–393

3. اصل ترویج: تعهد به رواج دانش و اشاعه نتایج تحقیقات و انتقال آن به همکاران علمی و دانشجویان به غیر از مواردی که منع قانونی دارد.4. اصل احترام: تعهد به رعایت حریم ها و حرمت ها در انجام تحقیقات و رعایت جانب نقد و خودداری از هرگونه حرمت شکنی.5. اصل رعایت حقوق: التزام به […]

Read More

aaq35

پدر و مادر عزیز ومهربانموهمه مردم خوب رفسنجانکوش تا برره سپاس شوی تا حقّ اندیش و حقّ شناس شوی اوحدی مراغه ایسپاسگزاریپس از سپاس و ثنای خداوند ، که همواره قاصر از شکر لطف و عنایت بی حدّ اویم، سپاس از حضور استاد ارجمندم سرکار خانم دکتر واله جلالی استاد محترم راهنما ، و آقای […]

Read More

–39

باشد که این کوچکترین بخش از زحمات آنان را سپاس گوید.فهرست مطالبعنوان صفحه TOC t “18;2;36;1;16;3;14;4;13;5” نشانه ها PAGEREF _Toc368136010 h ‌نچکیده : PAGEREF _Toc368136011 h ‌عمقدمه: PAGEREF _Toc368136012 h 1موقعّیت تاریخی، جغرافیایی و طبیعی استان کرمان و شهرستان رفسنجان : PAGEREF _Toc368136013 h 1استان کرمان : PAGEREF _Toc368136014 h 1کرمان به روایت تاریخ : […]

Read More

—d1231

جدول شماره 3-3: فیلدهای نهایی داده های صدور27 جدول شماره 3-4: فیلدهای حذف شده داده های صدور و علت حذف آنها28جدول 3-5: فیلدهای استخراج شده از داده های خسارت28جدول 3-6: نتایج نمودار boxplot31جدول 3-7: انواع داده استفاده شده33جدول 3-8: نتایج حاصل از اجتماع فیلدهای با بالاترین وزن در الگوریتمهای مختلف37جدول 3-9: ماتریس در هم ریختگی […]

Read More

—d1209

در نوع اول، مسئله در نظر گرفته شده در این تحقیق به صورت یک زنجیره تامین سه سطحی متشکل از یک تامین کننده – یک خرده فروش و چندین مشتری نهایی می باشد. در این تحقیق به دلیل نامحدود بودن ظرفیت هریک از تامین کننده ها فقط یک تامین کننده انتخاب می شود و از […]

Read More

—d1120

امضا: تقدیم به: (اختیاری)………………………………………….. تشکر و قدردانی: (اختیاری)…………………………………………………………………………………………….چکیدهبرای اندازه‌گیری وضعیت دسترسی و استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات یا همان آمادگی الکترونیکی کشورها، تاکنون طیف وسیعی از ابزارهای ارزیابی توسعه یافته‌اند. این ابزارها از تعاریف و روش‌های مختلفی برای اندازه‌گیری آمادگی الکترونیکی استفاده کرده اند و از نظر نتایج حاصله بطور قابل ملاحظه‌ای با یکدیگر […]

Read More

user8333

فهرست مطالب TOC o “1-3” h z u فصل اول PAGEREF _Toc407715628 h 11-1- مقدمه PAGEREF _Toc407715629 h 21-2- تعریف مساله PAGEREF _Toc407715630 h 21-3- اهمیت موضوع PAGEREF _Toc407715631 h 31-4- سوالات تحقیق PAGEREF _Toc407715632 h 41-5- هدف تحقیق PAGEREF _Toc407715633 h 51-6- روش تحقیق PAGEREF _Toc407715634 h 61-6-1- روش و ابزار گر آوری اطلاعات […]

Read More

user8314

جدول 3-7 : تغییرات عمودی بافت سخت در نقاط دیستال و مزیال از CEJ دو دندان مجاور52جدول 3-8 : تغییرات افقی بافت سخت در 1، 3 و 7 میلیمتری خطوط واصل CEJ دو دندان مجاور54فهرست نمودارهانمودار3-1: تغییرات عمودی بافت نرم در نقطه میدباکال در گروه تست و کنترل44نمودار3-2: تغییرات عمودی بافت نرم در نقطه میدپالاتال […]

Read More

user8254

جدول 3-5: فیلدهای استخراج شده از داده های خسارت28جدول 3-6: نتایج نمودار boxplot31جدول 3-7: انواع داده استفاده شده33جدول 3-8: نتایج حاصل از اجتماع فیلدهای با بالاترین وزن در الگوریتمهای مختلف37جدول 3-9: ماتریس در هم ریختگی رکوردهای تخمینی(Predicted Records)38جدول 3-10: قوانین استخراج شده توسط الگوریتم Fpgrowth55جدول 3-11: قوانین استخراج شده توسط الگوریتم Weka Apriori55جدول 3-12: تنظیمات […]

Read More

user7-35

تاکنون تحقیقاتی که در رابطه با موضوع این پژوهش ارائه شدهاند، تلاش کرده اند که عوامل موثر و مرتبط بر قیمت گذاری این سهام را تبیین نموده و ارتباط بین بازده های کوتاه مدت و بلندمدت این سهام را با جنبه های گزارشگری مالی بررسی نمایند. کلیه این پژوهشها وابسته به دو محور زیر هستند […]

Read More