—211

نمودار 4-2- نمودار FATS بخش های نواحی فرآیندی………………………………………………………………………………. 117فهرست اشکالعنوان صفحهشکل 2-1- تاریخچه تغییر استاندارد سازی زنجیره تأمین……………………………………………………………………………. 14شکل 2-2- ارتباط حوزه تدارک، تولید و توزیع در زنجیره تأمین ……………………………………………………………….. 16شکل 2-3- تفاوت چارچوب لجستیک یکپارچه و قدیمی …………………………………………………………………………. 19شکل 2-4-ابعاد راهبردی ارزش……………………………………………………………………………………………………………. 33شکل 2-5: شمای کلی مطالعه ارزش……………………………………………………………………………………………………… 34شکل 2-6: مراحل مطالعه ارزش …………………………………………………………………………………………………………… […]

Read More

—d1128

3-10- مدیریت ارتباط با مشتریان الکترونیکی363-11- مدل رفتاری مشتریان393-12- وب سایت های انطباقی413-13- خلاصه فصل41فصل چهارم424- ارائه روش پیشنهادی434-1- مقدمه434-2- معرفی روش پیشنهادی434-2-1- توسعه دانش تجاری و دانش مربوط به درک مشتریان444-2-2- تجزیه و تحلیل نیازمندی ها برای طراحی سایت454-2-3- تحلیل موقعیت سازمان در فضای رقابتی474-2-4- انجام فعالیت های تجاری در دنیای مجازی474-2-5- تهیه بازخورد […]

Read More

user6-715

3-7-2- تحلیل تجارت الکترونیک303-8- روش های مشاهده اطلاعات کاربران323-9- هوش تجاری343-10- مدیریت ارتباط با مشتریان الکترونیکی363-11- مدل رفتاری مشتریان393-12- وب سایت های انطباقی413-13- خلاصه فصل41فصل چهارم424- ارائه روش پیشنهادی434-1- مقدمه434-2- معرفی روش پیشنهادی434-2-1- توسعه دانش تجاری و دانش مربوط به درک مشتریان444-2-2- تجزیه و تحلیل نیازمندی ها برای طراحی سایت454-2-3- تحلیل موقعیت سازمان در فضای […]

Read More

mezx22

جدول4-1 مشخصات کمیته راهبری75جدول4-2 ارتباط عناصر کارت امتیازی و ساختار جلسات75جدول4-3 مقاصد راهبردی برنامه اصفهان 95 77جدول4-4 اهداف راهبردی منظر ذینفعان79جدول4-5 اهداف راهبردی منظر مالی79جدول4-6 اهداف راهبردی منظر فرآیند داخلی80جدول4-7 اهداف راهبردی منظر رشد و فرهنگ سازی81جدول4-8 شاخص¬های ارزیابی هر یک از اهداف راهبردی منظر ذینفعان84جدول4-9 شاخص¬های ارزیابی هر یک از اهداف راهبردی منظر مالی85جدول4-10 […]

Read More

dad88

2-2-2 . ارزش ادراک شده…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….142-2-2-1 . مدل ابعاد کلیدی ارزش (شس)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………172-2-3 . فرهنگ محلی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………182-2-3-1. فرهنگ……………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..202-2-3-1-1. ویژگی های فرهنگ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 202-2-3-1-2 . اجزای فرهنگ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 202-2-3-1-3 . رویکردهای اتیک و امیک…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………222-2-3-2 . بازارهای محلی…………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………… 232-2-3-2-1 . عناصر اصلی اجتماع محلی………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 242-2-4 . شهرستان صومعه سرا……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………262-3 . پیشینه پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………272-3-1. پژوهشهای داخلی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………272-3-2 . پژوهشهای خارجی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..30فصل سوم: روش شناسی […]

Read More

bew205

کیفیت درک شده H2رضایت مشتری H7 H3اعتماد مشتری H6 H5 H4وفاداری مشتری شکل (1-1): مدل تحقیق(Coelho – Henseler,2012)فرضیههای تحقیقفرضیههای این تحقیق بر اساس متغیرهای تعیین شده و روش تحقیق مورد استفاده به شرح زیر هستند:سطح بالاتر سفارشی سازی خدمات منجر به کیفیت ادراک شده بالاتر میشود. سطح بالاتر سفارشی سازی خدمات منجر به رضایتمندی بالاتر […]

Read More

bew194

فصل چهارم : تحلیل داده ها ۴-١ مقدمه47۴-٢ آمار توصیفی47۴-٢-١ تحلیل خصوصیات جمعیت شناختی پاسخ دهندگان47۴-٢-٢ تحلیل توصیفی متغیرهای تحقیق53۴-٢-٣ آزمون نرمال بودن متغیرهای درون زا57۴-٣ آمار استنباطی57۴-٣-١ تحلیل عامل تاییدی (مدل اندازه گیری)57۴-٣-١-١ تحلیل عامل تاییدی متغیر مسئولیت اجتماعی57۴-٣-١-٢ تحلیل عامل تاییدی متغیر رضایت مشتری59۴-٣-١-٣ تحلیل عامل تاییدی شهرت شرکت60۴-٣-١-۴ تحلیل عامل تاییدی ارزش […]

Read More

bew177

1-4- اهداف تحقیقهدف اصلی: بررسی تاثیر تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی بر قصد استفاده از خدمات بانکی الکترونیکی مشتریان بانک ملی شهر رشت.اهداف فرعی و کاربردی: – بررسی تاثیر تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی بر ارزش ویژه برند.- بررسی تاثیر ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت دﻫﺎن ﺑﻪدﻫﺎن اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﺑﺮ آﮔﺎﻫﻲ از ﺑﺮﻧﺪ .- بررسی تاثیر ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت دﻫﺎن ﺑﻪدﻫﺎن اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ […]

Read More

bew179

1-4 اهداف تحقیق هدف علمی: بررسی اثر فن آوری رسانه های اجتماعی و سیستم مدیریت مشتری محور بر قابلیت اجتماعی CRM و پیامدهای عملکرد ارتباط با مشتری در قالب یک مدل علیاهداف ویژه: سنجش فن آوری رسانه های اجتماعی و سیستم مدیریت مشتری محور سنجش قابلیت اجتماعی CRM و پیامدهای عملکرد ارتباط با مشتریبررسی تأثیر […]

Read More

bew172

3. سنجش میزان عملکرد برند در شرکت های مورد مطالعه4. آزمون مدل ساختاری ارایه شده در تحقیق حاضر. 1-5) چهارچوب نظری تحقیقچهارچوب نظری مبنایی است که تمام تحقیق بر مبنای آن اجراء می شود. چهار چوب نظری یک شبکه منطقی، توسعه یافته، توصیف شده و کامل بین متغیرهایی است که از طریق فرآیندهایی مانند مصاحبه، […]

Read More