلی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………182-2-3-1. فرهنگ……………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..202-2-3-1-1. ویژگی های فرهنگ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 202-2-3-1-2 . اجزای فرهنگ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 202-2-3-1-3 . رویکردهای اتیک […]

Read More

bew205

آزمون مدل تحقیقچارچوب نظری تحقیقچارچوب نظری بنیانی است که تمامی پژوهش بر آن استوار است. این چارچوب شبکهای است منطقی- توصیفی و پرده مشتمل بر روابط موجود میان متغیرهایی که در پی اجرای فرایندهایی چون مصاحبه، مشاهده و بررسی پیشینه شناسایی شدهاند(سکاران؛94:1381). کولهو و هنسلر در سال 2012 در منابع علمی مقاله-منابع تحقیقای با عنوان […]

Read More

bew193

پشتیبانی و خدمات مشتری ……………………………………………………………………………………… 43اتوماسیون بازاریابی موسسه ……………………………………………………………………………………. 44مدیریت ارتباط با مشتری تحلیلی …………………………………………………………………………….. 44فرایند تجزیه و تحلیل بی درنگ ……………………………………………………………………………… 45داده کاوی …………………………………………………………………………………………………………… 45قابلیت های داده کاوی ………………………………………………………………………………………….. 46مدیریت ارتباط با مشتری مشارکتی ………………………………………………………………………….. 46انواع رویکردها و دیدگاه ها در مورد CRM : ……………………………………………………………. 47مدیریت ارتباط با مشتری به عنوان “فرایند” ………………………………………………….. 47مدیریت […]

Read More

bew172

اهداف کاربردی:1. سنجش میزان بازار گرایی در شرکت های مورد مطالعه 2. سنجش میزان گرایش به برنددر شرکت های مورد مطالعه3. سنجش میزان عملکرد برند در شرکت های مورد مطالعه4. آزمون مدل ساختاری ارایه شده در تحقیق حاضر. 1-5) چهارچوب نظری تحقیقچهارچوب نظری مبنایی است که تمام تحقیق بر مبنای آن اجراء می شود. چهار […]

Read More